ПРОТОКОЛ № 16
Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»
(скорочене найменування ВАТ НЗФ або ВАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»)

 

05 квітня 2011 року
Україна, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, 
Зал нарад відділу техніки безпеки ВАТ НЗФ

 

Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» відкрив член Правління,  Заступник Голови Правління ВАТ НЗФ пан Метельченко Андрій Володимирович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ НЗФ (надалі – Товариство).

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, була створена Реєстраційна комісія з числа працівників ВАТ НЗФ та реєстратора Товариства ТОВ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» .

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - Україна, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, Зал нарад відділу техніки безпеки ВАТ НЗФ.

Слово надається Голові Реєстраційної комісії пані Кузьменко Інні Павлівні, яка повідомила, що  реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснено згідно з реєстром (переліком акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні) ВАТ НЗФ станом на 05 квітня 2011 року.

Згідно з переліком акціонерів (реєстром власників іменних цінних паперів) станом на 05 квітня 2011 року, загальна чисельність акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах, становить 12 798 (дванадцять тисяч сімсот дев’яносто вісім) осіб.

Статутний капітал розподілено на 1 551 537 980 (один мільярд п’ятсот п’ятдесят один мільйон п’ятсот тридцять сім тисяч дев’ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,27 грн. (нуль гривень 27 копійок) кожна та становить 418 915 254, 60 грн. (чотириста вісімнадцять мільйонів дев’ятсот п'ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят чотири гривні 60 копійок).

На дату проведення загальних зборів акціонерів 05.04.2011 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно Протоколу № 6 від 05.04.2011 року засідання Реєстраційної комісії щодо реєстрації учасників зборів, для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ зареєструвалось 83 (вісімдесят три) акціонера та їх представника, яким належить 1 542 286 525 (один мільярд п’ятсот сорок два мільйони двісті вісімдесят шість тисяч п’ятсот двадцять п’ять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 99,4037 % від Статутного капіталу ВАТ НЗФ (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Одночасно комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Оскільки для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ 05 квітня 2011 року зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму загальних зборів.
(Протокол № 6 від 05 квітня 2011 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

До обрання складу лічильної комісії, членом Правління,  Заступником Голови Правління ВАТ НЗФ паном Метельченко Андрієм Володимировичем  запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.
Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

 

По першому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали члена Правління, Заступника Голови Правління ВАТ НЗФ пана Метельченка Андрія Володимировича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів,  оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань,  пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію з числа працівників ВАТ НЗФ та реєстратора Товариства та затвердити її склад.

Запропоновано:

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію з числа працівників ВАТ НЗФ та реєстратора Товариства.

1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Кузьменко Інна Павлівна;

- Секретар Лічильної комісії – пані Сергєєва Ірина Петрівна;

- член Лічильної комісії - пан  Долгушин Олексій Анатолійович;

- член Лічильної комісії - пані Горова Олена Вікторівна.

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 1. Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 542 078 329

Голосів

99,9865 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

111 207

Голосів

 0,00721 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 7 від 05 квітня 2011 року засідання реєстраційної комісії з питання обрання складу лічильної комісії)

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.1.  Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію з числа працівників ВАТ НЗФ та реєстратора Товариства.

1.2.  Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пані Кузьменко Інна Павлівна;

- Секретар Лічильної комісії – пані Сергєєва Ірина Петрівна;

- член Лічильної комісії - пан  Долгушин Олексій Анатолійович;

- член Лічильної комісії - пані Горова Олена Вікторівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пані Кузьменко Інна Павлівна роз’яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосувань на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування на Зборах проводити закритим способом. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Голосування  на загальних зборах проводиться за принципом: одна  акція – один голос.

Слухали члена Правління, Заступника Голови Правління ВАТ НЗФ пана Метельченка Андрія Володимировича, яким для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів запропоновано обрати Президію зборів у складі двох осіб, а саме:

Зауважень із запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 2. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 542 078 329

Голосів

99,9865 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

111 207

Голосів

 0,00721 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 (Протокол № 1 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.3. Обрати Головуючим на загальних зборах акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича.

1.4. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Лахна Вадима Сергійовича.

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах - пан Загорулько Андрій Олександрович.

З питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано:

1.5. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

-  надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,

-  відвести на обговорення питань Порядку денного – до 10 хв.,

-  на виступи, довідки – до 10 хв.;

-  пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх  надходження до секретаря зборів;

-  заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;

- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

1.6. Затвердити Порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 45 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:

Зауважень та інших пропозицій по порядку денному та регламенту проведення загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 3. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

3 727 126

Голосів

 0,24166 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 (Протокол № 2 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Загальні збори акціонерів постановили:

1.5. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

-  надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,

-  відвести на обговорення питань Порядку денного – до 10 хв.,

-  на виступи, довідки – до 10 хв.;

-  пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх  надходження до секретаря зборів;

-  заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;

-  в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

1.6. Затвердити Порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 45 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:

По другому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Слухали члена Правління, Заступника Голови Правління ВАТ НЗФ пана Метельченка Андрія Володимировича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Правління Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ НЗФ в 2010 році прийняти наступне рішення:

2.1. Роботу Правління ВАТ НЗФ в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.2. Звіт Правління ВАТ НЗФ про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 4. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

3 615 919

Голосів

 0,23445 %

Голосувало «Утримався»

111 207

Голосів

 0,00721 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 3 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1.  Роботу Правління ВАТ НЗФ в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.2.  Звіт Правління ВАТ НЗФ про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

 

По третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали представника акціонерів, головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ НЗФ в 2010 році прийняти наступне рішення:

3.1. Роботу Наглядової ради ВАТ НЗФ  в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Наглядової ради ВАТ НЗФ  за 2010 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 5. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

3 615 919

Голосів

 0,23445 %

Голосувало «Утримався»

111 207

Голосів

 0,00721 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 4 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Роботу Наглядової ради ВАТ НЗФ  в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Наглядової ради ВАТ НЗФ  за 2010 рік затвердити.

 

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали начальника відділу корпоративних фінансів та зв’язків ВАТ НЗФ пана Сиротенка Романа Анатолійовича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ НЗФ в 2010 році прийняти наступне рішення:

4.1. Роботу Ревізійної комісії ВАТ НЗФ в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2.  Звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ НЗФ про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 6. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

3 615 919

Голосів

 0,23445 %

Голосувало «Утримався»

111 207

Голосів

 0,00721 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 5 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

4.1.  Роботу Ревізійної комісії ВАТ НЗФ в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2.  Звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ НЗФ про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.

 

По п’ятому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010  рік»

Слухали головного бухгалтера ВАТ НЗФ пана Пономаренка Руслана Валерійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками розгляду фінансової звітності ВАТ НЗФ за 2010 рік прийняти наступне рішення:

5.1.     Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) за 2010 рік.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 7. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

3 615 919

Голосів

 0,23445 %

Голосувало «Утримався»

111 207

Голосів

 0,00721 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 (Протокол № 6 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) за 2010 рік.

 

По шостому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році»

Слухали Головуючого на Загальних зборів акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано щодо покриття збитків ВАТ НЗФ за підсумками роботи в 2010 році прийняти наступне рішення:

6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2010 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 1 491 440  тис. грн.

6.2. Розподіл прибутку за 2010 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2010 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 8. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

3 615 919

Голосів

 0,23445 %

Голосувало «Утримався»

111 207

Голосів

 0,00721 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 (Протокол № 7 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1.     Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2010 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 1 491 440  тис. грн.

6.2.     Розподіл прибутку за 2010 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

6.3.     Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2010 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

По сьомому питанню Порядку денного:
«Про зміну найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність зміни найменування Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.
Станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, загальна чисельність акціонерів ВАТ НЗФ становить 12 798 (дванадцять тисяч сімсот дев’яносто вісім) осіб, таким чином, у відповідності до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», за типом акціонерне товариство повинно бути ПУБЛІЧНИМ .

Запропоновано прийняти наступне рішення:

7.1.      Змінити найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

7.2.      Правлінню Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв’язку із зміною найменування  акціонерного Товариства

7.3.      Встановити, що найменування акціонерного Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 9. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 542 078 329

Голосів

99,9865 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

111 207

Голосів

 0,00721 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 8 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1.      Змінити найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

7.2.      Правлінню Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв’язку із зміною найменування  акціонерного Товариства

7.3.      Встановити, що найменування акціонерного Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

 

По восьмому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, а саме про необхідність переведення форми існування акцій, випущених в документарній формі в бездокументарну форму існування.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

8.1.     Перевести випуск простих іменних акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) документарної форми існування у кількості 1 551 537 980 (один мільярд п’ятсот п’ятдесят один мільйон п’ятсот тридцять сім тисяч дев’ятсот вісімдесят) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 0,27 грн. (нуль гривень 27 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 418 915 254, 60  грн. (чотириста вісімнадцять мільйонів дев’ятсот п'ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят чотири гривні 60 копійок) (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 13 червня 2008 р. № 231/1/08, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000040257) у бездокументарну форму існування.

8.2.     Зобов’язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р., Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. та Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI у встановлені строки виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства).

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 10. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 542 078 329

Голосів

99,9865 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

111 207

Голосів

 0,00721 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 9 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1.     Перевести випуск простих іменних акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) документарної форми існування у кількості 1 551 537 980 (один мільярд п’ятсот п’ятдесят один мільйон п’ятсот тридцять сім тисяч дев’ятсот вісімдесят) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 0,27 грн. (нуль гривень 27 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 418 915 254, 60  грн. (чотириста вісімнадцять мільйонів дев’ятсот п'ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят чотири гривні 60 копійок) (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 13 червня 2008 р. № 231/1/08, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000040257) у бездокументарну форму існування.

8.2.     Зобов’язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р., Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. та Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI у встановлені строки виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства).

 

По дев’ятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про зміни Статуту Товариства, пов’язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятих рішень про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство, про переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування, а також з метою приведення діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, який набув чинності з 30.04.2009 року.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

9.1.      Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2011 р.), пов’язані із:

-      приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;

-      пов’язані із зміною найменування товариства;

-      пов’язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму.

9.2.      Делегувати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р. Голові Правління Товариства.

9.3.     Доручити Правлінню Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2011 р.

9.4.     Клопотати перед органом державної реєстрації про внесення змін до ЄДР щодо складу акціонерів, а саме: замість існуючого складу акціонерів в ЄДР, відповідно до Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2007р. № 3880 «Про оформлення змін до статуту акціонерного товариства» зазначити наступне: «склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться реєстроутримувачем», а також зазначити в ЄДР інформацію щодо реєстроутримувача.

  Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 11. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

3 727 126

Голосів

 0,24166 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у ¾ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

(Протокол № 10 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1.      Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2011 р.), пов’язані із:

-      приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;

-      пов’язані із зміною найменування товариства;

-      пов’язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму.

9.2.      Делегувати право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р. Голові Правління Товариства.

9.3.     Доручити Правлінню Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2011 р.

9.4.     Клопотати перед органом державної реєстрації про внесення змін до ЄДР щодо складу акціонерів, а саме: замість існуючого складу акціонерів в ЄДР, відповідно до Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2007р. № 3880 «Про оформлення змін до статуту акціонерного товариства» зазначити наступне: «склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться реєстроутримувачем», а також зазначити в ЄДР інформацію щодо реєстроутримувача.

 

По десятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, яким у зв’язку із прийнятим рішенням про затвердження нової редакції Статуту Товариства та зміною найменування Товариства, запропоновано акціонерам (їх представникам) затвердити нові Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

 

Запропоновано прийняти наступне рішення:

10.1.   З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

 1.  «Положення про загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 2. «Положення про Спостережну (Наглядову) раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 3. «Положення про Ревізійну комісію ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 4. «Положення про Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

10.2.   У зв’язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

 1. «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р.
10.3.   Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 05.04.2011 р., Головуючому на загальних зборах акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 12. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

3 727 126

Голосів

 0,24166 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 (Протокол № 11 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1.   З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

 1.  «Положення про загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 2. «Положення про Спостережну (Наглядову) раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 3. «Положення про Ревізійну комісію ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 4. «Положення про Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

10.2.   У зв’язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, а саме:

 1. «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;
 4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р.

10.3.   Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 05.04.2011 р., Головуючому на загальних зборах акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів.

 

По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, необхідно обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

11.1.   Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) обрати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; тел. +38-044-585-42-40; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.).

11.2.   Затвердити умови договору між ПАТ НЗФ та депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на обслуговування емісії цінних паперів ПАТ НЗФ (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2011 р.).

11.3.   У відповідності до затверджених умов Договору, доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку укласти з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889) Договір про обслуговування емісії акцій та підписати Договір у відповідності до Статуту Товариства.

11.4.   Доручити Голові Правління Товариства оформити, підписати та у встановлені законодавством строки надати від імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним законодавством для депонування глобального сертифікату та дематеріалізації акцій.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 13. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 542 078 329

Голосів

99,9865 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

111 207

Голосів

 0,00721 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 (Протокол № 12 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1.   Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) обрати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; тел. +38-044-585-42-40; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.).

11.2.   Затвердити умови договору між ПАТ НЗФ та депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на обслуговування емісії цінних паперів ПАТ НЗФ (Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2011 р.).

11.3.   У відповідності до затверджених умов Договору, доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку укласти з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889) Договір про обслуговування емісії акцій та підписати Договір у відповідності до Статуту Товариства.

11.4.   Доручити Голові Правління Товариства оформити, підписати та у встановлені законодавством строки надати від імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним законодавством для депонування глобального сертифікату та дематеріалізації акцій.

 

 

По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів, що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, необхідно обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

12.1.   Зберігачем, у якого ПАТ НЗФ (з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 764633, номер запису 1 224 120 0000 026288, дата проведення державної реєстрації 20.06.2000 р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження – 49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, провулок Джинчарадзе, буд. 4, секція 1; тел.+38-056-765-72-96.; Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534310, видана 26.07.2010 р., строк дії: 26.07.2010 р. – 26.07.2015 р.).

12.2.   Затвердити умови договору між ПАТ НЗФ та зберігачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ НЗФ (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2011 р.).

12.3.   У відповідності до Додатку № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2011 р., доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ НЗФ на підписання Договору.

12.4.   Якщо не всі власники іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції, Голові Правління Товариства забезпечити відкриття зберігачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» рахунків у цінних паперах таким власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та забезпечити переведення обліку прав власності на акції цього випуску до зберігача.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 14. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

3 727 126

Голосів

 0,24166 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 (Протокол № 13 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1.   Зберігачем, у якого ПАТ НЗФ (з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 764633, номер запису 1 224 120 0000 026288, дата проведення державної реєстрації 20.06.2000 р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження – 49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, провулок Джинчарадзе, буд. 4, секція 1; тел.+38-056-765-72-96.; Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534310, видана 26.07.2010 р., строк дії: 26.07.2010 р. – 26.07.2015 р.).

12.2.   Затвердити умови договору між ПАТ НЗФ та зберігачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ НЗФ (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2011 р.).

12.3.   У відповідності до Додатку № 3 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2011 р., доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ НЗФ на підписання Договору.

12.4.   Якщо не всі власники іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції, Голові Правління Товариства забезпечити відкриття зберігачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» рахунків у цінних паперах таким власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, та забезпечити переведення обліку прав власності на акції цього випуску до зберігача.

По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ НЗФ при документарній формі існування акцій здійснює незалежний реєстратор Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» на підставі договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 03/10/1005538  від 30.09.2010 р.
Оскільки прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування, договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Закону України «Про національну депозитарну систему» припиняється, облік прав власності на іменні цінні папери буде передано зберігачу.

Запропоновано прийняти наступне рішення:
13.1.   Уповноваженим органом Товариства, відповідальним за визначення дати припинення обслуговування випуску акцій у документарній формі існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» призначити Правління ПАТ НЗФ.
13.2.   Датою припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів є день, що за 10 календарних днів передує визначеній даті припинення ведення реєстру реєстроутримувачем.
13.3.   Доручити Правлінню ПАТ НЗФ протягом 5 робочих днів з дати отримання в ДКЦПФР свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній формі відповідним рішенням визначити дату припинення обслуговування випуску акцій у документарній формі існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ».
13.4.   З дати закриття реєстру припинити дію договору  на ведення реєстру власників іменних цінних паперів від № 03/10/1005538 від 30.09.2010 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» (Код ЄДРПОУ 35498218; місцезнаходження Україна, м. Дніпропетровськ, площа В.І. Леніна буд.1; телефон (056) 789-17-80, факс: (056) 791-14-12, керівник Сергєєва Ірина Петрівна; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 049411 номер запису 1 224 107 0006 039490, дата проведення державної реєстрації 12.10.2007 р., орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому рику  - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: номер ліцензії АВ 430226, дата видачі 15.08.2008 р. орган, що видав ліцензію ДКЦПФР, строк дії ліцензії з 15.08.2008 р. до 27.11.2012 р.).
13.5.   Уповноважити Голову Правління Товариства провести заходи щодо припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ», з укладанням та підписанням всіх пов’язаних з виконанням даного рішення документів, а також забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ НЗФ від реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» до зберігача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ», з підписанням акту приймання-передачі реєстру.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 15. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

3 727 126

Голосів

 0,24166 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 (Протокол № 14 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
13.1.   Уповноваженим органом Товариства, відповідальним за визначення дати припинення обслуговування випуску акцій у документарній формі існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» призначити Правління ПАТ НЗФ.
13.2.   Датою припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів є день, що за 10 календарних днів передує визначеній даті припинення ведення реєстру реєстроутримувачем.
13.3.   Доручити Правлінню ПАТ НЗФ протягом 5 робочих днів з дати отримання в ДКЦПФР свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній формі відповідним рішенням визначити дату припинення обслуговування випуску акцій у документарній формі існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ».
13.4.   З дати закриття реєстру припинити дію договору  на ведення реєстру власників іменних цінних паперів від № 03/10/1005538 від 30.09.2010 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» (Код ЄДРПОУ 35498218; місцезнаходження Україна, м. Дніпропетровськ, площа В.І. Леніна буд.1; телефон (056) 789-17-80, факс: (056) 791-14-12, керівник Сергєєва Ірина Петрівна; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 049411 номер запису 1 224 107 0006 039490, дата проведення державної реєстрації 12.10.2007 р., орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому рику  - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: номер ліцензії АВ 430226, дата видачі 15.08.2008 р. орган, що видав ліцензію ДКЦПФР, строк дії ліцензії з 15.08.2008 р. до 27.11.2012 р.).
13.5.   Уповноважити Голову Правління Товариства провести заходи щодо припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ», з укладанням та підписанням всіх пов’язаних з виконанням даного рішення документів, а також забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ НЗФ від реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» до зберігача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ», з підписанням акту приймання-передачі реєстру.

 

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

14.1.   Сертифікати акцій ВАТ НЗФ (ПАТ НЗФ, з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно.

14.2.   Затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства:

-          виконавчим органом Товариства до дати депонування глобального сертифіката призначається відповідальна особа за вилучення сертифікатів акцій Товариства;

-          акціонери та/або повноважні особи акціонерів (далі - акціонери) ВАТ НЗФ протягом 6 (шести) місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов’язані повернути ВАТ НЗФ всі сертифікати акцій Товариства шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства (передача здійснюється акціонером відповідальній особі) або шляхом надсилання на адресу Товариства рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій.

14.3.   Облік вилучених сертифікатів здійснювати відповідальній особі в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій.

14.4.   Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам Товариства.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 16. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

3 727 126

Голосів

 0,24166 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 (Протокол № 15 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1.   Сертифікати акцій ВАТ НЗФ (ПАТ НЗФ, з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно.

14.2.   Затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій Товариства:

-          виконавчим органом Товариства до дати депонування глобального сертифіката призначається відповідальна особа за вилучення сертифікатів акцій Товариства;

-          акціонери та/або повноважні особи акціонерів (далі - акціонери) ВАТ НЗФ протягом 6 (шести) місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов’язані повернути ВАТ НЗФ всі сертифікати акцій Товариства шляхом надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства (передача здійснюється акціонером відповідальній особі) або шляхом надсилання на адресу Товариства рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій.

14.3.   Облік вилучених сертифікатів здійснювати відповідальній особі в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій.

14.4.   Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам Товариства.

 

По п’ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про  дематеріалізацію випуску акцій

Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив про необхідність визначення способу повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію, у відповідності до п.п. 1.11, 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р

Враховуючи, що акції Товариства не перебувають у лістингу, Товариство не повинно про прийняте рішення повідомляти фондові біржі. Таким чином, необхідно визначити спосіб повідомлення про прийняте рішення акціонерів Товариства та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

15.1.   Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення повідомити персонально кожного акціонера ВАТ НЗФ та кожного номінального утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 05.04.2011 року.

15.2.   Повідомлення провести за рахунок Товариства, шляхом проведення відповідної публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам та номінальним утримувачам простими листами засобами поштового зв’язку.

15.3.   Уповноваженою особою із складення тексту повідомлення у  відповідності до вимог п. 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та проведення заходів із повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, призначити Голову Правління Товариства.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 17. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

3 727 126

Голосів

 0,24166 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 (Протокол № 16 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

15.1.   Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення повідомити персонально кожного акціонера ВАТ НЗФ та кожного номінального утримувача, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 05.04.2011 року.

15.2.   Повідомлення провести за рахунок Товариства, шляхом проведення відповідної публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам та номінальним утримувачам простими листами засобами поштового зв’язку.

15.3.   Уповноваженою особою із складення тексту повідомлення у  відповідності до вимог п. 1.12 Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та проведення заходів із повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій акціонерів та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів, призначити Голову Правління Товариства.

 

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

16.1.  Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ НЗФ (ПАТ НЗФ, з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому Додатку № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 18. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

 0 %

Голосувало «Утримався»

3 727 126

Голосів

 0,24166 %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 (Протокол № 17 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

16.1.  Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ НЗФ (ПАТ НЗФ, з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому Додатку № 4 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2011 р.

 

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 05 квітня 2011 року по 05 квітня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ НЗФ пана Загорулька Андрія Олександровича.
Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2011 – 2012 роках, у Товариства виникне необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких  може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік складає 13 558 663 тис. грн. В зв’язку із набранням з 30.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік (сума за якими перевищує 3 389 665 тис. грн. та  6 779 331,5 тис. грн. відповідно), потребують затвердження загальними зборами акціонерів.
Для фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2012 роках, необхідно отримати попереднє схвалення загальними зборами акціонерів Товариства вчинення товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати 25 % вартості активів Товариства, але не перевищує 50 % вартості активів Товариства.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

17.1.   З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 роки, у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 05.04.2011 року і до 05.04.2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та не перевищує 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

17.2.   Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

17.3.   У період з 05.04.2011 року і до 05.04.2012 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та не перевищує 50 % вартості активів ВАТ НЗФ за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 19. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 542 286 525

Голосів

100,00 %

Голосувало «За»

1 538 462 410

Голосів

99,75205 %

Голосувало «Проти»

3 727 126

Голосів

0,24166 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0  %

Не брали участь у голосуванні

96 989

Голосів

  0,00629 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

0

Голосів

 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 (Протокол № 18 від 05 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

17.1.   З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 роки, у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 05.04.2011 року і до 05.04.2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та не перевищує 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

17.2.   Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

17.3.   У період з 05.04.2011 року і до 05.04.2012 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та не перевищує 50 % вартості активів ВАТ НЗФ за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

 

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» оголошено закритими.

 

 


 

 

(Зворотня сторона 30 сторінки)