титульний аркуш

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
34. Примiтки
В ПАТ НЗФ не створена посада корпоративного секретаря.
ПАТ НЗФ не здiйснювало рейтингової оцiнки еметента та не користувалося послугами рейтингового агентства в 2017 роцi.
По члену Наглядової ради Гiнеру Є.Л. надана iнформацiя про стаж керiвної роботи у зв`язку з вiдсутнiстю даних про загальний стаж роботи.
Члени наглядової ради товариства Котляренко О.В., Гнiненко О.С., Агаркова Т.С., Дорош Г.А., Бабаєв Р.Ю., Гiнер Є.Л., Троян М.М., Юрченко I.П. обранi як представники акцiонерiв - юридичних осiб. Члени наглядової ради Котляренко О.В., Гiнер Є.Л., Троян М.М. являються також акцiонерами товариства.
Засновником товариства була держава в особi Мiнiстерства промисловостi України. Станом на 31-12-2017 державна частка в статутному капiталi товариства - вiдсутня.
Станом на 31-12-2017 в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв облiковуються власники - юридичнi особи в кiлькостi 68 осiб (99,666% в статутному капiталi) та фiзичнi особи 12705 осiб ( 0,270 % в статутному капiталi).
Протягом 2017 року ПАТ НЗФ не проводило чергових загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення щодо розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв в 2017 роцi ПАТ НЗФ не приймало.
ПАТ НЗФ не здiйснювало в 2017 роцi випуск облiгацiй.
ПАТ НЗФ не здiйснювало в 2017 роцi випуску цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
ПАТ НЗФ не здiйснювало в 2017 роцi випуск похiдних цiнних паперiв.
Протягом 2017 року ПАТ НЗФ здiйснювало викуп власних акцiй за результатами проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та голосування з питання порядку денного щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Рiчна звiтнiсть за 2017 рiк складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Дата переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - 01.01.2012.
Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк складено за прямим методом.
Iнформацiя про депозитарнi установи, якi не надали iнформацiю ПАТ НДУ для формування даних з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ НЗФ станом на 31.12.2017. (запит ПАТ НЗФ № 3101/1 вiд 31.01.2018):
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПIРС" (КОД 31341482) всього ЦП 2000 штук, 0,000128% статутного капiталу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ОК-2" (КОД 20341594 ) всього ЦП 15 штук, 0,000001% статутного капiталу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАСТОС" (КОД 35762330 ) всього ЦП 38990 штук, 0,002512 % статутного капiталу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АП СЕК`ЮРIТIЗ" (КОД 30970210 ) всього ЦП 186902 штук, 0,012046% статутного капiталу; - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФК-ЗБЕРIГАЧ" (КОД 38375990 ) всього ЦП 1 штук, 0,000000 % статутного капiталу;
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК КИЇВ" (КОД 14371869 ) всього ЦП 10 штук, 0,0000006% статутного капiталу.
Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями ПАТ НЗФ, iнформацiя щодо учасникiв ПАТ НЗФ, в т.ч. юридичних та фiзичних осiб, надаються з урахуванням вiдсутностi даних вiд зазначених депозитарних установ.
ПАТ НЗФ протягом останнiх трьох рокiв не змiнювало депозитарну установу.
В 2017 роцi в ПАТ НЗФ не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
В 2017 роцi в ПАТ НЗФ не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованнiсть.
В звiтi ПАТ НЗФ за 2017 рiк не надається iнформацiя на наступними роздiлами:
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство
10. Iнформацiя про дивiденди
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери
5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв
8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
23. Основнi вiдомостi про ФОН
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
27. Правила ФОН
29. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть.
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

AOO № 823876

3. Дата проведення державної реєстрації

05.03.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

418915254.60

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5995

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.31 Виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють цей роздiл

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"

2) МФО банку

305749

3) поточний рахунок

2600730129109

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"

5) МФО банку

305749

6) поточний рахунок

2600730129109

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв IV i V категорiї складностi

№ 11-Л

12.04.2016

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

21.03.2021

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити.

 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об’єктiв

АГ № 595030

22.04.2011

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї – необмежений.

 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

№ 65

11.04.2017

Державна фiскальна служба України

11.04.2018

Опис

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї рiшення про видачу лiцензiї № 59 вiд 06.04.16
Реєтрацiйний № 604061187553.
Рiшення щодо продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися виходячи з фiнансово-економiчного стану та виробничої необхiдностi.

 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

Реєтрацiйний № 70406

06.06.2017

Державна фiскальна служба України

06.06.2018

Опис

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї Рiшення про видачу лiцензiї № 94 вiд 01.06.16
Реєтрацiйний № 604061088183
Рiшення щодо продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися виходячи з фiнансово-економiчного стану та виробничої необхiдностi.

 

Медична практика

АГ № 602339

03.08.2011

Мiнiстерство охорони здоров’я України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений

 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

АГ № 587967

10.08.2011

Мiнiстерство транспорту та зв’язкуУкраїни. Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АЕ № 527044

01.09.2014

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений.

 

На право придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв

№ 30

09.06.2016

Державна служба України з контролю за наркотиками

09.06.2021

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

На право провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання

ОВ № 060088

24.10.2012

Центральна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного регулюв.

24.10.2018

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

На право провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї

№ 1007

08.08.2017

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики та комунальних послуг

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї – необмежений.

 

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

АЕ № 194730

31.01.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики

30.01.2018

Опис

Дана лiцензiя анульована на пiдставi ст. 7 Закону України „Про лiцензування видiв господарської дiяльностi” та ст. 8 Закону України „Про ринок електричної енергiї”.

 

Провадження охоронної дiяльностi

№ 448

29.05.2017

Мiнiстерство внутрiшнiх справ

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї – необмежений.

 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 1211600000-72

29.07.2015

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

29.07.2022

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 1211600000-154

17.05.2013

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

Необмежена

Опис

Термiн дiї дозволу - необмежений

 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 1211600000-155

17.05.2013

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

Необмежена

Опис

Термiн дiї дозволу - необмежений

 

На спецiальне водокористування

№ 77/ДП/49д-17

25.10.2017

Державне агенство водних ресурсiв

25.10.2022

Опис

Дозвiл отриман пiсля закiнчення термiну дiї дозволу № 03262 вiд 29.04.13
Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю технологiчного устатковання для переробки гумотехнiчних виробiв

№ 0904.16.12

01.07.2016

Державна служба України з питань працi

30.06.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання робiт в дiючих електроустановках напругою понад 1000 В

№ 488.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю електричного устаткування електричних мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000 В

№ 489.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю електричного устаткування електричних мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000

№ 490.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю електричного устаткування електричних мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000 В

№ 491.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки-експлуатацiя об’єктiв розплавiв чорних металiв

№ 0028.16.12

25.02.2016

Головне управлiння держпрацi у Днiпропетровськiй областi

25.02.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки-неруйнiвний контроль обладнання та лiнiйних частин газопроводiв

№ 3521.11.30-74.30.0

07.11.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

07.11.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На право функцiонування, зберiгання газових пiстолетiв „ПГШ”

№ 000565

27.11.2016

УПД ГУНП в Днiпропетровськiй областi

27.11.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки- зварювальнi, такелажнi, стропальнi, роботи на висотi

№ 1036.16.12

05.09.2016

Головне управлiння держпрацi у Днiпропетровськiй областi

04.08.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки – техогляд та випробування вантажопiдiймальних кранiв i машин

№ 131.11.30

06.12.2011

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

06.12.2021

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання налагодження, ремонт, технiчне обслуговування лiфтiв i пiдйомникiв

№ 0195.17.12

22.02.2017

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

22.02.2022

Опис

Дозвiл отриман пiсля закiнчення термiну дiї дозволу № 103.12.15
вiд 05.03.12
Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки- технологiчного устатковання для виробництва гумотехнiчних виробiв

№ 533.12.15

29.10.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

29.10.2022

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки-випробування електроустановок та електрообладнання

№ 0507.16.12

06.05.2016

Державна служба України з питань працi

06.05.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю парових та водогрiйних котлiв

№ 1506.16.12

25.11.2016

Головне управлiння держпрацi у Днiпропетровськiй областi

18.11.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки-експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки

№ 0182.16. 12

18.03.2016

Головне управлiння держпрацi у Днiпропетровськiй областi

17.03.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання робiт з зберiгання балонiв iз стисненим, зрiдженим, вибухонебезпечним та iнертним газом

№ 0699.17.12

20.06.2017

Державна служба з питань працi

19.06.2022

Опис

Дозвiл отриман пiсля закiнчення термiну дiї дозволу № 285.12.15 вiд 27.06.12.
Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв

№ 005.13.15

04.01.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

04.01.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв

№ 097.13.15

21.02.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

21.02.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв

№ 210.13.15

15.04.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

15.04.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання випробування електричного устатковання електричних мереж

№ 24.14.30

13.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

12.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технiчного обслуговування машин, мезанiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки

№ 037.14.15

20.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

19.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатування конвеєрних стрiчок для металургiйної промисловостi

№ 038.14.15

20.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

19.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатування конвеєрних стрiчок для металургiйної промисловостi

№ 039.14.15

20.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

19.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту устатковання пiдвищеної небезпеки

№ 686.13.15

16.10.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

15.10.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки-експлуатування вантажопiдiймальних кранiв i машин

№ 685.13.15

16.10.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

15.10.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання ремонту машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки-парових водогрiйних котлiв

№ 0332.14.12

19.03.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

18.03.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби

№ БС 30-12-0228677

24.02.2016

Український державний центр радiочастот

03.02.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби

№ БС 150-12-02233790

29.03.2016

Український державний центр радiочастот

15.03.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби

№ БС 150-12-0211208

19.08.2016

Український державний центр радiочастот

02.10.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби

№ БС 30-12-0193696

24.07.2015

Український державний центр радiочастот

07.07.2020

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю суднової станцiї судна внутрiшнього плавання (судної рiчкової станцiї)

№ МС 12-0025556

10.12.2013

Український державний центр радiочастот

14.11.2018

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радiозв’язку

№ АР -12 -0088331

26.02.2015

Український державний центр радiочастот

10.02.2020

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 574.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 575.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 576.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 577.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 578.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 579.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 580.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 581.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 582.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 583.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

Необмежена

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 584.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 585.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 586.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 587.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання реконструкцiй машин, механiзмiв, устаткованя пiдвишенної небезпеки вантажопiдiймальних кранiв i машин

№ 588.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки

№ 214.13.15

18.04.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

18.04.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

Надання дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi (внесено до реєстру митних брокерiв)

АЕ № 523124

19.06.2015

Державна фiскальна служба України

Необмежена

Опис

Термiн дiї -необмежений

 

На право експлуатувати залiзничний кран КЖДЕ-25

№ 1313.17.12

22.11.2017

Головне управлiння держпрацi у Днiпропетровськiй областi

21.11.2022

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки (переробка, розподiл та застосування продуктiв роздiлення повiтря)

№ 350.17.30

29.11.2017

Державна служба України з питань працi

29.11.2022

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання робiт з експлуатацii посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа

№ 0700.17.12

20.06.2017

Державна служба України з питань працi

19.06.2022

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

2) організаційно-правова форма

111

3) код за ЄДРПОУ

30755884

4) місцезнаходження

53201, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 56

5) опис

ПАТ НЗФ приймало участь стосовно створення Приватного акцiонерного товариства „Нiкопольський медiа-центр” шляхом надання устаткування.
ПАТ НЗФ належить 174 430 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн, що складає 11,99 % вiд уставного капiталу Приватного акцiонерного товариства „Нiкопольський медiа-центр”. ПАТ НЗФ має всi права стосовно управлiння ПрАТ "Нiкопольський медiа-центр" в межах чинного законодавства України. Обмеження вiдсутнi.

1) найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"

2) організаційно-правова форма

111

3) код за ЄДРПОУ

31802573

4) місцезнаходження

53201, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 56

5) опис

ПАТ НЗФ приймало участь стосовно створення Приватного акцiонерного товариства „Енергоресурси” шляхом надання грошових внескiв.
ПАТ НЗФ належить 923049 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн, що складає 1,99 % вiд уставного капiталу Приватного акцiонерного товариства „Енергоресурси”. ПАТ НЗФ має всi права стосовно управлiння ПрАТ "Енергоресурси" в межах чинного законодавства України. Обмеження вiдсутнi.

1) найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"

2) організаційно-правова форма

112

3) код за ЄДРПОУ

00039002

4) місцезнаходження

01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12

5) опис

ПАТ НЗФ приймало участь стосовно створення Публiчного акцiонерного товариства „Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк” шляхом надання грошових внескiв. ПАТ НЗФ належить 333 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн, що складає 0,00004052528% вiд уставного капiталу. ПАТ НЗФ має всi права стосовно управлiння ПАТ "АКПIБ"" в межах чинного законодавства України. Обмеження вiдсутнi.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнiстерство промисловостi України (засновник)

д/в

03035Україна Київ Сурiкова, 3

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

д/в

0

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куцiн Володимир Семенович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, технологiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi головою правлiння ПАТ НЗФ Куцiн В.С. займав посаду голови правлiння ПАТ НЗФ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

Куцiн В.С. органiзовує дiяльнiсть правлiння товариства та несе вiдповiдальнiсть за її результати, визначає функцiональнi обов`язки членiв правлiння, представляє товариство в його вiдносинах з iншими особами. Посадова особа винагороди понад заробiтної плати не отримує, згоди на оприлюднення розмiру заробiтної плати не дала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 48 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Куцiн В.С. обiймав посаду голови правлiння ПАТ НЗФ. В 2017 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НЗФ вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння, Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Метельченко Андрiй Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - директором з фiнансiв ПАТ НЗФ Метельченко А. В. займав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнi правлiння, вирiшує питання, пов’язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради, здiйснює пiдготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборiв, виконує рiшення Загальних зборiв, планує та здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує, згоди на оприлюднення розмiру заробiтної плати не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 33 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Метельченко А.В. обiймав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв ПАТ НЗФ, заступника генерального директора заводу з якостi-начальника вiддiлу технiчного контролю. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння, заступник голови правлiння-головний iнженер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лапiн Євген Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - головним iнженером ПАТ НЗФ Лапiн Є.В. займав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння -головного iнженера ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Лапiн Є.В. керує роботою енергетичної та механiчної служб, вiддiлом iнвестицiй та розвитку пiдприємства, проектно-конструкторським вiддiлом, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, службою охорони працi, органiзовує безперебiйну та безпечну роботу пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує, згоди на оприлюднення розмiру заробiтної плати не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 41 рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв Лапiн Є.В. обiймав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння -головного iнженера заводу. В 2017 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономаренко Руслан Валерiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння, головним бухгалтером ПАТ НЗФ Пономаренко Р.В. займав посаду головного бухгалтера ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Пономаренко Р.В. органiзовує бухгалтерський облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, фiнансовi, розрахунковi i кредитнi операцiї, роботу з аудиту товариства. Посаду головного бухгалтера займає з 08-06-2006 згiдно з наказом голови правлiння № 147 вiд 08-06-2006. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує, згоди на оприлюднення розмiру заробiтної плати не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 23 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Пономаренко Р.В. обiймав посаду головного бухгалтера ПАТ НЗФ, директора фiнансового, головного бухгалтера. В 2017 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борзенков Сергiй Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища, Вище полiтичне училище МВС СРСР, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння ПАТ НЗФ Борзенков С. I. займав посаду директора з економiчної безпеки ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Борзенков С. I органiзовує роботу з забезпечення економiчного захисту дiяльностi ПАТ НЗФ. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує, згоди на оприлюднення розмiру заробiтної плати не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 33 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Борзенков С. I. обiймав посаду директора з економiчної безпеки ПАТ НЗФ. В 2017 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Борзенков С.I. є власником 1 шт акцiй товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Камбаров Олег Аббасович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, факультет промислового та цивiльного будiвництва

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння ПАТ НЗФ Камбаров О.А. займав посаду члена правлiння, директора з капiтального будiвництва ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Камбаров О.А. органiзовує роботу з капiтального будiвництва та ремонту будiвель пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує, згоди на оприлюднення розмiру заробiтної плати не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 43 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Камбаров О.А. обiймав посаду члена правлiння, директора з капiтального будiвництва ПАТ НЗФ. В 2017 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольшанський Володимир Iллiч

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння ПАТ НЗФ Ольшанський В.I. займав посаду члена правлiння, директора з виробництва та технологiї ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Ольшанський В.I. забезпечує безперебiйну роботу цехiв з виробництва основної продукцiї пiдприємства, керує проведенням науково-дослiдницьких робiт, органiзовує роботу з удосконалення технологiї виробництва продукцiї. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує, згоди на оприлюднення розмiру заробiтної плати не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 38 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Ольшанський В.I. обiймав посаду члена правлiння, директора з виробництва та технологiї ПАТ НЗФ. В 2017 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котляренко Олександр Валерiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Державна гiрнича академiя, економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2017 роцi на посаду голови наглядової ради Котляренко О.В. займав посаду голови наглядової ради ПАТ НЗФ, заступника директора ТОВ "Прайм Капiтал".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 До припинення повноважень згiдно чинного законодавства

9) Опис

Котляренко О.В. обраний головою наглядової ради як представник акцiонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД). Керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами, скликає засiдання наглядової ради, головує на її засiданнях, органiзує пiдготовку питань до розгляду та ведення протоколу на засiданнях наглядової ради. Пiдписує трудовий контракт з головою правлiння. Аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння. Забезпечує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради. Представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю товариства, з органами державної влади та з третiми особами. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 23-06-2017 прийнято рiшення встановити виконання обов`язкiв членами наглядової ради за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 28 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм заступника директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прайм Капiтал" (113 ARCH. MAKARIOU AVENUE III, 3021, LIMASSOL, Cyprus), у ПАТ НЗФ немає. Котляренко О.В. є власником 5 шт акцiй товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнiненко Олег Станiславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2017 роцi на посаду члена Наглядової ради Гнiненко О. С. займав посаду проектного менеджера Праймкеп Сайпрус ЛТД

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 До припинення повноважень згiдно чинного законодавства

9) Опис

Гнiненко О. С. обраний членом Наглядової ради як представник акцiонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД). У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 23-06-2017 прийнято рiшення встановити виконання обов`язкiв членами наглядової ради за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 14 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади посади проектного менеджера Праймкеп Сайпрус ЛТД (113 Arch. Makariou III Avenue, Limassol, 3021, Cyprus), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Агаркова Тетяна Сергiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища, Юридична академiя внутрiшнiх справ України, правознавство

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2017 роцi на посаду члена наглядової ради Агаркова Т.С. займала посаду головного юрисконсульта Департаменту корпоративного управлiння ТОВ "Центр iнвестицiйного консалтингу".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 До припинення повноважень згiдно чинного законодавства

9) Опис

Агаркова Т.С. обрана членом Наглядової ради як представник акцiонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД). У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 23-06-2017 прийнято рiшення встановити виконання обов`язкiв членами наглядової ради за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 15 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади головного юрисконсульта Департаменту корпоративного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Центр Iнвестицiйного Консалтингу” (код ЄДРПОУ 35739406, 49050, м. Днiпро, пр. Гагарiна, б.137, офiс 2), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дорош Ганна Анатолiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський державний аграрний унiверситет, менеджмент органiзацiй

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2017 роцi на посаду члена Наглядової ради Дорош Г. А. займала посаду експерта Департаменту корпоративного управлiння ТОВ „Центр iнвестицiйного консалтингу”.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 До припинення повноважень згiдно чинного законодавства

9) Опис

Дорош Г. А. обрана членом Наглядової ради як представник акцiонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД). У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 23-06-2017 прийнято рiшення встановити виконання обов`язкiв членами наглядової ради за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 10 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади експерта Департаменту корпоративного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Центр Iнвестицiйного Консалтингу” (код ЄДРПОУ 35739406,49050, м. Днiпро, пр. Гагарiна, б.137, офiс 2), у ПАТ НЗФ немає.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабаєв Роман Юрiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

 

5) освіта**

д/в

6) стаж роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iiнформацiї щодо попередньої посади, яку займав Бабаєв Р.Ю. на момент призначення в 2017 роцi, посадовою особою не надано.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 До припинення повноважень згiдно чинного законодавства

9) Опис

Бабаєв Р.Ю. обраний членом Наглядової ради як представник акцiонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 23-06-2017 прийнято рiшення встановити виконання обов`язкiв членами наглядової ради за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Iнформацiї щодо року народження, освiти, загального стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах, непогашеної судимостi ПАТ НЗФ посадовою особою не надано. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гiнер Євгенiй Леннорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Незакiнчена вища, Харкiвський iнститут iнженерiв комунального будiвництва, iнженер

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2017 роцi на посаду члена Наглядової ради Гiнер Є.Л. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ НЗФ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 До припинення повноважень згiдно чинного законодавства

9) Опис

Гiнер Є.Л. обраний членом Наглядової ради як представник акцiонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 23-06-2017 прийнято рiшення встановити виконання обов`язкiв членами наглядової ради за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Гiнер Є.Л. є власником 1 шт акцiй товариства.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiї щодо його загального стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм члена наглядової ради ПАТ НЗФ,товариству посадовою особою не надано. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Троян Михайло Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

 

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iiнформацiї щодо попередньої посади, яку займав Троян М.М. на момент призначення в 2017 роцi, посадовою особою не надано.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 До припинення повноважень згiдно чинного законодавства

9) Опис

Троян М.М. обраний членом Наглядової ради як представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 23-06-2017 прийнято рiшення встановити виконання обов`язкiв членами наглядової ради за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Троян М.М. є власником 10 шт акцiй товариства. Iнформацiї щодо року народження, освiти, непогашеної судимостi, загального стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, ПАТ НЗФ посадовою особою не надано. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрченко Iгор Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

 

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнформацiї щодо попередньої посади, яку займав Юрченко I.П.на момент призначення в 2017 роцi, посадовою особою не надано.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 До припинення повноважень згiдно чинного законодавства

9) Опис

Юрченко I.П. обраний членом Наглядової ради як представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 23-06-2017 прийнято рiшення встановити виконання обов`язкiв членами наглядової ради за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Iнформацiї щодо року народження, освiти, загального стажу роботи, непогашеної судимостi, попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, ПАТ НЗФ посадовою особою не надано. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акудович Андрiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища, Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, правознавство

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2017 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Акудович А.О. займав посаду юрисконсульта ТОВ "Акватера", голови ревiзiйної комiсiї ПАТ НЗФ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 Особу обрано до переобрання

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї товариства здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, надає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї. Представляє ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю товариства, з органами державної влади та з третiми особами. Протягом 2017 року Акудович А. О. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 10 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади юрисконсульта Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Акватера" (код ЄДРПОУ 12988459, 49038,м. Днiпро, вул.Пастера, буд.10), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiкуш Iгор Сергiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, фiнанси

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2017 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Пiкуш I.С. займав посаду економiста Mivaldo Management Ltd та члена члена ревiзiйної комiсiї ПАТ НЗФ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 Особу обрано до переобрання

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Протягом 2017 року Пiкуш I. С. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 14 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв, крiм посади заступника директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ФК „Гамбiт" (код ЄДПОУ 30458125, 49094, м.Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 38), у ПАТ НЗФ немає. В 2017 роцi займав посаду економiста Mivaldo Management Ltd. (113 ARCH. MAKARIOU AVENUE III, 1st floor, 3021 LIMASSOL, Cyprus). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плотнiков Денис Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

 

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнформацiї щодо попередньої посади, яку займав Плотнiков Д.В. на момент призначення в 2017 роцi, посадовою особою не надано.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 Особу обрано до переобрання

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Протягом 2017 року Плотнiков Д.В. грошову винагороду не отримувала. Iнформацiї щодо року народження, освiти, загального стажу роботи, непогашеної судимостi, попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, ПАТ НЗФ посадовою особою не надано. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Капука Андрiй Вiкторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

 

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2017 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Капука А.В. займав посаду заступника генерального директора заводу з фiнансового монiторингу ПАТ НЗФ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.06.2017 Особу обрано до переобрання

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Протягом 2017 року Капука А.В. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiї щодо року народження, освiти, загального стажу роботи, ПАТ НЗФ посадовою особою не надано. Iнформацiї щодо попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв, крiм заступника генерального директора заводу з фiнансового монiторингу ПАТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520, 53200, м.Нiкополь, вул. Електрометалургiв, 310) та займання в 2017 роцi посад на iнших пiдприємствах, у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 червня 2017 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Куцiн Володимир Семенович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

Метельченко Андрiй Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння-головний iнженер

Лапiн Євген Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Пономаренко Руслан Валерiйович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Борзенков Сергiй Iванович

 

1

0.00000006

1

0

0

0

Член правлiння

Камбаров Олег Аббасович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Ольшанський Володимир Iллiч

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Котляренко Олександр Валерiйович

 

5

0.0000003

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Гнiненко Олег Станiславович

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Агаркова Тетяна Сергiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Дорош Ганна Анатолiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Бабаєв Роман Юрiйович

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Гiнер Євгенiй Леннорович

 

1

0.00000006

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Троян Михайло Михайлович

 

10

0.0000006

10

0

0

0

Член Наглядової ради

Юрченко Iгор Петрович

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Пiкуш Iгор Сергiйович

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Акудович Андрiй Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Плотнiков Денис Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Капука Андрiй Вiкторович

 

0

0

0

0

0

0

Усього

17

0.000001

17

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

МАНДЖАЛОМ ЛIМIТЕД (MANJALOM LIMITED)

172982

д/в Кiпр, Лiмассол, Зiнас Кантер енд Орiгенус, П.С. 3 д/в д/в д/в

156752036

10.1030

156752036

0

ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД (DOLEMIA CONSULTING LTD)

206221

д/в Кiпр,Лiмассол,СВЕПКО КОРТ 8, буд.Пр./Оф. М2, Наафi д/в д/в д/в

282622299

18.2156

282622299

0

РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛДТ (ROUGELLA PROPERTIES LTD)

206411

д/в Кiпр,ЛiмассолАрх.Макарiу III, б.155, ПРОТЕАС ХАУЗ д/в д/в д/в

246168033

15.8661

246168033

0

СОНЕРIО ХОЛДIНГЗ ЛТД (SONERIO HOLDINGS LTD)

216544

д/в Кiпр , Гропiус, буд.13, Наафi, Лiмассол, П.С. 3076 д/в д/в д/в

243435928

15.6900

243435928

0

СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (SOFALON INVESTMENTS LIMITED)

177989

д/в Кiпр, Лiмассол, Ерiчфейу, 10А, П.С. 3075 д/в д/в д/в

240535184

15.5030

240535184

0

ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (TREELON INVESTMENTS LIMITED)

177950

д/в Кiпр, Лiмассол, Гiаннi Пападопулу, 4, Нiа Екалi д/в д/в д/в

234301237

15.1012

234301237

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

д/в

0

0

0

0

Усього

1403814717

90.4789

1403814717

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

23.06.2017

Кворум зборів**

99.5804

Опис

Протягом 2017 року ПАТ НЗФ не проводило чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ НЗФ вiдбулися 23.06.2017.
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПАТ НЗФ вiд 21.04.2017 були скликанi та проведенi 23.06.2017 позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ НЗФ. Порядок денний загальних зборiв був опублiкований у Вiдомостях НКЦПФР № 80 вiд 27.04.2017. Кворум зборiв склав 99,5804 % голосуючих акцiй ПАТ НЗФ вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2.Обрання голови загальних зборiв акцiонерiв.
3.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4.Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
5.Розгляд звiтiв Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Товариства.
6.Розгляд звiтiв Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради.
7.Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 – 2016 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8.Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2013 – 2016 роки.
9.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi.
10.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi.
11.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi.
12.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
13.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
14.Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
15.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
16.Про внесення змiн до дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакцiях.
17.Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства.
18.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
19.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
20.Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
22.Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв.
З першого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати Депозитарнiй установi - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договiр. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я".
З другого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Загорулька Андрiя Олександровича.
З третього питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Затвердити Регламент проведення загальних зборiв.
З четвертого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Ковтуна Максима Вiкторовича.
З п’ятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Роботу Правлiння Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiти Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.
З шостого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2016 роки затвердити.
З сьомого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2012 - 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiти i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2012 - 2016 роках затвердити.
З восьмого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2013 рiк. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2014 рiк. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2015 рiк. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2016 рiк.
З дев’ятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2013 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 433 051 708,07 грн. (чотириста тридцять три мiльйони п'ятдесят одна тисяча сiмсот вiсiм гривень 07 копiйок).
З десятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Затвердити прибуток у розмiрi 326 163 958,20 грн. (триста двадцять шiсть мiльйонiв сто шiстдесят три тисячi дев'ятсот п'ятдесят вiсiм гривень 20 копiйок), отриманий Товариством за 2014 рiк та розподiлити його наступним чином:
- частину прибутку у сумi 16 308 197,91 грн. (шiстнадцять мiльйонiв триста вiсiм тисяч сто дев'яносто сiм гривень 91 копiйка), що складає 5% вiд суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рiк, направити до резервного (страхового) капiталу Товариства;
- частину прибутку у сумi 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят п'ять тисяч сiмсот шiстдесят гривень 26 копiйок), що складає 95% вiд суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рiк, залишити нерозподiленою. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк не нараховувати та не сплачувати.
З одинадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2015 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 8 471 211,31 грн. (вiсiм мiльйонiв чотириста сiмдесят одна тисяча двiстi одинадцять гривень 31 копiйка).
З дванадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2016 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 727 459 730,73 грн. (сiмсот двадцять сiм мiльйонiв чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч сiмсот тридцять гривень 73 копiйки).
З тринадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити.
З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
"Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства". Рiшення з цього питання приймається бiльш як ? голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. За пiдсумками голосування рiшення не прийнято.
З п’ятнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
З шiстнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства: Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду; Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Правлiння.
З сiмнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства. Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.
З вiсiмнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Обрати з 23.06.2017 членами Наглядової ради ПАТ НЗФ наступний склад: Котляренко Олександр Валерiйович (представник акцiонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД), Гнiненко Олег Станiславович (представник акцiонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД), Агаркова
Тетяна Сергiївна (представник акцiонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД), Дорош Ганна Анатолiївна (представник акцiонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД), Бабаєв Роман Юрiйович (представник акцiонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), Гiнер Євгенiй Леннорович (представник акцiонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), Троян Михайло Михайлович (представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), Юрченко Iгор Петрович (представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД).
З дев’ятнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правлiння Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язкiв обраними членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
З двадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.
З двадцять першого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Обрати з 23.06.2017 членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ НЗФ наступний склад: Акудович Андрiй Олександрович, Пiкуш Iгор Сергiйович, Плотнiков Денис Володимирович, Капука Андрiй Вiкторович.
З двадцять другого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Затвердити вчинений Товариством значний правочин з поворотної фiнансової допомоги ПАТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ", вартiстю правочину 1 211 120 000,00 грн. (один мiльярд двiстi одинадцять мiльйонiв сто двадцять тисяч гривень 00 копiйок).
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме правочинiв з придбання Товариством електроенергiї, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 6 000 000 000,00 грн. (шiсть мiльярдiв гривень 00 копiйок).
Пропозицiй вiд акцiонерiв про внесення змiн в порядок денний загальних зборiв акцiонерiв товариства 23.06.2017 не надходило.
Пiдсумки голосування з питань порядку денного та протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1/2017 оприлюдненi згiдно чинного законодавства України та статуту ПАТ НЗФ на сайтi товариства www.nzf.com.ua.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР ПРИДНIПРОВ`Я"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31037030

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська д/в Днiпро Челюскiна, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 294699

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2015

Міжміський код та телефон

056-7859581

Факс

056-7859581

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Договiр мiж ПАТ НЗФ та ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР ПРИДНIПРОВ`Я" № 20-04-2011/01-Д вiд 20.04.2011.
За умовами договору ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР ПРИДНIПРОВ`Я" здiйснює послуги зi зберiгання цiнних паперiв на рухунку у цiнних паперах власника, зберiгання та облiк цiнних паперiв депонентiв, що зберiгаються у депозитарної установи, здiйснює iншi депозитарнi послуги.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ д/в Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

044-5910404

Факс

044-4825207

Вид діяльності

д/в

Опис

Договiр мiж ПАТ НЗФ та ПАТ НДУ № Е-9136/П/1305632 вiд 10.10.2013.
За умовами договору ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" здiйснює надання ПАТ НЗФ послуг щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування операцiй ПАТ НЗФ щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та ослуговування операцiй щодо випущених цiнних паперiв.
ПАТ НДУ включено до державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв. Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Надання Центральним депозитарiєм послуг, пов’язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення контролю за депозитарними установами здiйснюються згiдно з Правилами Центрального депозитарiю (Рiшення НКЦПФР вiд 01.10.13 № 2092)

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГ-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31217385

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська д/в Днiпро Андрiя Фабра, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4014

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.06.2007

Міжміський код та телефон

056-3701390

Факс

0562-341597

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Рiшенням Аудиторської палати України вiд 27-04-2017 № 343/3 термiн чинностi Свiдоцтва подовжено до 27-04-2022. За умовами договору ТОВ "МАГ-АУДИТ" здiйснює послуги з виконання аудиту фiнансової звiтностi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20602681

Місцезнаходження

04080 Україна м. Київ д/в м. Київ Кирилiвська, 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 641971

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.06.2015

Міжміський код та телефон

044-4636421

Факс

044-4637440

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" здiйснює послуги страхування медичних робiтникiв вiд iнфiкування ВIЛ, страхування дiтей на вiдпочинку (нещаснi випадки, за програмою "Медасiст"). ПАТ НЗФ надає послуги Запорiзька фiлiя (69095, Запорiжжя, Гоголя, 149, корп.1, оф.2).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13622789

Місцезнаходження

69068 Україна Запорізька д/в Запорiжжя Моторобудiвникiв, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 569307

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.01.2011

Міжміський код та телефон

061-2899066

Факс

061-2899067

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО" надає послуги зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, небезпечних вантажiв, нещасних випадкiв на транспортi, страхування членiв ДПД.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33248430

Місцезнаходження

49100 Україна Дніпропетровська д/в Днiпро Кодацький спуск, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 584787

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.08.2011

Міжміський код та телефон

0800-500801

Факс

0800-500801

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ" надає послуги зi страхування наземного транспорту, страхування при проведеннi робiт щодо виготовлення та використання обладнання пiдвищеної небезпеки.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ТЕЗIС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33248467

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська д/в Днiпро Челюскiна, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

056-7907237

Факс

056-7907237

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi права

Опис

За умовами договору № 1402348 вiд 03-03-2014 ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ТЕЗIС" здiйснює послуги з надання юридичних конcультативних послуг.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИЄМЕЦЬ ВАСИЛЮХА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРIВНА

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Код за ЄДРПОУ

д/в

Місцезнаходження

50096 Україна Дніпропетровська д/в Кривий Рiг Ватутiна, 58, оф.2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

056-4040551

Факс

056-4040551

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi права

Опис

За умовами договору фiзична особа - пiдприємець Василюха Тетяна Олександрiвна здiйснює послуги з надання юридичних консультативних послуг.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЗУ УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20782312

Місцезнаходження

04053 Україна м. Київ д/в Київ Сiчових Стрiльцiв, 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

СТ 232

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.01.2010

Міжміський код та телефон

044-2386238

Факс

044-5810455

Вид діяльності

страхова дiяльнсть

Опис

За умовами договору ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЗУ Україна" надає послуги з добровiльного страхування вантажiв, якi перевозяться морським транспортом.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

39436293

Місцезнаходження

27501 Україна Кіровоградська д/в Свiтловодськ Приморська, 18 оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 641780

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

д/в

Факс

д/в

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" надає послуги з добровiльного страхування майна.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛIГА ЗАКОН ПРАЙМ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

39902572

Місцезнаходження

04112 Україна м. Київ д/в Київ Парково-Сирецька, 23

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

044-5380102

Факс

044-5380102

Вид діяльності

консультацiйнi послуги

Опис

ТОВ "ЛIГА ЗАКОН ПРАЙМ" надає послуги на пiдставi договору № 124712/1505758 про замiну сторони у зобов`язаннi (ТОВ "ЛIГА ЗАКОН 1" передала свої права та обов`язки ТОВ "ЛIГА ЗАКОН ПРАЙМ").

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.12.1994

515/1/94

Мiнiстерство фiнансiв України

д/в

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

19594640

4898660

100.00

Опис

Перший випуск акцiй у кiлькостi 19 594 640 штук пiсля створення Вiдкритого акцiонерного товариства "Нiкопольський завод феросплавiв" згiдно з наказом Мiнiстерства промисловостi України вiд 01-03-1994 № 43.

 

15.04.1997

319/1/97

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

д/в

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

283943340

70985835

100.00

Опис

Додатковий випуск акцiй в кiлькостi 283 943 340 штук у зв`язку зi збiльшенням статутного капiталу на суму iндексацiї основних фондiв.

 

22.12.1999

221/04/1/99

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

д/в

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

303537980

75884495

100.00

Опис

Свiдоцтво видано на простi iменнi акцiї в кiлькостi 303 537 980 штук на суму 75 884 495 грн.

 

27.12.2007

551/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0400061000

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

1551537980

387884495

100.00

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 22-11-2007 прийнято рiшення про здiйснення закритого розмiщення акцiй товариства додаткової емiсiї в кiлькостi 1 248 000 000 штук номiнальної вартостi 0,25 грн. Мета додаткової емiсiї - залучення iнвестицiй для поповнення обiгових коштiв, для подальшого технiчного та соцiального розвитку, а також для збiльшення статутного капiталу.

 

13.06.2008

231/1/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA400040257

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.27

1551537980

418915254.60

100.00

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 29-04-2008 прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства на 31 030 759,60 грн за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй на 0,02 грн.

 

17.05.2011

252/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000166011

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.27

1551537980

418915254.60

100.00

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05-04-2011 прийнято рiшення про дематериалiзацiю випуску акцiй товариства. Даних щодо ринкiв, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, немає. Товариство не пiдтримує лiстинг своїх цiнних паперiв на жоднiй фондовiй бiржi.

 

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п

Дата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку емітента

Вид дії: викуп/продаж

Кількість акцій, що викуплено/продано (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/продано

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/продано

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/продано

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

17.08.2017

викуп

975749

263452.23

17.05.2011

252/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

0.063

Опис

За результатами проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НЗФ вiд 23.06.2017 та розгляду питання порядку денного п.22 «Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв» до ПАТ НЗФ звернувся акцiонер ДРГН Лiмiтед (DRGN Limited) з вимогою про обов’язковий викуп акцiй в кiлькостi 975749 шт. Цiннi папери були зарахованi на рахунок у цiнних паперах ПАТ НЗФ 17.08.2017. Ринкова вартiсть викупу 1 акцiї - 0,81 грн. Висновок щодо ринкової вартостi 1 акцiї ПАТ НЗФ складений суб`єктом оцiнювальної дiяльностi Баранником I.В. (сертифiкат № 17174/14 вiд 11-11-2014). Рiшення стосовно викуплених акцiй наглядовою радою товариства не приймалось.

2

22.08.2017

викуп

20000

5400.00

17.05.2011

252/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

0.001

Опис

За результатами проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НЗФ вiд 23.06.2017 та розгляду питання порядку денного п.22 «Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв» до ПАТ НЗФ звернувся акцiонер Жикаляк Вiталiй Миколайович з вимогою про обов’язковий викуп акцiй в кiлькостi 20000 шт. Цiннi папери були зарахованi на рахунок у цiнних паперах ПАТ НЗФ 22.08.2017. Ринкова вартiсть викупу 1 акцiї - 0,81 грн. Висновок щодо ринкової вартостi 1 акцiї ПАТ НЗФ складений суб`єктом оцiнювальної дiяльностi Баранником I.В. (сертифiкат № 17174/14 вiд 11-11-2014). Рiшення стосовно викуплених акцiй наглядовою радою товариства не приймалось.

XI. Опис бізнесу

Будiвництво заводу було розпочато у листопадi 1962 року i березнi 1966 року пiдприємство почало виплавляти феросплави. Акцiонерне товариство засноване вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 1 березня 1994 року № 43 шляхом перетворення державного пiдприємства „Нiкопольський завод феросплавiв” у вiдкрите акцiонерне товариство „Нiкопольський завод феросплавiв”.
5 квiтня 2011 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ НЗФ було прийнято рiшення про змiну найменування товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ” на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ”.
Протягом 2017 року важливих подiй, таких як злиття, подiл, перетворення, приєднання, видiл не сталося.

 

Органами управлiння ПАТ НЗФ є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Правлiння;
- Ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори є вищим органом товариства.
Наглядова рада є органом товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства. За статутом товариства та фактично станом на 31.12.2017 Наглядова рада складається з восьми членiв: голови наглядової ради та 7 членiв наглядової ради.
Правлiння є виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. За статутом Правлiння ПАТ НЗФ складається з 9 членiв. Станом на 31.12.2017 правлiння фактично складається iз 7 членiв: голови правлiння, члена правлiння, заступника голови правлiння - головного iнженера, члена правлiння, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв, члена правлiння, головного бухгалтера та 3 членiв правлiння.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства. За статутом товариства та фактично станом на 31.12.2017 Ревiзiйна комiсiя складається з 4 членiв ревiзiйної комiсiї.
Правлiнню товариства пiдпорядкованнi директора за напрямками, керiвники служб, цехiв, iнших структурних пiдроздiлiв.
Комерцiйному директору пiдпорядкованi вiддiл збуту, вiддiл поставок та забезпечення виробництва й вiддiл сировини та палива. Також йому пiдпорядкованi дiльниця складського господарства, автотранспортний цех та залiзничний цех.
Головному iнженеру безпосередньо пiдпорядкованi центральна лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї, служба охорони працi, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, проектно-конструкторський вiддiл, бюро iнвестицiй та розвитку пiдприємства, лабораторiя захисту водного та повiтряного басейнiв, центр обробки iнформацiї та зв'язку, вiддiли головного механiка та головного енергетика.
Вiддiл головного механiка очолює головний механiк. Йому пiдпорядковано цех з ремонту металургiйного устаткування -1 та ремонтно-механiчний цех.
Головний енергетик очолює вiддiл головного енергетика, керує роботою теплосилового цеху, цеху мереж та пiдстанцiй, цеху з ремонту металургiйного устаткування- 2, вiддiлення гiдротехнiчних очисних споруд та водопостачання цеху виробництва феросплавiв.
Директор з економiки та працi керує роботою планово-економiчного вiддiлу, цеху виробництва трикотажу та вiддiлу наукової органiзацiї працi.
Директору з виробництва та технологiї безпосередньо пiдпорядкованi основнi виробничi структурнi пiдроздiли ПАТ НЗФ: цех виробництва феросплавiв, плавильний цех- 9, агломерацiйний цех, цех вторинної переробки феросплавного виробництва, дiльниця шлакового лиття цеху виробництва феросплавiв, виробничо-технiчний вiддiл.
Директору з економiчної безпеки пiдпорядкована служба економiчної безпеки, що складається з вiддiлу контролю договорiв та закупок, оперативно-аналiтичного вiддiлу, загону вiдомчої воєнiзованої охорони, вiддiлу зовнiшньої охорони та контролю за супроводженням вантажiв, вiддiлу контролю виробництва та реалiзацiї готової продукцiї, вiддiлу вiдеоспостереження та технiчних засобiв контролю, бюро перепусток.
Директор з капiтального будiвництва керує роботою вiддiлу капiтального будiвництва, ремонтно-будiвельного цеху та цеху благоустрою.
Заступнику генерального директора заводу з загальних та соцiальних питань пiдпорядкованi комбiнат громадського харчування i торгiвлi та вiддiл управлiння соцiальними об'єктами в такому складi: Палац культури "Електрометалург", санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург", дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова, готель "Нiкополь", мiська база вiдпочинку, водноспортивна база та база вiдпочинку "Чорноморське узбережжя". Санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург" та дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова є вiдокремленими структурними пiдроздiлами ПАТ НЗФ. Мiсцезнаходження санаторiю-профiлакторiю "Електрометалург": 53222, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул. Сiчова, 53. У санаторiї-профiлакторiї надаються послуги з вiдпочинку та оздоровлення працiвникiв пiдприємства, а також продаються путiвки iншим пiдприємствам. Санаторiй-профiлакторiй постiйно розширює перелiк видiв процедур. Мiсцезнаходження дитячого оздоровчого табору iм. В.Усова: 75700, Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, „Цукур” територiя. Табiр органiзовує вiдпочинок для дiтей вiком вiд 7 до 16 рокiв.
Директор фiнансовий, головний бухгалтер очолює головну бухгалтерiю та керує роботою фiнансового вiддiлу. Органiзовує бухгалтерський облiк та здiйснює функцiональне i методологiчне керiвництво роботою бухгалтерiй структурних пiдроздiлiв.
Директору з юридичних та корпоративних питань пiдпорядкованi юридичний вiддiл та вiддiл корпоративних фiнансiв та зв'язкiв.
Заступнику генерального директора заводу з цивiльного захисту пiдпорядкованi група цивiльного захисту та газорятувальна служба.
Помiчнику генерального директора заводу пiдпорядкований адмiнiстративно-господарчий вiддiл.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв ПАТ НЗФ на даний час не має.
Протягом 2017 року в структурi ПАТ НЗФ змiн не вiдбулося.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 5995 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за умовами неповного робочого часу (дня, тижня) - 18 осiб.
Фонд оплати працi за 2017 рiк склав 681 061,2 тис. грн.
Фонд оплати працi збiльшився на 128 478,1 тис. грн вiдносно попереднього перiоду.
Кадрова програма ПАТ НЗФ спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. Всього на пiдприємствi працює 6153 працiвникiв, iз них 1678 жiнок. Середнiй вiк працiвникiв – 42,6 роки. Пiдвищили квалiфiкацiю i пройшли навчання 2245 працiвникiв. Протягом 2017 року пiдготовлено новим професiям 113 працiвникiв, перепiдготовлено 591 працiвника, пiдвищили квалiфiкацiю 551 особа, у тому числi: на професiйно-технiчних курсах – 498 особи, на курсах бригадирiв i старших робiтникiв – 53 особи. Пройшли спецiальне навчання з питань охорони працi – 486 осiб. Пiдвищили квалiфiкацiю i пройшли навчання 504 керiвникiв та спецiалiстiв заводу, в тому числi: 30 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiд тиском; 30 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв; 60 керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил охорони працi у газовому господарствi пiдприємств чорної металургiї; 11 осiб, уповноважених з якостi та навколишнього середовища; 24 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв центральної заводської лабораторiї, згiдно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025; 47 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, на право допуску до виконання газонебезпечних робiт у газозахиснiй апаратурi; 48 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi; 20 керiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї навантажувачiв; 30 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил безпеки при виробництвi та використаннi продуктiв розподiлу повiтря; 12 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї лiфтiв; 30 працiвники, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил вибухобезпечностi при використаннi мазуту та природного газу в котельних установках; 28 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил безпеки систем газопостачання; 52 особи з навчання працiвникiв заводу, вiдповiдальних за пожежну безпеку при проведеннi зварювальних та iнших робiт iз використанням вiдкритого вогню; 23 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, за курсом „Система екологiчного менеджменту. Нова версiя стандарту ISO 14001:2015 – ключовi змiни та умови переходу”; 59 керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, за напрямом „Психолого-педагогiчний мiнiмум”; з вiдривом вiд роботи пiдвищили квалiфiкацiю 65 керiвники та спецiалiсти заводу.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АСОЦIАЦIЯ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ УКРАЇНИ", 04050, м.Київ, вул.Артема, 60.
Основнi функцiї Асоцiацiї:
- захист iнтересiв платникiв податку;
- пiдвищення рiвня їх знань через проведення семiнарiв, вебiнарiв;
- монiторинг та роз’яснення iз застосування податкового законодавства.
Термiн участi - безстроковий.
УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ ТА IНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ, 49000, Днiпропетровська обл., м.Днiпропетровськ, пл. Героїв Майдану, буд.1, кв.254.
Основна дiяльнiсть та функцiї Асоцiацiї :
- координацiя господарської дiяльностi Учасникiв;
- сприяння Учасникам у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що виникають пiд час здiйснення господарської дiяльностi, у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, органiзацiя ефективної взаємодiї Учасникiв з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України, створення постiйно дiючого незалежного третєйського суду;
- представництво i захист прав та охоронюваних законом iнтересiв Учасникiв в судах, державних органах, органах мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, перед юридичними та фiзичними особами в межах наданих Учасниками повноважень;
- всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв’язання, пов’язаних з виробництвом, збутом феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном;
- координацiя дiй виробникiв на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи розробку загальної позицiї щодо цiн при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягiв експорту з урахуванням кон’юктури та специфiки цього ринку;
- сприяння у виробництвi та збутi на зовнiшньому ринку феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, запровадження передової технологiї, устаткування, стандартизацiї i сертифiкацiї вiдповiдно свiтовим вимогам для пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування доцiльностi залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй у феросплавну галузь, що потребують гарантiй уряду України;
- здiйснення аналiзу внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв та прогноз можливих змiн, аналiз кон’юктури цих ринкiв; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв;
- здiйснення iнформацiйно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасникiв, узагальнення передового вiтчизняного та зарубiжного досвiду, впровадження наукових розробок, надання патентно - лiцензiйної допомоги;
- сприяння в пошуку потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для суб’єктiв галузi, надання послуг у пiдготовцi технiко-економiчних обгрунтувань iнвестицiйних проектiв та кредитних лiнiй, сприяння в залученнi закордонних iнвестицiй, квалiфiкованих вiтчизняних i закордонних спецiалiстiв, вчених, експертiв для реалiзацiї цiлей та завдань Асоцiацiї;
- взаємний обмiн мiж Учасниками iнформацiєю, досвiдом, практичними навичками у галузi виробництва феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, органiзацiя проведення науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, виставок, ярмарок та iнших заходiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї i професiоналiзму працiвникiв Учасникiв;
- подання пропозицiй, розробка проектiв нормативних актiв, їх супроводження з метою удосконалення чинного законодавства України, що регулює господарську дiяльнiсть Учасникiв, що стосуються дiяльностi галузi, в тому числi, спрямованих на стабiлiзацiю податкової системи, митного оподаткування, цiнової та соцiальної полiтики держави;
- пiдготовка правової документацiї, що вiдповiдає iнтересам Учасникiв у їх вiдносинах з третiми особами, укладення рiзноманiтних угод як в Українi, так i за її межами згiдно з дiючим законодавством, якi вiдповiдають метi Асоцiацiї;
- визначення прiоритету i розробка комплексних науково-технiчних програм в областi створення i виробництва, застосування нових матерiалiв, технологiй та устаткування для розвитку галузi;
- органiзацiя та проведення в Українi та за її межами заходiв, направлених на пропаганду та рекламу науково-технiчних досягнень та продукцiї Учасникiв, iнформацiйна пiдтримка, сприяння в освiтленнi дiяльностi Учасникiв у засобах СМI, редакцiйно-видавнича дiяльнiсть, у т.ч. пiдготовка i випуск довiдкової, iнформацiйно-методичної, рекламно-комерцiйної й iншої друкованої продукцiї;
- здiйснення iнформацiйного i консультацiйного забезпечення членiв Асоцiацiї в областi права, економiки, менеджменту, маркетингу, розробка, придбання, впровадження i супровiд програмних засобiв у сферi професiйних iнтересiв членiв Асоцiацiї.
Термiн участi – безстроковий.

 

Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями для отримання прибутку в 2017 роцi ПАТ НЗФ не проводило.

 

Пропозицiй щодо реоргiнiзацiї ПАТ НЗФ з боку третiх осiб протягом 2017 року не було.

 

Бухгалтерський облiк пiдприємства здiйснюється на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Податкового кодексу України, iнструкцiй та iнших нормативних актiв, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк здiйснюється головною бухгалтерiєю пiдприємства на чолi з головним бухгалтером, який забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», складання фiнансової звiтностi та iншої звiтностi на вимогу власникiв, органiв статистики й подання у встановленi строки.
Право першого пiдпису на фiнансовiй, податковiй, статистичнiй звiтностi, банкiвських розрахунково-платiжних документах надається головi правлiння, генеральному директору заводу, на перiод його вiдсутностi право першого пiдпису надається виконуючому обов’язки генерального директора заводу згiдно з наказом або довiренiстю. Право другого пiдпису надається головному бухгалтеру, на перiод його вiдсутностi право другого пiдпису надається заступнику головного бухгалтера, який згiдно з наказом по заводу виконує його обов’язки. Право пiдпису документiв надається також iншим посадовим особам пiдприємства на пiдставi довiреностей. Право електронного цифрового пiдпису звiтностi, складеної за допомогою спецiалiзованого програмного забезпечення, надається особам, визначеним наказом по заводу.
У 2017 роцi документообiг пiдприємства регулювався вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень.
Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй були первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи складалися пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Для здiйснення контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв складалися зведенi облiковi документи. Для вiдображення окремих операцiй iз бухгалтерського облiку керувалися вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та затвердженими положеннями пiдприємства. Первиннi та зведенi облiковi документи складалися на паперових або електронних носiях i мали такi обов’язковi реквiзити: назву документа (форми); дату i мiсце складання; назву пiдприємства; змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру господарської операцiї; посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї; особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала участь у здiйсненнi господарської операцiї. Згiдно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.1995 № 88, усi первиннi документи, облiковi регiстри, фiнансова, статистична та iнша звiтнiсть складалася державною мовою. Iнформацiя, що мiстилась у прийнятих до облiку первинних документах, систематизувалася на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображалися також у валютi розрахункiв та платежiв за кожною iноземною валютою окремо. Данi аналiтичних рахункiв були тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Регiстри бухгалтерського облiку мали назву, перiод реєстрацiї господарських операцiй, прiзвища i пiдписи або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх складаннi. Господарськi операцiї були вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та пiдписали цi документи. Пiдприємство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого строку. Установленi такi мiсця для зберiгання документiв: для первинних документiв та реєстрiв бухгалтерського облiку, виготовлених на паперових носiях - архiв пiдприємства; для iнформацiї на електронних носiях - ЦОIЗ. Строки зберiгання були встановленi вiдповiдно до чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть за порушення порядку ведення податкового облiку несуть особи, якi пiдписали первиннi документи та iншi документи за вiдповiдними операцiями, що вiдображенi в податковiй звiтностi.
Iнвентаризацiя активiв i зобов’язань проводилася вiдповiдно до ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» та iнших нормативних документiв, зокрема Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 2 вересня 2014 року № 879 (далi – Положення №879). Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових iнвентаризацiй активiв та зобов’язань, списання основних засобiв, малоцiнних, iнших матерiальних цiнностей тощо) затверджувався склад iнвентаризацiйної комiсiї згiдно з наказом по пiдприємству. Позапланова iнвентаризацiя проводилася згiдно з розпорядженням начальника структурного пiдроздiлу або головного бухгалтера. Додатково до завдань, обумовлених Положенням № 879, на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю покладалося виконання таких завдань: визначення ефективностi застосовуваних на пiдприємствi принципiв, методiв i процедур облiкової полiтики; проведення робiт щодо оцiнювання активiв та зобов’язань; розробка та затвердження пропозицiй на наступний звiтний рiк. Iнвентаризацiю основних засобiв здiйснювали не рiдше 1 разу на 2 роки.
У разi необхiдностi створювалися оцiннi комiсiї для проведення приймання, списання, оцiнки активiв i зобов’язань. Склад оцiнної комiсiї встановлювався той самий, що й для проведення рiчної iнвентаризацiї. Залучалися у разi необхiдностi для проведення оцiнювання окремих об’єктiв активiв спецiалiзованi незалежнi оцiнювачi.
Податкова звiтнiсть складалася вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України, iнших законодавчих та нормативних документiв iз питань оподаткування на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Система i форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй розроблялися пiдприємством та змiнювалися в оперативному режимi залежно вiд потреб користувачiв цiєї звiтностi.
Бухгалтерський облiк здiйснювався згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-ХIV (далi - Закон про облiк та звiтнiсть) та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть вiдповiдала якiсним характеристикам, зазначеним у концептуальних основах фiнансової звiтностi. Облiкову полiтику застосовували таким чином, щоб фiнансовi звiти вiдповiдали вимогам Закону про облiк та звiтнiсть i МСФЗ. Застосовувалися тi пiдходи та методи для ведення бухгалтерського облiку i надання iнформацiї в фiнансових звiтах, якi передбаченi МСФЗ i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства. Згiдно з концептуальними основами пiдготовки та складання фiнансової звiтностi, ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв (крiм звiту про рух грошових коштiв) проводилися за принципом нарахування, щоб результати операцiй та iнших подiй вiдображалися в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах на той час, коли вони мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство отримало чи сплатило кошти. Вiдображалися доходи в звiтi про фiнансовi результати за той перiод, коли вони були отриманi, а витрати - на основi вiдповiдностi цим доходам, що забезпечило визначення фiнансового результату звiтного перiоду спiвставленням доходiв звiтного перiоду з витратами, здiйсненими для отримання цих доходiв. Бухгалтерськi помилки, якi впливали на фiнансовий результат звiтного перiоду, виправляли методом «сторно» або додатковою бухгалтерською проводкою. Помилки, виявленi пiд час складання фiнансової звiтностi за минулi роки, якщо вони вплинули на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), виправляли ретроспективно. Визначалася величина суттєвостi статтi в розмiрi 1 млн грн щодо помилок минулих рокiв, якi не вплинули на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), та виправлення таких помилок вiдносилися до статей витрат, за якими здiйснюється коригування. Встановлювався операцiйний цикл, що дорiвнює 12 мiсяцям.
Облiк об’єктiв основних засобiв здiйснювався за справедливою вартiстю. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби подiлялися на такi групи. Основнi засоби: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); iншi основнi засоби. Iншi необоротнi матерiальнi активи: бiблiотечнi фонди; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА); iншi необоротнi матерiальнi активи. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. До необоротних активiв вiдносилися матерiальнi активи, якi пiдприємство утримувало з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. Очiкуваний термiн корисного використання (експлуатацiї), встановлений засiданням виробничої комiсiї, становить бiльше року, вартiсна оцiнка якого визначалася вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносились активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує вартiсної оцiнки, визначеної Податковим кодексом України, i очiкуваний термiн корисного використання бiльше року. Об’єкт основних засобiв визнавався активом, якщо iснувала ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його була достовiрно визначена. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховувалися на баланс пiдприємства за вартiстю придбання (створення) активу. Одиницею облiку основних засобiв був об’єкт основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювалася прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об’єкта основних засобiв при визнаннi його активом. Нарахування амортизацiї починалося з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому основнi засоби стали придатними для використання. Лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв основних засобiв вважалася несуттєвою при обчисленнi суми, що амортизується, та приймалася рiвною нулю. Строк корисного використання активу переглядається на кiнець кожного фiнансового року, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховувалася в першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100 % вiд його вартостi. Пiдприємство переоцiнювало об’єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об’єкта суттєво вiдрiзнялася вiд його справедливої вартостi на дату балансу або у разi змiни очiкуваних економiчних вигод. У разi переоцiнки об’єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснювалася переоцiнка всiх об’єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об’єкт. Переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об’єкти якої вже зазнали переоцiнки, надалi проводилася з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. Сума дооцiнки об’єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переносилася до нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об’єкта. Сума перенесеної до нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнювала рiзницi мiж амортизацiєю, що базувалася на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базувалася на первiснiй вартостi активу. Незавершене будiвництво є вартiстю основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено. До вартостi незавершеного будiвництва вiдносилися витрати на придбання обладнання, запасiв, передплату на їх придбання, оплату за послуги. Амортизацiя цих активiв не починалася до моменту, коли вони стали придатними для використання. Витрати за позиками, якi безпосередньо належали до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, капiталiзувалися в складi вартостi цього активу. Визнання балансової вартостi об’єкта основних засобiв припинялося, коли об’єкт вибув або пiдприємство не очiкувало майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття. Нарахування амортизацiї припинялося, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основного засобу. До балансової вартостi основних засобiв належали витрати на полiпшення та капiтальний ремонт основного засобу, якщо задовольнялися критерiї визнання активом. У разi удосконалення або замiни окремих частин основного засобу в балансовiй вартостi об’єкта визнавалася собiвартiсть замiнюваної частини такого об’єкта, коли витрати понесенi, якщо задовольнялися критерiї визнання. Балансова вартiсть тих частин, що замiнювалася, списувалася з балансу. Витрати на ремонти, технiчне обслуговування, виконання регулярних технiчних оглядiв для виявлення несправностей, незалежно вiд того, чи замiнювалися частини об’єкта, визнавалися витратами перiоду, в якому вони понесенi. Основнi засоби та нематерiальнi активи, отриманi без компенсацiї вартостi, виявленi пiд час iнвентаризацiї, основнi засоби оцiнювалися цеховою комiсiєю за справедливою вартiстю на дату оприбуткування. Отриманi безоплатно вiд стороннiх осiб оцiнювалися за справедливою вартiстю аналогiчних товарiв, що iснували на ринку, на дату оприбуткування таких товарiв.
Облiк нематерiальних активiв вiвся за кожним об’єктом нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи подiлялися на такi групи: лiцензiйне програмне забезпечення; лiцензiї на право здiйснення дiяльностi; iншi нематерiальнi активи. Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображався в балансi, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних iз його використанням, та його вартiсть була достовiрно визначена. Нематерiальний актив, отриманий у результатi розробки, вiдображався в балансi, якщо пiдприємство мало намiр, технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, в якому вiн придатний для реалiзацiї або використання; можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд реалiзацiї або використання нематерiального активу; iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов’язаних iз розробкою нематерiального активу. Якщо нематерiальний актив не вiдповiдав вказаним критерiям визнання, то витрати, пов’язанi з його придбанням чи створенням, визнавалися витратами за той звiтний перiод, протягом якого вони були здiйсненi, без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом. Не визнавалися активом, а пiдлягали вiдображенню у складi витрат за той звiтний перiод, в якому вони були здiйсненi: витрати на дослiдження; витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховувалися на баланс пiдприємства за вартiстю придбання (створення) активу. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося протягом строку їх корисного використання, який встановлювався засiданням виробничої комiсiї, при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Строк корисного використання встановлювався окремо для кожного об’єкта нематерiального активу. При визначеннi строку корисного використання об’єкта нематерiальних активiв враховувалися строки корисного використання подiбних активiв; моральний знос, що передбачається; правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв його використання та iншi фактори. Амортизацiя нематерiального активу нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї починалося з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив став придатним для використання. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягали амортизацiї. Визнання балансової вартостi об’єкта нематерiального активу припинялося, коли об’єкт вибув або пiдприємство не очiкувало майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття. Нарахування амортизацiї припинялося, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу. Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його амортизацiї переглядався в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкувалися змiни строку корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод.
Фiнансовi iнвестицiї в суб’єкти господарювання з часткою у статутному капiталi менше 20 % оцiнювалися за балансовою вартiстю. Балансова вартiсть – сума, за якою актив визнають у фiнансовiй звiтностi пiсля вирахування накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. На дату складання фiнансової звiтностi пiдприємство оцiнювало зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй, виходячи з iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi об’єкта iнвестицiй за вiдповiдний перiод або вартостi його цiнних паперiв на ринку.
Запаси подiлялися на такi групи: сировина; матерiали; паливо; запаснi частини; товари; малоцiннi та швидкозношуванi предмети; незавершене виробництво; напiвфабрикати; готова продукцiя. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв було їх найменування. Запаси визнавалися активом, якщо iснувала ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть була достовiрно визначена. У бухгалтерському облiку запаси вiдображалися за первiсною вартiстю придбання або собiвартiстю виготовлення. У фiнансовiй звiтностi запаси вiдображалися за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховувалася на кожну дату складання фiнансової звiтностi. Суму уцiнки у фiнансовiй звiтностi вiдносили до iнших операцiйних витрат. При вiдпуску матерiалiв, палива, запасних частин, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, сировини ЦВТ у виробництво, продаж чи iншому вибуттi їх оцiнювання здiйснювалося за методом FIFО (собiвартiсть перших за часом надходжень запасiв) за кожним мiсцем зберiгання ТМЦ. При вiдпуску сировини та технологiчного палива у виробництво, продаж чи iншому вибуттi їх оцiнювання здiйснювалося за методом середньозваженої собiвартостi. Оцiнювання вибуття запасiв здiйснювалося для визначення вартостi одиницi запасiв, що вiдпускалося на виробництво продукцiї (робiт i послуг), за кожним мiсцем зберiгання запасiв. Запаси у виглядi незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв, готової продукцiї при вiдпуску у виробництво або реалiзацiї оцiнювалося за методом середньозваженої собiвартостi. Готова продукцiя, залишки незавершеного виробництва i напiвфабрикати оцiнювалися за фактичною виробничою собiвартiстю. Вартiсть попутної продукцiї оцiнювалася за оцiнною вартiстю. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключалася зi складу активiв iз подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. ТМЦ, отриманi без компенсацiї вартостi. Надлишки, виявленi пiд час iнвентаризацiї запасiв оцiнювалися за справедливою вартiстю; надлишки готової продукцiї оцiнювалися за середньою цiною реалiзацiї поточного перiоду; надлишки напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва оцiнювалися за середньооблiковою вартiстю. Отриманi вiд демонтажу основних засобiв оцiнювалися за вартiстю можливої реалiзацiї металобрухту на поточну дату (затверджувалися планово-економiчним вiддiлом пiдприємства). Отриманi безоплатно вiд стороннiх осiб оцiнювалися за справедливою вартiстю аналогiчних товарiв, що iснували на ринку, на дату оприбуткування таких товарiв. Нестачi запасiв у разi наявностi винних осiб оцiнювалися за справедливою вартiстю, а у разi вiдсутностi оцiнювалися за облiковою вартiстю; нестачi готової продукцiї оцiнювалися за середньою цiною реалiзацiї поточного перiоду; нестачi напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва оцiнювалися за облiковою вартiстю. Суму транспортно-заготiвельних витрат (ТЗВ), яку можливо достовiрно визначити, вiдносили на збiльшення первiсної вартостi одиницi придбаних запасiв. Суму ТЗВ, яку неможливо вiднести до конкретного виду придбаних запасiв - узагальнювали на окремому субрахунку «Транспортно-заготiвельнi витрати». Суму ТЗВ по матерiалах розподiляли за методом середнього вiдсотка при визначеннi суми ТЗВ, якi належали до суми матерiалiв, що вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) за звiтний мiсяць. Середнiй вiдсоток ТЗВ визначався дiленням суми ТЗВ на початок звiтного мiсяця i фактично накопичених за мiсяць на суму залишкiв матерiалiв на початок мiсяця та суми матерiалiв, якi надiйшли протягом звiтного мiсяця. Суму ТЗВ по сировинi розподiляли за методом визначення середньої цiни при визначеннi суми ТЗВ, якi належали до кiлькостi сировини, що вибула (використана, реалiзована, безоплатно передана тощо) за звiтний мiсяць. Середня цiна ТЗВ визначалася дiленням суми ТЗВ на початок звiтного мiсяця i фактично накопичених за мiсяць на суму залишкiв сировини на початок мiсяця у кiлькiсному виразi та кiлькостi сировини, що надiйшла протягом звiтного мiсяця.
Пiд грошовими коштами розумiлися грошовi кошти в касi та депозити до запитання. Еквiвалентами грошових коштiв визнавали короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертувалися у вiдомi суми грошових коштiв i яким був властивий незначний ризик змiни вартостi, а термiн погашення не перевищував трьох мiсяцiв iз дати придбання. Пiд термiном «депозити до запитання» розумiлися суми, що були вилученi у будь-який момент без попереднього повiдомлення, у тому числi на рахунках банкiв. Безвiдкличнi акредитиви, вiдкритi на користь бенефiцiара (продавця), визнавали такими, що не вiдповiдають визначенню грошових коштiв та їх еквiвалентiв i вiдображали у фiнансовiй звiтностi як передплати виданi. Операцiї за безвiдкличними акредитивами, щодо яких iснувало обмеження з обмiну чи використання з погашенням протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, вiдображали в фiнансовiй звiтностi як поточнi активи. Операцiї за безвiдкличними акредитивами з погашенням понад дванадцять мiсяцiв пiсля звiтного перiоду класифiкували як iншi необоротнi активи.
Дебiторську заборгованiсть визнавали активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та її достовiрнiсть визначення. До дебiторської заборгованостi належали заборгованiсть покупцiв та замовникiв за реалiзованi їм товари, виконанi роботи та послуги; передплата за платежi в бюджет та позабюджетнi фонди; заборгованiсть пiдзвiтних осiб за виданi їм пiдзвiтнi суми; авансовi платежi за товари, роботи, послуги; векселi, одержанi в рахунок погашення заборгованостi за продукцiю та iнших видiв заборгованостi. У фiнансовiй звiтностi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнавали за чистою вартiстю, що дорiвнювала сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначалася за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi, виходячи з платоспроможностi кожного дебiтора та проведення аналiзу платежiв за товари, роботи, послуги. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображалося у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснювалося з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списувалася з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включалася до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої не створювався резерв сумнiвних боргiв, у разi визнання її безнадiйною списувалася за рахунок iнших операцiйних витрат. Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягала погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв iз дати балансу, вiдображалася на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображалася у звiтностi за дисконтованою вартiстю. Ставка дисконтування встановлювалася на рiвнi середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами на звiтну дату.
Зобов’язання визнавалися за результатом попереднiх операцiй, якщо їх оцiнка була достовiрно визначена та iснувала ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягало погашенню, то його сума включалася до складу доходу за звiтний перiод. Поточнi зобов’язання вiдображалися в балансi за сумою погашення. Довгостроковi зобов’язання вiдображалися в звiтностi за дисконтованою вартiстю. Ставка дисконтування встановлювалася на рiвнi середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами на дату складання фiнансової звiтностi. По довгострокових зобов’язаннях (позиках) при вiдсутностi дати повернення боргу позикодавцю дисконтування таких зобов’язань на дату балансу не здiйснювали. Позиковi кошти класифiкували як поточнi зобов’язання за винятком випадкiв, коли пiдприємство мало безумовне право вiдстрочити погашення зобов’язання щонайменше на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. До позикових коштiв, зазначених у фiнансовiй звiтностi, включали банкiвськi кредити та iншi позиковi кошти.
Суми доходiв та витрат, нарахованих протягом поточного чи попереднiх звiтних перiодiв, якi були визначенi в наступних звiтних перiодах, класифiкували як розрахунки з iншими дебiторами/кредиторами. Витрати, не пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включалися в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, були витратами звiтного перiоду. Фiнансовi активи i зобов’язання, крiм похiдних фiнансових iнструментiв, визнавалися за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi пiдтверджувала цiна операцiї. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку облiковувалися за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов’язання, крiм похiдних фiнансових iнструментiв, оцiнювалися за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи - за вирахуванням понесених збиткiв вiд знецiнення. Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов’язань iз термiном 180 днiв i менше вважалася їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань за кредитом. Продажi, розрахунок за якими планувалося провести векселями, облiковувалися за справедливою вартiстю, яка була отримана або передана за негрошовими розрахунками. Справедлива вартiсть визначалася на пiдставi наявних доступних ринкових даних. Отриманi векселi облiковувалися за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецiнення. Умовнi активи не визнавалися у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них надавалася в примiтках до фiнансової звiтностi, коли ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд їх використання висока. Умовнi зобов’язання не визнавалися у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для розрахунку за зобов'язаннями середня або висока та їх суму можна було розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривалася у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, були малоймовiрними.
Прибуток пiдприємства визначався шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату, отриманого за рiк до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникали вiдповiдно до вимог обчислення прибутку згiдно з Податковим кодексом України. Податок нараховувався вiд бази оподаткування за ставкою податку, встановленою Податковим кодексом України.
Включали до доходу тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi чи пiдлягають отриманню на власний рахунок пiдприємства. Суми, отриманi вiд iменi третiх осiб, що не є економiчними вигодами (ПДВ, суми в межах агентських договорiв), iз доходу вираховували. Дохiд оцiнювався за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд та реалiзацiю не визнавали, коли суттєвi ризики та винагорода, пов’язанi з власнiстю на товар, не передаються, а право власностi на такий товар перейшло до покупця. Для визнання доходу та визначення його суми видiляли окремо дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, iнших активiв, придбаних iз метою продажу (крiм iнвестицiй у цiннi папери); дохiд вiд надання послуг, виконання робiт; дохiд вiд використання активiв пiдприємства iншими фiзичними та юридичними особами, результатом якого є отримання вiдсоткiв, дивiдендiв, роялтi. Дохiд, пов’язаний iз наданням послуг, визначався, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату складання фiнансової звiтностi, якщо був достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводилася визначенням обсягу виконаної роботи; визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязi послуг, якi були наданi; визначенням питомої ваги витрат, яких зазнало пiдприємство у зв’язку iз наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй вартостi таких витрат. Якщо надання послуг полягало у виконаннi невизначеної кiлькостi дiй (операцiй) за визначений перiод часу, то дохiд визначався шляхом рiвномiрного його нарахування за цей перiод (крiм випадкiв, коли iнший метод краще визначав ступiнь завершеностi надання послуг). Якщо дохiд вiд надання послуг не мiг бути достовiрно визначений, вiн вiдображався в бухгалтерському облiку в розмiрi певних витрат, що пiдлягали вiдшкодуванню. Дохiд вiд надання послуг не визнавався у тому випадку, коли вiн не мiг бути достовiрно оцiнений i не iснувало ймовiрностi вiдшкодування зазнаних витрат, а цi витрати визнавалися витратами звiтного перiоду. Якщо в подальшому сума доходу була достовiрно оцiнена, то дохiд визнавався за такою оцiнкою. Вартiсть ТМЦ, отриманих без компенсацiї, включали до доходу в перiодi постановки даних ТМЦ на баланс пiдприємства. Вартiсть безоплатно отриманих основних фондiв та нематерiальних активiв включали до доходу в розмiрi нарахованої амортизацiї протягом перiоду визнання таких основних фондiв активом. Виручку вiд продажу продукцiї та товарiв визнавали в момент передачi ризикiв та вигод, пов’язаних iз правом власностi на товар, та коли була впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбувалося збiльшення економiчних вигод пiдприємства i сума доходу могла бути достовiрно визначена. Пiдприємство використовувало базиси поставки, зазначенi у договорi або згiдно з умовами Iнкотермс. Виручка вiд продажу продукцiї та товарiв розраховувалася за договiрними цiнами, вказаними в специфiкацiях до договорiв поставки. Датою реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) по Українi вважали дату вiдвантаження (передачi) такої продукцiї (робiт, послуг) або дату пiдпису документiв про виконання робiт, надання послуг. При базисi поставки FОВ датою вiдвантаження вважали дату коносаменту. Датою реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) на експорт вважали дату складання ВМД або дату коносаменту при морських перевезеннях, якщо вiн оформлений ранiше ВМД, дату пiдпису документiв пiд час виконання робiт, надання послуг. Доходи вiдображалися за справедливою вартiстю отриманої винагороди за наданi послуги пiд час дiяльностi пiдприємства. До фiнансових доходiв включалися умовнi процентнi доходи за фiнансовими активами, що облiковувалися за амортизованою вартiстю, i прибуток вiд похiдних фiнансових iнструментiв. У разi виникнення невизначеностi щодо отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувану суму або суму, стосовно якої перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування, визнавали як витрати. Дохiд вiд операцiйної оренди визнавали в складi доходу протягом строку оренди.
Витрати облiковувалися за методом нарахування. На пiдприємствi вiвся передiльний метод формування собiвартостi готової продукцiї. Кожний структурний пiдроздiл акумулював всi свої фактичнi витрати з їх подальшим розподiлом на iншi пiдроздiли через базу розподiлу. Базою розподiлу були для енергетичних цехiв, транспортних цехiв – натуральнi показники; для ремонтних цехiв – нормо-година; для обслуговуючих цехiв - вiдсоток питомої ваги в загальному обсязi витрат. Собiвартiсть послуг допомiжного виробництва визначали, виходячи з фактичних сум понесених витрат (прямих та загальновиробничих). Послуги допомiжних цехiв, наданi iншим допомiжним цехам, розраховували за плановою вартiстю нормо-години (за вiдсотком питомої ваги в загальному обсязi витрат); основним цехам – за фактичною вартiстю нормо-години. Собiвартiсть готової продукцiї визначали за фактичними витратами на виробництво з урахуванням змiн залишкiв незавершеного виробництва на початок i кiнець перiоду. Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї визначали як середньозважене значення залишкiв готової продукцiї i виробничої собiвартостi готової продукцiї. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) належать прямi матерiальнi витрати; амортизацiя виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв; прямi витрати на оплату працi; загальновиробничi витрати; вартiсть отриманих робiт, послуг; iншi прямi витрати. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляли на кожний об’єкт витрат iз використанням обраної бази розподiлу, виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду, та включали до складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляли на кожний об’єкт витрат з урахуванням обраної бази розподiлу i нормальної потужностi та включали до складу iнших операцiйних витрат. Загальнозаводськi витрати розподiлялися таким чином: 96 % вiдносилися на загальновиробничi витрати ЦВФ; 4 % вiдносилися на загальновиробничi витрати плавильного цеху-9. Розподiл постiйних загальновиробничих витрат на кожний об’єкт витрат при нормальнiй потужностi здiйснювали вiдповiдно до коефiцiєнта розподiлу, затвердженого планово-економiчним вiддiлом. Постiйнi загальновиробничi витрати розподiлялися таким чином: у межах вiдсотка виконання нормальної потужностi виробництва товарної продукцiї вiдносили до собiвартостi виробленої продукцiї; понад вiдсоток виконання нормальної потужностi виробництва товарної продукцiї вiдносили до складу iнших операцiйних витрат. Амортизацiя основних засобiв загальновиробничого призначення розподiлялася таким чином: по цехах-товаровиробниках – пропорцiйно вiдсотку виконання нормальної потужностi виробництва товарної продукцiї вiдповiдного цеху-товаровиробника, в межах вiдсотка - на собiвартiсть виробленої продукцiї вiдповiдного цеху, решта суми вiдносилася на витрати перiоду – iншi операцiйнi витрати; по допомiжних цехах – пропорцiйно вiдсотку виконання нормальної потужностi виробництва феросплавiв, у межах вiдсотка - на собiвартiсть послуг вiдповiдного допомiжного цеху, решта суми вiдносилася на витрати перiоду – iншi операцiйнi витрати. Для розрахунку собiвартостi дiяльностi готелю «Нiкополь» усi витрати готелю вiдносили до постiйних загальновиробничих витрат. Розподiл постiйних загальновиробничих витрат у межах нормальної потужностi здiйснювали вiдповiдно до коефiцiєнта розподiлу, розрахованого за поточний перiод. Суму витрат готелю, розраховану згiдно з коефiцiєнтом розподiлу, вiдносили до собiвартостi реалiзацiї (робiт, послуг) готелю. Суму перевищення коефiцiєнта розподiлу вiдносили до витрат перiоду. Собiвартiсть реалiзованих послуг iнших пiдроздiлiв (ДОТ iм. В. Усова, база вiдпочинку «Чорноморське узбережжя», МСЧ, санаторiй-профiлакторiй) розраховували, виходячи з прямих витрат. Постiйнi витрати (витрати, пов’язанi з утриманням пiдроздiлiв) вiдносили до витрат перiоду, в якому вони понесенi. Класифiкацiю статей прямих витрат та витрат з утримання пiдроздiлу затверджували окремим розпорядженням головного бухгалтера. Якщо собiвартiсть виконаних робiт (послуг) неможливо достовiрно визначити, собiвартiсть таких робiт (послуг) оцiнювалася на рiвнi вартостi реалiзацiї. Заробiтна плата з нарахуваннями у разi вимушеного простою вiдносилася до витрат перiоду - iншi операцiйнi витрати. Витрати, пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не входили до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг, робiт), розподiлялися на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати. Склад загальновиробничих, адмiнiстративних витрат та витрат на збут й iнших операцiйних витрат встановлювало пiдприємство. Податки, збори та iншi обов’язковi платежi, передбаченi чинним законодавством, належали до iнших витрат операцiйної дiяльностi пiдприємства. Витрати на виплату заробiтної плати ремонтного персоналу, списанi на ремонт i полiпшення основних засобiв, розподiлялися за iнвентарними номерами пропорцiйно витратам ТМЦ, якi списанi на об’єкти основних засобiв, що ремонтувалися. До процентних витрат включалися процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд похiдних фiнансових iнструментiв, збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв та збитки вiд курсової рiзницi за позиковими коштами i процентнi витрати за пенсiйними зобов’язаннями. Усi вiдсотковi та iншi витрати за позиковими коштами належали до витрат iз використанням середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами на дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складалася в гривнях. Гривня є функцiональною валютою. Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображалися у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здiйснення операцiї (дати визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). Сума авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi, надана iншим особам у рахунок платежiв для придбання немонетарних активiв (запасiв, основних засобiв, нематерiальних активiв тощо) i отримання робiт та послуг, при включеннi до вартостi цих активiв (робiт, послуг) перераховувалася у валюту звiтностi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї, визначену в документах банку. Сума авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi, одержана вiд iнших осiб у рахунок платежiв для поставлення готової продукцiї, iнших активiв, виконання робiт i послуг, при включеннi до складу доходу звiтного перiоду перераховувалася у валюту звiтностi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї, визначену в документах банку. Доходи у податковому облiку, отриманi платником податку в iноземнiй валютi у зв'язку з продажем товарiв, виконанням робiт, наданням послуг, у частинi їхньої вартостi, що не була сплачена в попереднiх звiтних податкових перiодах, перераховувалася в нацiональну валюту за офiцiйним курсом нацiональної валюти до iноземної валюти, що дiяв на початок дня визнання таких доходiв, а в частинi ранiше отриманої оплати - за курсом, що дiяв на дату її отримання, визначену в документах банку. Витрати у податковому облiку, здiйсненi платником податку в iноземнiй валютi у зв'язку з придбанням у звiтному податковому перiодi товарiв, робiт, послуг, у встановленому порядку включалися до витрат такого звiтного податкового перiоду шляхом перерахування в нацiональну валюту тiєї частини їх вартостi, що не була ранiше оплачена, за офiцiйним курсом нацiональної валюти до iноземної валюти, що дiяв на початок дня дати здiйснення операцiї з такого придбання, а в частинi ранiше проведеної оплати - за таким курсом, що дiяв на дату здiйснення оплати, визначену в документах банку. На кожну дату балансу монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображалися з використанням валютного курсу на кiнець дня дати балансу; немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображалися за валютним курсом НБУ на дату здiйснення операцiї. Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводилося на дату балансу, а також на дату здiйснення господарської операцiї. Для визначення курсових рiзниць на дату балансу застосовувався валютний курс на кiнець дня дати балансу. При визначеннi курсових рiзниць на дату здiйснення господарської операцiї застосовувався валютний курс на кiнець дня дати здiйснення операцiї. Податки i вiдрахування у фонди вiд покупки валюти, розмiр продажу валюти та термiн повернення валютної виручки за експортно-iмпортними операцiями вiдображалися згiдно з чинним законодавством України.
Зобов’язання за короткостроковими виплатами працiвникам оцiнювалися на недисконтованiй основi. Пiдприємство платило на користь своїх працiвникiв передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок (план iз визначеним внеском). Внески розраховувалися як вiдсоток вiд поточної загальної суми заробiтної плати i вiдносилися на витрати у мiру їх нарахування. Зобов’язання пiдприємства на сплату працiвникам за вiдпрацьованi, але невикористанi вiдпускнi днi, у тому числi додатковi днi, передбаченi колективним договором, вiдображалися на кiнець звiтного перiоду у формi резервiв на витрати, пов’язанi з наданням вiдпусток. За днями вiдпусток, наданими працiвниками у борг, резерв не нараховувався. Це зобов’язання визнавалося як короткострокове зобов’язання та як таке, що належить до виплати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надавали послуги. Для рiвномiрного формування фонду оплати працi протягом фiнансового року, в тому числi вiдпусток, створювали на дату складання балансу забезпечення на виплату вiдпусток. Залишки забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам коригувалися на кiнець кожного звiтного року. Пiдприємство брало участь у державному пенсiйному планi з визначеними виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, якi працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров’я умовами. Пiдприємство також надавало на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю, до ювiлею тощо. Зобов’язання, визнане в балансi у зв’язку з пенсiйним планом зi встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов’язання на звiтну дату. Зобов’язання за встановленими виплатами розраховувалися щорiчно.
У разi змiн норм чинного законодавства України з питань, що передбаченi Положенням про облiкову полiтику пiдприємства, перевага надавалася нормам законодавства, що стосуються даного Положення.

 

До основних видiв продукцiї, що виробляє ПАТ НЗФ, за рахунок продажу яких ПАТ НЗФ отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний перiод, належать феросплави: феросилiкомарганець та феромарганець. Крiм основної продукцiї, завод виготовляє флюси зварювальнi та флюси для електрошлакових технологiй, агломерат марганцевий, граншлак та щебiнь рiзних фракцiй, електродну масу для внутрiшнiх потреб виробництва. ПАТ НЗФ надає промисловi послуги з виготовлення металопродукцiї, збiрного залiзобетону, нестандартного обладнання для постачання електричної та теплової енергiї. Цех виробництва трикотажу випускає панчiшно-шкарпетковi вироби та бiлизну. Вся продукцiя ПАТ НЗФ є перспективною та вiдповiдає дiючим державним стандартам України. Реалiзацiя основних видiв продукцiї вiд сезонних змiн не залежить.
Основна частина марганцевої сировини використовується в металургiї, що визначає тiсну кореляцiю динамiки показникiв ринкiв феросплавiв i сталi.
Частка ПАТ НЗФ в обсязi виробництва феросплавiв в Українi в 2017 роцi склала 75 %.
Обсяг виробництва ПАТ НЗФ феросилiкомарганцю склав у натуральнiй формi – 687090 т, що у грошовiй формi вiдобразилося у 17299789 тис. грн. Частка у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї склала 86 %. Обсяг виробництва феромарганцю склав у натуральнiй формi – 75641 т, що у грошовiй формi вiдобразилося у 2691687 тис. грн. Частка у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї склала 13 %.
Обсяг реалiзацiї феросилiкомарганцю склав у натуральнiй формi – 692168 т, що у грошовiй формi вiдобразилося у 17451442 тис.грн. У вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї – 86 %. Обсяг реалiзацiї феромарганцю склав у натуральнiй формi – 75179 т, що у грошовiй формi вiдобразилося у 2693645 тис.грн. Частка у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї склала 13 %. Сума виручки за реалiзовану продукцiю склала 20145087 тис. грн.
Середньореалiзацiйна цiна за феросилiкомарганець склала 25213 грн/баз.т, за феромарганець – 35830 грн/баз.т. Сума виручки за реалiзацiю на експорт за феросилiкомарганець склала 11309606 тис. грн, за феромарганець склала 1086895 тис. грн. Загальна сума експорту склала 12396501 тис.грн, частка експорту в загальному обсязi продажiв склала 64 %.
Свiтовий ринок марганцевих сплавiв можна охарактеризувати як нестабiльний.
У зв'язку iз зростанням виробництва високоякiсних марок сталi з боку кiнцевих споживачiв виробникам марганцевих сплавiв доводиться переходити на виробництво бiльш високоякiсної сировини, а саме на марганцеву руду з високими характеристиками. На дiяльнiсть пiдприємств феросплавної галузi впливають цiни на сировину, енергоносiї та iнше. При цьому необхiдно зазначити зростання вартостi електроенергiї, сировини та залiзничних тарифiв на перевезення, що вплинуло на собiвартiсть продукцiї при виробництвi марганцевих сплавiв.
На вiтчизняному ринку основними споживачами феросплавiв у 2017 роцi були: ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат", ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь", ПАТ «Запорiжсталь» та iншi пiдприємства галузi в Українi та Росiї. Також нiкопольськi феросплави експортуються пiдприємствам металургiйної промисловостi в країни Схiдної Європи, Близького Сходу, Пiвнiчної Африки, Пiвденно-Схiдної Азiї, до Сполучених Штатiв Америки, Латинської Америки, Європейського Союзу та iнших країн далекого зарубiжжя. Серед споживачiв продукцiї ПАТ НЗФ - металургiйнi комбiнати Молдови, Казахстану, Бiлорусiї. Реалiзацiя продукцiї заводу здiйснюється за допомогою прямих продажiв i через торговельнi компанiї. Тiльки агресивна маркетингова стратегiя пiдприємства обумовлює розширення ринкiв збуту, а також подальшу експансiю географiї експортних постачань заводу.
До основних ризикiв у роботi нашого пiдприємства слiд, в першу чергу, вiднести високi цiни на електроенергiю, частка якої в собiвартостi виробництва дуже висока. Високi цiни на електроенергiю не дають можливостi ефективно конкурувати з iмпортерами, якi постачають продукцiю на ринок України. У виробникiв iз Пiвденної Кореї, Малайзiї, Iндiї, ЄС, Бразилiї, ПАР цiна на електроенергiю значно нижча, вiдповiдно нижча i собiвартiсть виробництва. Тому, данi виробники можуть пропонувати свою продукцiю на свiтових ринках за нижчою цiною, в порiвняннi з цiною на продукцiю нашого пiдприємства. Як наслiдок, на ринок України продовжують поставлятися iмпортнi феросплави.
Також до основних ризикiв вiдноситься i збiльшення вартостi залiзничного тарифу. Як вiдомо в 2017 роцi тарифи на вантажнi перевезення постiйно зростають, що знижує конкурентну здатнiсть нашого пiдприємства.
Керiвництво заводу постiйно працює над модернiзацiєю виробничих технологiй з метою пiдтримки на рiвнi технологiчного процесу i вiдповiдностi якостi феросплавiв запитуванiй рiвню покупцями.
Конкурентами ПАТ НЗФ на внутрiшньому ринку у 2017 роцi були ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв" та ТОВ «Краматорський феросплавний завод». У Росiї основними конкурентами заводу є Косогорський завод феросплавiв, Саткiнський чавуноплавильний завод, ВАТ "Челябiнський електрометалургiйний комбiнат". У Казахстанi конкурентом ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" є Казахпром, Таразький металургiйний завод. Конкурентне середовище на ринку Грузiї представлене Русметалом та Зестафонським феросплавним заводом. На далекому зарубiжжi серйозну конкуренцiю українським виробникам феросплавiв складають виробники з Iндiї, Малайзiї, Пiвденної Кореї, Францiї, Норвегiї, Японiї, ЄС, Бразилiї, ПАР. Одним iз важливих чинникiв конкуренцiї є бiльш низька вартiсть електроенергiї для даних виробникiв у порiвняннi з українськими пiдприємствами. Частина iндiйського феросилiкомарганцю, що надходить до України пропонується з вмiстом марганцю 60 % i кремнiю 14 %. Данi показники за якiстю значно нижче прийнятих мiжнародних стандартiв. Вартiсть такої продукцiї iстотно нижче в порiвняннi з собiвартiстю виробництва української продукцiї високої якостi. Особливо хотiлося б вiдзначити ринок Малайзiї, що динамiчно розвивається, де очiкувалася поява вiдразу трьох нових виробникiв феросплавiв у 2017 роцi, дочiрнiх компанiй OM Holding, Assmang i Asia Minerals, побудованих у промисловому регiонi Sarawak, де вартiсть електроенергiї є однiєю з найбiльш конкурентних у свiтi з рiвнем 20- 25 дол. / MWA. Сумарнi продуктивнi потужностi трьох пiдприємств складуть понад 500 000 мт марганцевих сплавiв на рiк. Очiкування запуску даних пiдприємств стало одним iз ключових спекулятивних факторiв на ринку марганцевих сплавiв у 2017 роцi, що спричинило за собою серйозне падiння цiн.
Анонсований запуск трьох нових феросплавних заводiв в Малайзiї сприяло зниженню тренду на ринку в очiкуваннi збiльшення обсягiв запропонованої продукцiї. Надлишкова пропозицiя марганцевої руди i низький рiвень попиту на феросплави з боку стагнацiї сталеливарної галузi визначали слабку активнiсть на ринку марганцевих сплавiв протягом всього 2017 року.
Iснує все бiльше доказiв, що європейськi сталеливарнi заводи прагнуть заповнити вiльнi потужностi, але активнiсть ринку повiльна на тлi ринкової невизначеностi в енергетичнiй та будiвельнiй галузях.
У США короткi термiни поставок пропонуються виробниками, оскiльки споживачi вiдкладають покупки, очiкуючи подальшого падiння цiн на сталь. За даними Japan Iron and Steel Federation (JISF) в сiчнi-листопадi 2017 року Японiя знизила виробництво сталевого прокату на 6,1 % у порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року до 80,471 млн т. За 11 мiсяцiв Японiя зменшила виробництво вуглецевої сталi в рiчному обчисленнi на 4 %, до 90,564 млн т, чавуну - на 3,0 %, до 72,300 млн т. Крiм того, покупцi в усьому свiтi очiкують подальшого падiння цiни на сталь iз невеликими ознаками зростання ринку вже в новому роцi.
Значне зростання європейського ринку феросплавiв малоймовiрне до кiнця 2017 року, як вважає виробник iз Пiвнiчної Америки, "напевно, ми побачимо стабiлiзацiю i легку корекцiю в першому i третьому кварталах 2018 року, але iстотного змiцнення ринку до кiнця 2018 не вiдбудеться. У 2016-2017 рр. європейський ринок сталi пiдпав пiд вплив ряду несприятливих факторiв, а саме: 1) тривале знецiнення iндiйської рупiї i зростання поставок дешевої продукцiї; 2) зростання поставок сталi з Китаю; 3) падiння цiн на нафту iз загрозою повернення Iрану на свiтовий ринок.
У Китаї чистий збиток у 100 найбiльших виробникiв сталi за першi десять мiсяцiв склав не менше 11 млрд дол., але темпи виробництва практично не знижуються. Природно, така надлишкова пропозицiя буде тиснути на захiдний ринок i з великою ймовiрнiстю призведе до того, що для цiн на феросплави 2018 рiк стане ще одним нестабiльним роком.
Рiвень цiн на FeSi 75% в країнах Європи склав 1260-1480 дол.США/мт з урахуванням всiх витрат, необхiдних для постачання товару, рiвень цiн на FeSi 65% в країнах Європи склав приблизно 1090 дол.США/мт, рiвень цiн на FeSi 65% в країнах СНД склав 1190-1370 дол.США/мт. Рiвень цiн на ФМн 78 в країнах Європи та СНД склав 1920-2065 дол.США/мт.
Росiйськi виробники феросплавiв iнiцiювали демпiнгове розслiдування в рамках Євразiйського економiчного союзу щодо українського феросилiкомарганцю. Згiдно з ухваленим рiшенням, до українських виробникiв феросплавiв застосоване загороджувальне мито в розмiрi 26,3 %, що унеможливить експорт феросплавiв до Росiї, Бiлорусi, Казахстану.
У цiлому, на думку бiльшостi аналiтикiв галузевих видань, найближчим часом можливе незначне збiльшення цiн на феросплави на свiтовому ринку.
ПАТ НЗФ використовує експортну марганцеву сировину австралiйського походження, ПАР, Бразилiї, Габону та Гани, вiтчизняну сировину Марганецького та Покровського гiрничо-збагачувальних комбiнатiв. Постачальники за основними видами сировини такими як вапняк, кварцит, антрацит, залiзняк, коксовий дрiб’язок, коксовий горiшок, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - це компанiї Stalmag, World Transcompany LTD, ПАТ «Авдiєвський ХКЗ», ТОВ «Кварцит ДМ», ПАТ «Криворiзький залiзорудний комбiнат», ПрАТ "НТРУ", ПАТ «Азовталь», ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг», ТОВ „Метiнвест-СМЦ”, Stalmag sp.z.o.o, ТОВ „Запорiжспецсплав”, ТОВ „Ларсi Прайм”, ПАТ «Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат», ПАТ «Покровський гiрничо-збагачувальний комбiнат», ТОВ “Авiста трейд компанi”, DTEK Trading SA, Primeore Trading sp.z.o.o, Intertradeinvest PTE.LTD, AMET VENTURES LTD, ПрАТ «ТГОК», ТОВ «Крампром поставка», ПАТ „АТ УГМК”. Забезпечення вказаними видами сировини проводилося вiдповiдно до потреби виробництва, що може свiдчити про доступнiсть сировини протягом даного перiоду. Договори (контракти) на постачання вищевказаних видiв сировини укладенi за цiнами, що вiдповiдають ринковим.

 

У термiн з 2013 року по 2017 рiк придбано основних засобiв на суму 548258 тис. грн, вибуло в результатi вiдчуження основних засобiв 239296 тис. грн. Товариство виконує iнвестицiйнi заходи вiдповiдно до Програми розвитку заводу на 2018 рiк, яка включає в себе такi напрямки: капiтальнi ремонти устаткування, заходи з модернiзацiї та переобладнання виробництва, енергоощаднi заходи, екологiчнi заходи, що спрямованi на реконструкцiю та модернiзацiю виробництва. На 2018 рiк запланованi основнi iнвестицiйнi заходи: на капiтальний ремонт плавильної печi № 1 цеху виробництва феросплавiв заплановано 122 млн грн (кошторисна вартiсть - 200 млн грн ). На капiтальний ремонт пiчних трансформаторiв ЕОЦНК-40000/150 iз замiною перемикальних пристроїв (РНОА) – 1 од. заплановано 8,250 млн грн. На замiну та вiдновлення зношених вузлiв i механiзмiв печi № 3 цеху виробництва феросплавiв (2018-2020 рр.) заплановано 11,9 млн. грн. Кошторисна вартiсть – 200 млн. грн. На замiну та вiдновлення зношених вузлiв i механiзмiв агломашини № 2 агломерацiйного цеху заплановано 14 млн. грн. На замiну скруббера-краплевловлювача агломашини № 4 заплановано 10 млн. грн. На капiтальний ремонт тепловозiв залiзничного цеху - 3 од. заплановано 28 млн грн; на капiтальний ремонт залiзничних колiй - 1,4 км i стрiлочного переводу з пiдходами заплановано 10 млн грн. Також заплановано на реконструкцiю газоочисток В-14, В-24 з установкою рукавних фiльтрiв 70 млн грн. Кошторисна вартiсть 217 млн грн. На реконструкцiю газоочисток В-4, В-6 з установкою рукавних фiльтрiв заплановано 30 млн грн. Кошторисна вартiсть 450 млн грн. Умови придбання, вартiсть устаткування, послуг визначається за результатами тендерних торгiв. Фiнансування даних заходiв здiйснюється за рахунок власних коштiв пiдприємства.

 

Протягом 2017 року правочини мiж ПАТ НЗФ або вiдокремленими пiдроздiлами товариства та власниками iстотної участi, членами наглядової ради, правлiння, ревiзiйної комiсiї, афiлiйованими особами не укладались.

 

Виробнича потужнiсть пiдприємства - близько 949,99 тис. т феросплавiв. Ступiнь використання обладнання за основними видами продукцiї: МнС - 83,00 %, ФМн-78 – 71,38 %, ФМн-88 - 95,70 %. Основнi засоби з виробництва основної продукцiї знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства. Товариство в 2018 роцi планує вжити заходiв вiдповiдно до екологiчної програми з реконструкцiї газоочисток вентсистем В-4, В-6 агломерацiйного цеху з установкою рукавних фiльтрiв на суму 30 000 тис. грн, з реконструкцiї газоочисток вентсистем В-14, В-24 з установкою рукавних фiльтрiв (початок будiвництва - 2016-2019 рр.) на суму 70 000 тис. грн. Передбачено виконання програми щодо замiни покрiвель на 5000 тис. грн, замiну скрубера-краплеуловлювача агломашини № 4 агломерацiйного цеху на суму 10 000 тис. грн., реконструкцiю заводських дорiг пiд великовантажну технiку. Обсяг фiнансування - 3000 тис. грн. На капiтальний ремонт пiдкранових конструкцiй цехiв заводу заплановано 3 000 тис. грн. Товариством також планується паспортизацiя, обстеження та ремонт будiвель i споруд заводу. Обсяг фiнансування – 6000 тис. грн. Для програми вiдновлення засiкiв складiв сирих матерiалiв ССМ-1,2 агломерацiйного цеху заплановано 150 тис. грн. На ремонт металоконструкцiй i замiну огороджувальних конструкцiй баштової градирнi №1 iз замiною водорозподiльної системи вiддiлення гiдротехнiчних очисних споруд та водопостачання цеху виробництва феросплавiв заплановано 4000 тис.грн. На капiтальний ремонт естакади вiдстiйникiв вiддiлення грануляцiї ДСК-1 цеху вторинної переробки феросплавного виробництва заплановано 2000 тис.грн. На реконструкцiю вузла дроблення ШМФ (пiч №11) iз замiною дробарки заплановано 3120 тис.грн. На установку нових автомобiльних ваг вантажопiдйомнiстю 80 т заплановано 2000 тис.грн. На реконструкцiю радiального вiдстiйника № 3 агломерацiйного цеху заплановано 8 000 тис. грн. На вiдновлення конструкцiй шлакової естакади ДСК-1 цеху вторинної переробки феросплавного виробництва заплановано 5 000 тис.грн. На влаштування майданчика вiдбору проб коксовугiльної продукцiї ДЕМ плавильного цеху № 9 заплановано 900 тис.грн.

 

Дiяльнiсть ПАТ НЗФ у межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов`язана з певними ризиками, ступiнь яких є досить великою в Українi. Це пов`язано з недостатнiм рiвнем ринкових вiдносин , недосконалiстю законодавства, соцiально-полiтичними проблемами та iншими факторами. Фiнансово-економiчний стан ПАТ НЗФ, а також тенденцiї його розвитку дозволяють прогнозувати вiдносно його стiйкого мiсця на ринку феросплавiв.

 

Протягом 2017 року ПАТ НЗФ сплатило штрафних санкцiй на суму 4 810 тис.грн.

 

Полiтика товариства з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної полiтики та стратегiї заводу, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, покращення якостi продукцiї, економiї виробничих витрат та, вiдповiдно, - збiльшення прибутку. Пiдприємство при фiнансуваннi своєї дiяльностi орiєнтується переважно на використання власних оборотних коштiв для забезпечення своїх поточних потреб.

 

Станом на 31.12.2017 вiдсутнi договори, зобов`язання по яким не було виконано в повному обсязi.

 

У 2017 роцi впровадження нових основних технологiй виробництва та освоєння нових основних видiв продукцiї не було. На 2018 рiк планується виконати iнвестицiйнi заходи вiдповiдно до Програми розвитку заводу, яка включає в себе такi напрямки: капiтальнi ремонти устаткування, заходи з модернiзацiї та переобладнання виробництва, енергозберiгаючi та екологiчнi заходи. Для полiпшення фiнансового стану пiдприємства ПАТ НЗФ проводить полiтику управлiння дебiторською та кредиторською заборгованостями з метою запобiгання залученню кредитних коштiв; всi необхiднi податки та збори до усiх рiвнiв бюджету сплачуються у повному обсязi. Планом на 2018 рiк передбачено виробництво та реалiзацiя товарних феросплавiв в обсязi 742 тис. тонн (в т.ч. феросилiкомарганцю 17 – 702 тис. тонн, феромарганцю 78 – 34 тис. тонн, феромарганцю 88 – 6 тис. тонн), що на 2 % нижче рiвня минулого року. Стосовно стратегiчних питань, можна вiдзначити як негативний фактор iнформацiю НКРЕКП щодо пiдвищення тарифiв на електроенергiю на протязi 2018 року на 16 % по вiдношенню до 2017 року, протягом якого тарифи знизили на 10 %. Оскiльки виробництво феросплавiв – енергоємний процес, пiдвищення вартостi електроенергiї суттєво вплине на конкурентоспроможнiсть продукцiї заводу та похитне конкурентнi позицiї ПАТ НЗФ на свiтовому ринку. Також стратегiя дiяльностi ПАТ НЗФ розглядається у взаємозв'язку iз загальною ситуацiєю в металургiйнiй галузi в свiтi та в Українi. Згiдно з публiкацiями, в 2018 роцi прогнозується незначне зростання свiтового ринку сталi (на фонi деякого закриття потужностей у Китаї). Цiновi котирування продовжать повiльне зростання (за даними британського агентства MEPS). В Українi спостерiгається сповiльнення ринку споживання металопродукцiї. В той же час для виконання виробничої програми на ПАТ НЗФ планується додатково запустити пiсля тривалого простою пiчний агрегат – №18, а також затверджена та дiє програма розвитку пiдприємства на загальну суму 471 млн. грн. Зважаючи на негативнi тенденцiї вiдносно тарифiв на електроенергiю та вiдносну непередбаченiсть на ринках збуту, стосовно результату дiяльностi ПАТ НЗФ очiкує отримати в 2018 роцi сукупного доходу на рiвнi 1 903 млн. грн., що на 762 млн. грн. нижче рiвня 2017 року.

 

Науково-дослiдницькi роботи на пiдприємствi виконувалися за рахунок собiвартостi без додаткового фiнансування. Основна частина iз шести науково-дослiдних робiт на пiдприємствi проводилася без залучення стороннiх органiзацiй.

 

В 2017 роцi судових справ, за якими розглядалися позовнi вимоги на суму 10 % або бiльше активiв ПАТ НЗФ, стороною в яких виступало б товариство або посадовi особи товариства, не було.

 

д/в

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

7676634

7240472

0

0

7676634

7240472

будівлі та споруди

6442894

6203941

0

0

6442894

6203941

машини та обладнання

966236

814159

0

0

966236

814159

транспортні засоби

152164

114716

0

0

152164

114716

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

135340

107656

0

0

135340

107656

2. Невиробничого призначення:

209208

202435

0

0

209208

202435

будівлі та споруди

197692

192910

0

0

197692

192910

машини та обладнання

3542

2586

0

0

3542

2586

транспортні засоби

1636

1133

0

0

1636

1133

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

6338

5806

0

0

6338

5806

Усього

7885842

7442907

0

0

7885842

7442907

Опис

В 2017 роцi обмежень у використаннi майна не було. Орендованих основних засобiв немає. Всi основнi засоби використовуються за своїм призначенням. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31-12-2017 склала 24 075 154 тис.грн. Сума нарахованого зносу 16 632 247 тис.грн. Ступiнь зносу склала 69,08 %. Середнiй термiн експлуатацiї основних фондiв:
- будiвлi i споруди 5-55 рокiв;
- виробниче устаткування - 5-40 рокiв;
- iншi основнi засоби - 10-20 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

3348374

685993

Статутний капітал (тис. грн.)

418915

418915

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

418915

418915

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiод розраховувалась згiдно з "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17-11-2004 № 485. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв не є меншою вiд статутного капiталу товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1040309

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

11376401

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

12416710

X

X

Опис:

Податковi зобов`язання в сумi 1 040 309 тис.грн мiстять в собi розрахунки з бюджетом - 122 507 тис.грн., у тому числi з податку на прибуток 111 991 тис.грн., вiдстроченi податковi зобов`язання в сумi 620 870 тис.грн., пенсiйнi зобов`язання - 296 932 тис.грн.
Iншi зобов`язання в сумi 11 376 401 тис.грн. мiстять в собi поточну заборгованiсть за товари, послуги 3 419 953 тис.грн., за одержаними авансами - 234 951 тис.грн., iншi довгостроковi зобов`язання - 221 251 тис.грн., розрахунки зi страхування - 7 597 тис.грн., iншi поточнi зобов`язання - 7 468 764 тис.грн., розрахунки з оплати працi - 23 885 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Феросилiкомарганець

687090

17299789

86

692168

17451442

86

2

Феромарганець

75641

2691687

13

75179

2693645

13

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

78.65

2

Витрати на оплату працi

4.24

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

0.86

4

Амортизацiя

3.41

5

Iншi операцiйнi витрати

12.84

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

23.06.2017

Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Нiкопольський завод феросплавiв"

6000000

15309118

39.2

Придбання електроенергiї

27.06.2017

nzf.com.ua

Опис:

23 червня 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПАТ НЗФ прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з придбання товариством електроенергiї граничною сукупною вартiстю правочинiв 6000000 тис.грн. Ввртiсть активiв за даними останньої рiчної звiтностi - 15309118 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв ва вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi - 39,2 %. Загальна кiлькiсть акцiй 1551537980 шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй склала - 1547423 531 шт (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi в загальних зборах акцiонерiв 23-06-2017 - 1 540 992 957 шт (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували "ЗА" з цього питання - 1538462 410 шт (голосiв), що складає 99,15725 % вiд загальної кiлькостi акцiй. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували "ПРОТИ" з цього питання - 2456509 шт (голосiв), що складає 0,15833 % вiд загальної кiлькостi акцiй.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

23.06.2017

27.06.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

23.06.2017

27.06.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАГ-АУДИТ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31217385

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. вул. Андрiя Фабра, буд. 17, к. 8.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4014 21.06.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/в д/в д/в д/в

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

650
22.12.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/в

Номер та дата договору на проведення аудиту

14/А/1705751
23.10.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

05.03.2018
12.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

12.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Власникам цiнних паперiв та
Головi Правлiння ПАТ НЗФ
пану Куцiну В.С.
(для подання до НКЦПФР)
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ»
за 2017 рiк станом на 31.12.2017 року
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ» (далi – «Пiдприємство»), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ НЗФ на 31 грудня 2017 р., та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основа для думки iз застереженням
В примiтцi до фiнансової звiтностi 3.22. «Операцiї з пов’язаними сторонами» зазначено наступне: «У розумiннi МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони» у Пiдприємства вiдсутнi операцiї з пов‘язаними сторонами».
На нашу думку, в цiй примiтцi до фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ за 2017 рiк iнформацiя щодо операцiй з пов’язаними сторонами не розкрита у вiдповiдностi до вимог МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони». Невiдповiдне розкриття у фiнансовiй звiтностi ПАТ НЗФ iнформацiї щодо операцiй з пов’язаними сторонами може впливати на його фiнансовий стан та прибуток чи збиток, а також на залишки заборгованостi. Ми не маємо можливостi вартiсно оцiнити масштаб цього впливу.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Пiдприємства згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на Примiтку в п. 4.1 до фiнансової звiтностi Пiдприємства, в якiй розкритi умови, в яких працює Пiдприємство, i вiрогiднiсть його подальшої безперервної дiяльностi з врахуванням негативного впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi та свiтi.
Наша думка не мiстить застережень стосовно цього питання.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що припущення про безперервнiсть дiяльностi є фундаментальним принципом при складаннi фiнансової звiтностi, та тим що в економiцi України спостерiгаються кризовi явища та масове банкрутство пiдприємств та банкiв. Нашу увагу привернуло те, що у Пiдприємства в звiтному перiодi поточнi зобов’язання збiльшилися на 3 503 984 тис. грн.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Надiслали запити управлiнському персоналу та отримали запевнення, щодо вiдсутностi подiй або умов якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Розглянули плани управлiнського персоналу Пiдприємства щодо подальшої дiяльностi Пiдприємства.
Розглянули протоколи Зборiв засновникiв та Наглядової ради стосовно питань, якi впливають на безперервнiсть дiяльностi Пiдприємства.
Розглянули подальшi подiї вiд дати фiнансової звiтностi до дати цього звiту, якi могли б свiдчити про вiдсутнiсть, або наявнiсть подiй або умов, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Розглянули iнформацiю з зовнiшнiх iнформацiйних джерел, яка могла б свiдчити про вiдсутнiсть, або наявнiсть подiй або умов якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Облiковi оцiнки вартостi основних засобiв Пiдприємства
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все тим, що ПАТ НЗФ є промисловим пiдприємством з виробництва феросплавiв та в своїй дiяльностi використовує велику кiлькiсть об’єктiв основних засобiв. Вартiсть основних засобiв є суттєвою статтею Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Пiдприємства. Станом на 31.12.2017 р. вона складає 45,74 % вартостi активiв пiдприємства.
Облiкова полiтика ПАТ НЗФ та розкриття iнформацiї щодо основних засобiв викладенi в пунктах 2.6 та 3.1 Примiток до фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ за 2017 рiк.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облiкову полiтику Пiдприємства стосовно моделi облiку основних засобiв.
Розглянули ймовiрнiсть використання основних засобiв в господарськiй дiяльностi пiдприємства та ймовiрнiсть надходження економiчних вигод вiд використання цих активiв.
Проаналiзували первiсну вартiсть та методики нарахування зносу основних засобiв.
Проаналiзували справедливу вартiсть основних засобiв на предмет наявностi об’єктiв основних засобiв, балансова вартiсть яких має значення близькi до нуля.
Здiйснили опитування управлiнського персоналу та розглянули заходи контролю, якi вiн застосовує стосовно наявностi основних засобiв та їх оцiнки.
Виконали аудиторськi процедури, якi включають, окрiм iншого, iнспектування, спостереження, повторне обчислення та повторне виконання, аналiтичнi процедури. Нашi процедури виконувалися на вибiрковiй основi та з використанням судження, щодо суттєвостi кожного об’єкта або групи об’єктiв основних засобiв.
Облiковi оцiнки вартостi запасiв Пiдприємства
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все тим, що ПАТ НЗФ є промисловим пiдприємством з виробництва феросплавiв та в своїй дiяльностi використовує значну кiлькiсть запасiв. Вартiсть запасiв є суттєвою статтею Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Пiдприємства. Станом на 31.12.2017 р. вона складає 14,26 % вартостi активiв пiдприємства.
Облiкова полiтика Пiдприємства та детальне розкриття iнформацiї щодо запасiв викладенi в пунктах 2.8 та 3.4 Примiток до фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ за 2017 рiк.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облiкову полiтику Пiдприємства стосовно оцiнки запасiв за меншою з таких двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Провели альтернативнi аудиторськi процедури (в зв’язку з неможливiстю нашої участi в iнвентаризацiї) для отримання прийнятних аудиторських доказiв у достатньому обсязi щодо наявностi та стану запасiв. Цi альтернативнi аудиторськi процедури полягали у вибiрковому оглядi запасiв на складах та мiсцях їх зберiгання станом на 08.01.2018 р.
Розглянули визначення вартостi запасiв якi пошкодженi, якщо вони повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася.
Виконали аудиторськi процедури, що включають, окрiм iншого, iнспектування, спостереження, повторне обчислення та повторне виконання, аналiтичнi процедури. Нашi процедури виконувалися на вибiрковiй основi та з використанням судження, щодо суттєвостi кожної групи запасiв.
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., було проведено iншим аудитором, який висловив модифiковану думку щодо цiєї фiнансової звiтностi 29 березня 2017 року. Пiдставами для висловлення умовно-позитивної думки було наступне: неповне виконання Пiдприємством вимог МСБО 19 «Виплати працiвникам» щодо зобов’язань з пенсiйних виплат працiвникам; вiдсутнiсть доречної iнформацiї щодо пов’язаних сторiн Пiдприємства; неможливiсть отримання необхiдних ознак для квалiфiкацiї частини зобов’язань Пiдприємства у якостi довгострокових зобов’язань.
Ми не надавали Пiдприємству послуг, заборонених законодавством України.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал ПАТ НЗФ несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у рiчному звiтi, але не мiстить фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ та нашого звiту аудитора щодо неї. Очiкується, що рiчний звiт буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ не поширюється на iншу iнформацiю, та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi ПАТ НЗФ нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з рiчним звiтом ПАТ НЗФ, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати ПАТ НЗФ чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Пiдприємства.


Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Пiдприємства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Пiдприємства припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо Наглядовiй радi, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Лозицький Вадим Андрiйович.
Генеральний директор ТОВ «МАГ-АУДИТ» Н.В. ГаласюкАудитор В.А. Лозицький
(Сертифiкат аудитора №003161, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №54 вiд 29.05.1997 р., термiн чинностi якого продовжено рiшенням АПУ №323/2 вiд 31.03.2016 р. до 29.05.2021 р.)

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАГ-АУДИТ».
Код ЄДРПОУ – 31217385.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4014, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 21.06.2007 р. №179/7, термiн чинностi свiдоцтва продовжено до 27.04.2022 р. рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.04.2017 р. №343/3.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Андрiя Фабра, буд. 17, к. 8.
htpp:// www.mag-audit.com.ua
e-mail: gmagaudit@gmail.com
Тел./факс: +38 (056) 370-13-90, +38 (0562) 34-15-97.

12 квiтня 2018 року мiсто Днiпро

д/в

д/в

д/в

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

1

2

2016

0

0

3

2015

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/в

Інше (зазначити)

д/в

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/в

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори акцiонерiв були проведенi 23-06-2017.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

8

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

8

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

8

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

В 2017 роцi Наглядова рада товариства самооцiнку не проводила.

 

д/в

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створювалися.

Інші (запишіть)

д/в

 

д/в

д/в

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): д/в

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 4 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора