Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
В ПАТ НЗФ не створена посада корпоративного секретаря.
ПАТ НЗФ не здiйснювало рейтингової оцiнки еметента та не користувалося послугами рейтингового агентства в 2016 роцi.
По члену наглядової ради Гiнеру Є.Л. надана iнформацiя про стаж керiвної роботи у зв`язку з вiдсутнiстю даних про загальний стаж роботи.
Протягом 2016 року ПАТ НЗФ не проводило чергових загальних зборiв акцiонерiв. Товариство двiчi скликало позачерговi загальнi збори акцiонерiв на 10-06-2016 та 12-08-2016, але вони не вiдбулися. Пропозицiй вiд акцiонерiв на скликання загальних зборiв акцiонерiв в 2016 роцi не надходило.
Рiшення щодо розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв в 2016 роцi ПАТ НЗФ не приймало.
ПАТ НЗФ не здiйснювало в 2016 роцi випуск облiгацiй.
ПАТ НЗФ не здiйснювало в 2016 роцi випуску цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
ПАТ НЗФ не здiйснювало в 2016 роцi випуск похiдних цiнних паперiв.
Протягом 2016 року ПАТ НЗФ не здiйснювало викуп власних акцiй.
Рiчна звiтнiсть за 2016 рiк складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Дата переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - 01.01.2012.
Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк складено за прямим методом.
Iнформацiя про депозитарнi установи, якi не надали iнформацiю ПАТ НДУ для формування даних з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ НЗФ станом на 31.12.2016. (запит ПАТ НЗФ № 0302/2 вiд 03.02.2017):
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" (КОД 25959784) всього ЦП 1020 штук, 0,000065% статутного капiталу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПIРС" (КОД 31341482) всього ЦП 2000 штук, 0,000128% статутного капiталу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОК-2" (КОД 20341594 ) всього ЦП 15 штук, 0,000001% статутного капiталу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАСТОС" (КОД 35762330 ) всього ЦП 38990 штук, 0,002512 % статутного капiталу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АП СЕК`ЮРIТIЗ" (КОД 30970210 ) всього ЦП 186902 штук, 0,012046% статутного капiталу;
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК КИЇВ" всього ЦП 10 штук, 0,0000006% статутного капiталу.
Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями ПАТ НЗФ, iнформацiя щодо учасникiв ПАТ НЗФ, в т.ч. юридичних та фiзичних осiб, надаються з урахуванням вiдсутностi даних вiд зазначених депозитарних установ.
ПАТ НЗФ протягом останнiх трьох рокiв не змiнювало депозитарну установу.
В 2016 роцi в ПАТ НЗФ не приймалося рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
В 2016 роцi в ПАТ НЗФ не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
В 2016 роцi в ПАТ НЗФ не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованнiсть.
В звiтi ПАТ НЗФ за 2016 рiк не надається iнформацiя на наступними роздiлами:
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство
10. Iнформацiя про дивiденди
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери
5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв
8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
23. Основнi вiдомостi про ФОН
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
27. Правила ФОН
28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть.
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо).
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО № 823876

3. Дата проведення державної реєстрації

05.03.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

418915254.60

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5856

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.31 Виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють цей роздiл

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Нiкопольське вiддiлення Публiчного акцiонерного товариства "Банк Кредит Днiпро"

2) МФО банку

305749

3) поточний рахунок

2600730129109

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Нiкопольське вiддiлення Публiчного акцiонерного товариства "Банк Кредит Днiпро"

5) МФО банку

305749

6) поточний рахунок

2600730129109

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв IV i V категорiї складностi

№ 11-Л р/з2013025887

12.04.2016

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

21.03.2021

Опис

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї
АГ № 575435 вiд 22.04.11
Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об’єктiв

АГ № 595030

22.04.2011

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї – необмежений

 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

рiшення № 59

12.04.2016

Державна фiскальна служба України

12.04.2017

Опис

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї
АЕ № 602930
вiд 14.04.15
Рiшення щодо продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися виходячи з фiнансово-економiчного стану та виробничої необхiдностi.

 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

№ 94

07.06.2016

Державна фiскальна служба України

07.06.2017

Опис

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї
АЕ № 682176
вiд 10.06.15
Рiшення щодо продовження термiну дiї лiцензiї буде прийматися виходячи з фiнансово-економiчного стану та виробничої необхiдностi.

 

Медична практика

АГ № 602339

03.08.2011

Мiнiстерство охорони здоров’я України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений

 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

АГ № 587967

10.08.2011

Мiнiстерство транспорту та зв’язкуУкраїни

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АЕ № 527044

01.09.2014

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

08.07.2017

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

На право придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв

№ 30

09.06.2016

Державна служба України з контролю за наркотиками

09.06.2021

Опис

Лiцензiя одержана пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї АВ № 585423
Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

На право провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання

ОВ № 060088

24.10.2012

Центральна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядерн регулювання

24.10.2018

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв

АВ № 611170

19.04.2012

Мiнiстерство економiчного розвитку i торовлi України

03.04.2017

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

АЕ № 194730

31.01.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики

30.01.2018

Опис

Термiн дiї лiцензiї передбачається продовжити

 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 1211600000-72

29.07.2015

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

29.07.2022

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 1211600000-154

29.07.2015

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

17.05.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 1211600000-155

17.05.2013

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

17.05.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На спецiальне водокористування

№ 03262

29.04.2013

Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища у Днiпропетр. обл.

31.12.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На проведення робiт з джерелами iонiзуючих випромiнювань

№ 11

14.07.2014

Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба України

14.07.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю технологiчного устатковання для переробки гумотехнiчних виробiв

№ 0904.16.12

01.07.2016

Державна служба України з питань працi

30.06.2021

Опис

Дозвiл отриман пiсля закiнчення термiну дiї дозволу № 315.11.15-27.10.0 вiд 22.07.11. Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

на провадження митної брокерської дiяльностi (внесено до реєстру митних брокерiв)

АЕ № 523124

19.06.2015

Державна фiскальна служба України

Необмежена

Опис

Термiн дiї -необмежений

 

На експлуатацiю при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки

№ 214.13.15

18.04.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

18.04.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання робiт в дiючих електроустановках напругою понад 1000 В

№ 488.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю електричного устаткування електричних мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000 В

№ 489.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю електричного устаткування електричних мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000 В

№ 490.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю електричного устаткування електричних мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000 В

№ 491.14.15

01.09.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

31.08.2019

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки-експлуатацiя об’єктiв розплавiв чорних металiв

№ 0028.16.12

25.02.2016

Головне управлiння держпрацi у Днiпропетровськiй областi

25.02.2021

Опис

Дозвiл отриман пiсля закiнчення термiну дiї дозволу № 159.11.15-27.10.0
вiд 19.04.11 Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки-неруйнiвний контроль обладнання та лiнiйних частин газопроводiв

№ 3521.11.30-74.30.0

07.11.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

07.11.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На право функцiонування, зберiгання газових пiстолетiв „ПГШ”

№ 000565

27.11.2016

УПД ГУНП в Днiпропетровськiй областi

27.11.2021

Опис

Дозвiл отриман пiсля закiнчення термiну дiї № 009591 вiд 27.11.13. Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання робiт пiдвищеної небезпеки- зварювальнi, такелажнi, стропальнi, роботи на висотi

№ 1036.16.12

05.09.2016

Головне управлiння держпрацi у Днiпропетровськiй областi

04.08.2021

Опис

Дозвiл отриман пiсля закiнчення термiну дiї дозволу № 342.11.15-27.10.0 вiд 08.08.11
Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки –техогляд та випробування вантажопiдiймальних кранiв i машин

№ 131.11.30

06.12.2011

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

06.12.2021

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки-переробка, розподiл та застосування продуктiв роздiлення повiтря

№ 685.12.30

10.04.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

10.04.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На налагодження, ремонт, технiчне обслуговування лiфтiв i пiдйомникiв

№ 103.12.15

05.03.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

05.03.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На право зберiгання балонiв iз стисненим та iнертним газом

№ 080.12.15

22.02.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

22.02.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки-землянi роботи на глибинi понад 2 метри

№ 630.12.15

18.12.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

18.12.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки-ремонт та чищення повiтропроводiв

№ 631.12.15

18.12.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

18.12.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки-технологiчного устатковання металургiйної промисловостi

№ 532.12.15

29.10.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

29.10.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки- технологiчного устатковання для виробництва гумотехнiчних виробiв

№ 533.12.15

29.10.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

29.10.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки-випробування електроустановок та електрообладнання

№ 0507.16.12

06.05.2016

Державна служба України з питань працi

06.05.2021

Опис

Дозвiл отриман пiсля закiнчення термiну дiї дозволу № 2411.11.30-74.30.0
вiд 10.06.11. Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю парових та водогрiйних котлiв

№ 1506.16.12

25.11.2016

Головне управлiння держпрацi у Днiпропетровськiй областi

18.11.2021

Опис

Дозвiл отриман пiсля закiнчення термiну дiї дозволу № 493.11.15-27.10.0 вiд 28.11.11. Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки-експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки

№ 0182.16. 12

18.03.2016

Головне управлiння держпрацi у Днiпропетровськiй областi

17.03.2021

Опис

Дозвiл отриман пiсля закiнчення термiну дiї дозволу №174.11.15-27.10.0 вiд 27.04.11. Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки зберiгання балонiв iз стисненим, зрiдженим, вибухонебезпечним та iнертним газом

№ 285.12.15

27.06.2016

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

27.06.2017

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв

№ 005.13.15

04.01.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

04.01.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв

№ 097.13.15

21.02.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

21.02.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки при виробництвi чавуну, сталi та феросплавiв

№ 210.13.15

15.04.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки

15.04.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 574.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання випробування електричного устатковання електричних мереж

№ 24.14.30

13.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

12.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технiчного обслуговування машин, мезанiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки

№ 037.14.15

20.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

19.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатування конвеєрних стрiчок для металургiйної промисловостi

№ 038.14.15

20.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

19.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатування конвеєрних стрiчок для металургiйної промисловостi

№ 039.14.15

20.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

19.01.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту устатковання пiдвищеної небезпеки

№ 686.13.15

16.10.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

15.10.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки-експлуатування вантажопiдiймальних кранiв i машин

№ 685.13.15

16.10.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

15.10.2018

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання ремонту машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки-парових водогрiйних котлiв

№ 0332.14.12

19.03.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

18.03.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби

№ БС 30-12-0228677

24.02.2016

Український державний центр радiочастот

03.02.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби

№ БС 150-12-02233790

29.03.2016

Український державний центр радiочастот

15.03.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби

№ БС 150-12-0211208

19.08.2016

Український державний центр радiочастот

02.10.2021

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби

№ БС 30-12-0193696

24.07.2015

Український державний центр радiочастот

07.07.2020

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю суднової станцiї судна внутрiшнього плавання (судної рiчкової станцiї)

№ МС 12-0025556

10.12.2013

Український державний центр радiочастот

14.11.2018

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радiозв’язку

№ АР -12 -0088331

26.02.2015

Український державний центр радiочастот

10.02.2020

Опис

Рiшення щодо продовження термiну дiї дозволу буде прийматися виходячи з виробничої необхiдностi

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 575.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 576.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 577.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 578.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 579.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 580.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 581.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 582.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 583.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 584.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 585.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 586.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На експлуатацiю вантажопiдiймальних кранiв i машин, лiфтiв, пiдйомникiв

№ 587.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 

На виконання реконструкцiй машин, механiзмiв, устаткованя пiдвишенної небезпеки вантажопiдiймальних кранiв i машин

№ 588.14.15

23.10.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

22.10.2019

Опис

Термiн дiї дозволу передбачається продовжити

 


13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"

2) організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

3) код за ЄДРПОУ

30755884

4) місцезнаходження

53201, Днiпропетровська область, м.Нiкополь, пр.Трубникiв, 56

5) опис

ПАТ НЗФ належить 174430 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн, що складає 11,99 % уставного капiталу ПрАТ "Нiкопольський медiа-центр". ПАТ НЗФ приймало участь у створеннi цього товариства шляхом надання устаткування. ПАТ НЗФ має всi права стосовно управлiння ПрАТ "Нiкопольський медiа-центр" в межах чинного законодавства України.

1) найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"

2) організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

3) код за ЄДРПОУ

31802573

4) місцезнаходження

53201, Днiпропетровська область, м.Нiкополь, пр.Трубникiв, 56

5) опис

ПАТ НЗФ належить 923 049 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн, що складає 1,99 % уставного капiталу ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ". ПАТ НЗФ приймало участь у створеннi цього товариства шляхом надання грошових внескiв. ПАТ НЗФ має всi права стосовно управлiння ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" в межах чинного законодавства України.

1) найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"

2) організаційно-правова форма

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

3) код за ЄДРПОУ

00039002

4) місцезнаходження

01001, м.Київ, пров. Шевченка, 12

5) опис

ПАТ НЗФ належить 333 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн, що складає 0,00002 % уставного капiталу ПАТ "АКПIБ". ПАТ НЗФ приймало участь у створеннi товариства шляхом надання грошових внескiв. ПАТ НЗФ має всi права стосовно управлiння ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" в межах чинного законодавства України.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мiнiстерство промисловостi України (засновник)

д/в

03035Україна Київ Сурiкова, 3

0

Власники юридичнi особи (всього 69 осiб)

д/в

д/вд/в д/в д/в

99.729

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Власники фiзичнi особи (всього 12707 осiб)

 

0.271

Усього

100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котляренко Олександр Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Державна гiрнича академiя, економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду голови наглядової ради Котляренко О.В. займав посаду голови наглядової ради ПАТ НЗФ, заступника директора ТОВ "Прайм Капiтал".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5

9) Опис

Керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами, скликає засiдання наглядової ради, головує на її засiданнях, органiзує пiдготовку питань до розгляду та ведення протоколу на засiданнях наглядової ради. Пiдписує трудовий контракт з головою правлiння. Аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння. Забезпечує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради. Представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю товариства, з органами державної влади та з третiми особами. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Котляренко О.В. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 27 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм заступника директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прайм Капiтал" (113 ARCH. MAKARIOU AVENUE III, 3021, LIMASSOL, Cyprus), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хорольська Тетяна Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища, Юридична академiя внутрiшнiх справ України, правознавство

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена наглядової ради Хорольська Т.С. займала посаду головного юристконсульта Департаменту корпоративного управлiння ТОВ "Центр iнвестицiйного консалтингу".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Хорольська Т. С. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 14 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади головного юрисконсульта Департаменту корпоративного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Центр Iнвестицiйного Консалтингу” (код ЄДРПОУ 35739406, 49050, м. Днiпро, пр. Гагарiна, б.137, офiс 2), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Громова Катерина Святославiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет внутрiшнiх справ України, правознавство

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена наглядової ради Громова К.С. займала посаду юристконсульта Департаменту корпоративного управлiння ТОВ "Центр iнвестицiйного консалтингу".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Громова К. С. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 10 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади юрисконсульта Департаменту корпоративного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Центр Iнвестицiйного Консалтингу” (код ЄДРПОУ 35739406,49050, м. Днiпро, пр. Гагарiна, б.137, офiс 2), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андреас Марангос

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Унiверситет Лутона, факультет права

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена наглядової ради Андреас Марангос займав посаду члена Наглядової ради ПАТ НЗФ, керiвника корпоративно-комерцiйного вiддiлу Компанiї «Andreas SofocleousCo».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Андреас Марангос грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 17 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади керiвника корпоративно-комерцiйного вiддiлу Компанiї «Andreas Sofocleous&Co», у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олександр Ратнер

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Ленiнградський санiтарно-гiгiєнiчний медичний iнститут, лiкувальний факультет

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Олександр Ратнер займав посаду члена Наглядової ради ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Олександр Ратнер грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 33 роки. Iнформацiї щодо його попереднiх посад та займання посад на iнших пiдприємствах у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дорош Ганна Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський державний аграрний унiверситет, менеджмент органiзацiй

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Дорош Г. А. займала посаду експерта Департаменту корпоративного управлiння ТОВ „Центр iнвестицiйного консалтингу”.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Дорош Г. А. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 9 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади експерта Департаменту корпоративного управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Центр Iнвестицiйного Консалтингу” (код ЄДРПОУ 35739406,49050, м. Днiпро, пр. Гагарiна, б.137, офiс 2), у ПАТ НЗФ немає.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гiнер Євгенiй Леннорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Незакiнчена вища, Харкiвський iнститут iнженерiв комунального будiвництва, iнженер

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Гiнер Є.Л. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ НЗФ, Президента ПФК ЦСКА, Росiя.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Гiнер Є.Л. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiї щодо його загального стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади Президента ПФК ЦСКА, (Росiя, Москва, пр-т Ленiнградський,39), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнiненко Олег Станiславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Гнiненко О. С. займав посаду проектного менеджера Праймкеп Сайпрус ЛТД

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Гнiненко О.С. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 13 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади посади проектного менеджера Праймкеп Сайпрус ЛТД (113 Arch. Makariou III Avenue, Limassol, 3021, Cyprus), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гайворонська Тетяна Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, фiнанси i кредит

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Гайворонська Т .В. займала посаду директора ТОВ "РУДНЕКС"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Гайворонська Т .В. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 17 рокiв. Iнформацiї щодо її попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади заступника директора та посади директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „УКРIНТЕРIНВЕСТ” (код ЄРПОУ 26390501, 49600, м.Днiпро, вул.Сiчеславська Набережна, буд.29А), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних . Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баум Борис Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Ризький Мiжнародний коледж економiки та бiзнесу адмiнiстрацiї-бакалавр бiзнес адмiнiстрацiї-маркетинг, Унiверситет Пеппердайн, штат Калiфорнiя США, магiстр бiзнес адмiнiстрацiї, фiнанси

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена Наглядової ради Баум Б.П. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ НЗФ, помiчника Президента ТОВ „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, обирає аудитора Товариства та визначає умови його договору, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Баум Б.П. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 27 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Баум Б. П. займав посаду помiчника Президента Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна”(код ЄДРПОУ 33947089, 01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4-а). Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах в 2016 роцi у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куцiн Володимир Семенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, технологiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi головою правлiння ПАТ НЗФ Куцiн В.С. займав посаду голови правлiння ПАТ НЗФ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

Куцiн В.С. органiзовує дiяльнiсть правлiння товариства та несе вiдповiдальнiсть за її результати, визначає функцiональнi обов`язки членiв правлiння, представляє товариство в його вiдносинах з iншими особами. Посадова особа винагороди понад заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 47 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Куцiн В.С. обiймав посаду голови правлiння ПАТ НЗФ. В 2016 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НЗФ вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, Заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Метельченко Андрiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - директором з фiнансiв ПАТ НЗФ Метельченко А. В. займав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнi правлiння, вирiшує питання, пов’язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради, здiйснює пiдготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборiв, виконує рiшення Загальних зборiв, планує та здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, приймає рiшення про здiйснення правочинiв, розробляє поточнi фiнансовi звiти, а також укладає господарськi договори стосовно фiнансової дiяльностi товариства, договори з випуску векселiв, з вiдкриття акредитивiв, договори страхування, керує фiнансовою дiяльнiстю товариства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 32 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Метельченко А.В. обiймав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв ПАТ НЗФ. В 2016 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, заступник голови правлiння-головний iнженер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лапiн Євген Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння, заступником голови правлiння - головним iнженером ПАТ НЗФ Лапiн Є.В. займав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння -головного iнженера ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Лапiн Є.В. керує роботою енергетичної та механiчної служб, вiддiлом iнвестицiй та розвитку пiдприємства, проектно-конструкторським вiддiлом, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, службою охорони працi, органiзовує безперебiйну та безпечну роботу пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 40 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Лапiн Є.В. обiймав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння -головного iнженера заводу. В 2016 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономаренко Руслан Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння, головним бухгалтером ПАТ НЗФ Пономаренко Р.В. займав посаду головного бухгалтера ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Пономаренко Р.В. органiзовує фiнансовий облiк товариства, роботу з бухгалтерського облiку та аудиту пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 22 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Пономаренко Р.В. обiймав посаду головного бухгалтера ПАТ НЗФ. В 2016 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борзенков Сергiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища, Вище полiтичне училище МВС СРСР, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння ПАТ НЗФ Борзенков С. I. займав посаду директора з економiчної безпеки ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Борзенков С. I органiзовує роботу з забезпечення економiчного захисту дiяльностi ПАТ НЗФ. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 32 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Борзенков С. I. обiймав посаду директора з економiчної безпеки ПАТ НЗФ. В 2016 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Камбаров Олег Аббасович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, факультет промислового та цивiльного будiвництва

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння ПАТ НЗФ Камбаров О.А. займав посаду члена правлiння, директора з капiтального будiвництва ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Камбаров О.А. органiзовує роботу з капiтального будiвництва та ремонту будiвель пiдприємства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 42 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Камбаров О.А. обiймав посаду члена правлiння, директора з капiтального будiвництва ПАТ НЗФ. В 2016 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольшанський Володимир Iллiч

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До призначення в 2013 роцi членом правлiння ПАТ НЗФ Ольшанський В.I. займав посаду члена правлiння, директора з виробництва та технологiї ПАТ НЗФ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Ольшанський В.I. забезпечує безперебiйну роботу цехiв з виробництва основної продукцiї пiдприємства, керує проведенням науково-дослiдницьких робiт, органiзовує роботу з лiцензування, патентування, технологiєю виробництва та експертизи продукцiї. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 37 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв Ольшанський В.I. обiймав посаду члена правлiння, директора з виробництва та технологiї ПАТ НЗФ. В 2016 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акудович Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища, Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, правознавство

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду голови ревiзiйної комiсiї Акудович А.О. займав посаду юрисконсульта ТОВ "РАНЕЯ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

Керує роботою ревiзiйної комiсiї товариства. Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, надає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, головує на засiданнях ревiзiйної комiсiї, органiзує ведення протоколiв ревiзiйної комiсiї. Представляє ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю товариства, з органами державної влади та з третiми особами. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Акудович А. О. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 9 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади юрисконсульта Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Акватера" (код ЄДРПОУ 12988459, 49038,м. Днiпро, вул.Пастера, буд.10), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiкуш Iгор Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, фiнанси

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду членаи ревiзiйної комiсiї Пiкуш I.С. . займав посаду економiста ТОВ "ПРАЙМ КАПIТАЛ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Пiкуш I. С. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 13 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв, крiм посади заступника директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ФК „Гамбiт" (код ЄДПОУ 30458125, 49094, м.Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 38), у ПАТ НЗФ немає. В 2016 роцi займав посаду економiста Mivaldo Management Ltd. (113 ARCH. MAKARIOU AVENUE III, 1st floor, 3021 LIMASSOL, Cyprus). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рязанцева Олена Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища, Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет, менеджмент органiзацiй

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Рязанцева О.В. займала посаду директора ТОВ "ПРАДО".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Рязанцева О. В. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 21 рокiв. Iнформацiї щодо її попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв крiм посади директора товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРАДО" (код ЄДРПОУ 25543629, 50027, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, вул. Димитрова, 59, к.15), у ПАТ НЗФ немає. В 2016 роцi займала посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „КЕРIС” (код ЄДРПОУ 37620065, 49100, м. Днiпро, пр. Героїв, 11Л). Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вельк Юлiя Вiталiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища, Нацiональна гiрнича академiя, менеджмент органiзацiй

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Вельк Ю.В. займала посаду директора ТОВ "АЕФ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Вельк Ю. В. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 23 рокiв. Iнформацiї щодо iї попереднiх посад протягом останнiх п’яти рокiв, крiм директора товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЕФ" (код ЄДРПОУ 31647715, 49005, Днiпро, вул. Глобинська, 2) та займання в 2016 роцi посад на iнших пiдприємствах, крiм посади директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Приднiпровський бiзнес Центр» (код ЄДРПОУ 31736820, 49010,м. Днiпро, вул.Володi Дубiнiна, буд.8, перший поверх, кiмната 101), у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Антонова Наталiя Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища, Київський державний економiчний унiверситет, бухгалтерський облiк, контроль та аналiз господарської дiяльностi, квалiфiкацiя - економiст

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На момент призначення в 2013 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Антонова Н.А. займала посади члена ревiзiйної комiсiї ПАТ НЗФ, головного бухгалтера ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.12.2013 5 рокiв

9) Опис

У складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства, складає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу. Приймає участь в засiданнi ревiзiйної комiсiї. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року посадовiй особi передбачається виплата грошової винагороди. Протягом 2016 року Антонова Н. А. грошову винагороду не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи – 28 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посаду головного бухгалтера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна” (код ЄДРПОУ 33947089, 01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4-а). Iнформацiї щодо займання посад на iнших пiдприємствах в 2016 роцi у ПАТ НЗФ немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних . Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13 грудня 2013 року на термiн, передбачений статутом ПАТ НЗФ.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Котляренко Олександр Валерiйович

 

5

0.0000003

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Хорольська Тетяна Сергiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Громова Катерина Святославiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Андреас Марангос

 

5

0.0000003

5

0

0

0

Член наглядової ради

Олександр Ратнер

 

5

0.0000003

5

0

0

0

Член наглядової ради

Дорош Ганна Анатолiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Гiнер Євгенiй Леннорович

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Гнiненко Олег Станiславович

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Гайворонська Тетяна Володимирiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Баум Борис Петрович

 

0

0

0

0

0

0

Голова правлiння

Куцiн Володимир Семенович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння - директор з фiнансiв

Метельченко Андрiй Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, заступник голови правлiння - головний iнженер

Лапiн Євген Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Пономаренко Руслан Валерiйович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Борзенков Сергiй Iванович

 

1

0.00000006

1

0

0

0

Член правлiння

Камбаров Олег Аббасович

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Ольшанський Володимир Iллiч

 

0

0

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Акудович Андрiй Олександрович

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Пiкуш Iгор Сергiйович

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Рязанцева Олена Василiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Вельк Юлiя Вiталiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Антонова Наталiя Анатолiївна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

16

0.000001

16

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

МАНДЖАЛОМ ЛIМIТЕД (MANJALOM LIMITED)

172982

д/в Кiпр д/в Лiмассол Зiнас Кантер енд Орiгенус, П.С. 3035

156752036

10.1030

10.1299

156752036

0

0

0

ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД (DOLEMIA CONSULTING LTD)

206221

д/в Кiпр д/в д/в СВЕПКО КОРТ 8, буд.Примiщення/Офiс М2, Наафi, Петр

282622299

18.2156

18.2641

282622299

0

0

0

РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛДТ (ROUGELLA PROPERTIES LTD)

206411

д/в Кiпр д/в Лiмассол вул. Арх. Макарiу III, буд.155, ПРОТЕАС ХАУЗ, 5-й

246168033

15.8661

15.9083

246168033

0

0

0

СОНЕРIО ХОЛДIНГЗ ЛТД (SONERIO HOLDINGS LTD)

216544

д/в Кiпр д/в Лiмассол Гропiус, буд.13, Наафi, П.С. 3076

243435928

15.6900

15.7317

243435928

0

0

0

СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (SOFALON INVESTMENTS LIMITED)

177989

д/в Кiпр д/в Лiмассол Ерiчфейу, 10А, П.С. 3075

240535184

15.5030

15.5442

240535184

0

0

0

ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (TREELON INVESTMENTS LIMITED)

177950

д/в Кiпр д/в Лiмассол Гiаннi Пападопулу, 4, Нiа Екалi

234301237

15.1012

15.1414

234301237

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

0

 

0

0

0

0

0

 

 

Усього

1403814717

90.4789

90.7195

1403814717

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

10.06.2016

Кворум зборів**

0

Опис

Згiдно з рiшенням наглядової ради ПАТ НЗФ вiд 11.04.2016 на 10.06.2016 були скликанi позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ НЗФ.
Перелiк питань, що виносилися на голосування
(порядок денний загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
5. Розгляд звiтiв Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2015 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Товариства.
6. Розгляд звiтiв Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2015 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради.
7. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 – 2015 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2013 – 2015 роки.
9. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi.
10. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi.
11. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi.
12. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
13. Про внесення змiн до дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакцiях.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Правлiння Товариства.
15. Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
16. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
19. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
20. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21. Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення вчинення значних правочинiв.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ НЗФ 10.06.2016 не вiдбулися.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

12.08.2016

Кворум зборів**

0

Опис

Згiдно з рiшенням наглядової ради ПАТ НЗФ вiд 16.06.2016 на 12.08.2016 були скликанi позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ НЗФ.
Кворум склав 0 % голосуючих акцiй ПАТ „НЗФ” вiд загальної кiлькостi голосiв.
Проект порядку денного загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
5. Розгляд звiтiв Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2015 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Товариства.
6. Розгляд звiтiв Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 – 2015 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради.
7. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 – 2015 роках. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв Товариства за 2013 – 2015 роки.
9. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi.
10. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi.
11. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi.
12. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
13. Про внесення змiн до дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакцiях.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
17. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Згiдно протоколу № 2 засiдання реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ НЗФ позачерговi загальнi збори, що були призначенi на 12.08.2016 року не вiдбулись у зв’язку з вiдсутнiстю кворуму, який склав 0 % голосуючих акцiй ПАТ НЗФ вiд загальної кiлькостi голосiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР ПРИДНIПРОВ`Я"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31037030

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська д/в Днiпро Челюскiна, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 294699

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2015

Міжміський код та телефон

0562-360785

Факс

0562-360785

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку

Опис

Договiр мiж ПАТ НЗФ та ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР ПРИДНIПРОВ`Я" № 20-04-2011/01-Д вiд 20.04.2011.
За умовами договору ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР ПРИДНIПРОВ`Я" здiйснює послуги зi зберiгання цiнних паперiв на рухунку у цiнних паперах власника, зберiгання та облiк цiнних паперiв депонентiв, що зберiгаються у депозитарної установи, здiйснює iншi депозитарнi послуги.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ д/в Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

044-5910404

Факс

044-4825207

Вид діяльності

д/в

Опис

Договiр мiж ПАТ НЗФ та ПАТ НДУ № Е-9136/П/1305632 вiд 10.10.2013.
За умовами договору ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" здiйснює надання ПАТ НЗФ послуг щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування операцiй ПАТ НЗФ щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та ослуговування операцiй щодо випущених цiнних паперiв.
ПАТ НДУ включено до державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв. Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Надання Центральним депозитарiєм послуг, пов’язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення контролю за депозитарними установами здiйснюються згiдно з Правилами Центрального депозитарiю (Рiшення НКЦПФР вiд 01.10.13 № 2092)

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАУПЕРВУД"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20219083

Місцезнаходження

49044 Україна Дніпропетровська д/в Днiпро Гоголя, 15а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0031

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

056-3701976

Факс

056-3701976

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Термiн чинностi свiдоцтва подовжено рiшенням Аудиторської палати України № 313/3 вiд 30.07.2015. За умовами договору ТОВ "АФ "КАУПЕРВУД" здiйснює послуги з виконання аудиту фiнансової звiтностi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ТЕЗIС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33248467

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська д/в Днiпро Челюскiна, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

056-3774428

Факс

056-3738023

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi права

Опис

За умовами договору ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "ТЕЗIС" здiйснює послуги з надання юридичних конcультативних послуг.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИЄМЕЦЬ ВАСИЛЮХА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРIВНА

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Код за ЄДРПОУ

д/в

Місцезнаходження

50086 Україна Дніпропетровська д/в Кривий Рiг Л. Бородича, 7д

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

056-4040551

Факс

056-4040551

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi права

Опис

За умовами договору фiзична особа - пiдприємець Василюха Тетяна Олександрiвна здiйснює послуги з надання юридичних консультативних послуг.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20602681

Місцезнаходження

04080 Україна м. Київ д/в Київ Кирилiвська, 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 641971

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.06.2015

Міжміський код та телефон

044-4636421

Факс

044-4637440

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" здiйснює послуги страхування медичних робiтникiв вiд iнфiкування ВIЛ, страхування дiтей на вiдпочинку (нещаснi випадки, за програмою "Медасiст"). ПАТ НЗФ надає послуги Запорiзька фiлiя (69095, Запорiжжя, Гоголя, 149, корп.1, оф.2).

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13622789

Місцезнаходження

69068 Україна Запорізька д/в Запорiжжя Моторобудiвникiв, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 569307

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.01.2011

Міжміський код та телефон

061-2899063

Факс

061-2899066

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО" надає послуги зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, небезпечних вантажiв, нещасних випадкiв на транспортi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33248430

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська д/в Днiпро Набережна Перемоги, 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 584787

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.08.2011

Міжміський код та телефон

0800-500801

Факс

д/в

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ" надає послуги зi страхування наземного транспорту, страхування при використаннi обладнання пiдвищеної небезпеки.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32495221

Місцезнаходження

49083 Україна Дніпропетровська д/в Днiпро бул.Катеринославiвський, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 500023

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.12.2009

Міжміський код та телефон

056-3723010

Факс

056-3723020

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

За умовами договору ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" надає послуги страхування добровiльних пожежних дружин.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.12.1994

515/1/94

Мiнiстерство фiнансiв України

д/в

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

19594640

4898660

100.00

Опис

Перший випуск акцiй у кiлькостi 19 594 640 штук пiсля створення Вiдкритого акцiонерного товариства "Нiкопольський завод феросплавiв" згiдно з наказом Мiнiстерства промисловостi України вiд 01.03.1994 № 43.

 

15.04.1997

319/1/97

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

д/в

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

283943340

70985835

100.00

Опис

Додатковий випуск акцiй в кiлькостi 283 943 340 штук у зв`язку зi збiльшенням статутного капiталу на суму iндексацiї основних фондiв.

 

22.12.1999

221/04/1/99

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

д/в

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

303537980

75884495

100.00

Опис

Свiдоцтво видано на простi iменнi акцiї в кiлькостi 303 537 980 штук на суму 75 884 495 грн.

 

27.12.2007

551/1/07

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA0400061000

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

1551537980

387884495

100.00

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 22.11.2007 прийнято рiшення про здiйснення закритого розмiщення акцiй товариства додаткової емiсiї в кiлькостi 1 248 000 000 штук номiнальної вартостi 0,25 грн. Мета додаткової емiсiї - залучення iнвестицiй для поповнення обiгових коштiв, для подальшого технiчного та соцiального розвитку, а також для збiльшення статутного капiталу товариства.

 

13.06.2008

231/1/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA400040257

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.27

1551537980

418915254.60

100.00

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 29.04.2008 прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства на 31 030 759,60 грн за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй на 0,02 грн.

 

17.05.2011

252/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000166011

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.27

1551537980

418915254.60

100.00

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05.04.2011 прийнято рiшення про дематериалiзацiю випуску акцiй товариства. Даних щодо ринкiв, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами товариства, немає. Товариство не пiдтримує лiстинг своїх цiнних паперiв на жоднiй фондовiй бiржi.

 


XI. Опис бізнесу

Будiвництво заводу було розпочато у листопадi 1662 року i в березнi 1966 року пiдприємство почало виплавляти продукцiю.
Акцiонерне товариство засновано вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 1 березня 1994 року № 43 шляхом перетворення державного пiдприємства "Нiкопольський завод феросплавiв" у вiдкрите акцiонерне товариство "Нiкопольський завод феросплавiв".
5 квiтня 2011 року загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ було прийнято рiшення про змiну найменування товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВПРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ".
Протягом 2016 року важливих подiй, таких як злиття, подiл, перетворення, приєднання, видiл, не сталося.

 

Органами управлiння ПАТ НЗФ є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Правлiння;
- Ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори є вищим органом товариства.
Наглядова рада є органом товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства. За статутом Наглядова рада складається з одинадцяти членiв. Станом на 31.12.2016 наглядова рада ПАТ НЗФ фактично складається iз 10 осiб - голови наглядової ради та 9 членiв наглядової ради.
Правлiння є виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. За статутом Правлiння ПАТ НЗФ складається з 9 членiв. Станом на 31.12.2016 правлiння фактично складається iз 7 членiв: голови правлiння, члена правлiння, заступника голови правлiння - головного iнженера, члена правлiння, заступника голови правлiння - директора з фiнансiв, члена правлiння, головного бухгалтера та 3 членiв правлiння.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства. За статутом товариства та фактично станом на 31.12.2016 Ревiзiйна комiсiя складається з 5 членiв: голови ревiзiйної комiсiї та 4 членiв ревiзiйної комiсiї.
Головi Правлiння товариства пiдпорядкованнi директора за напрямками, заступники генерального директора з фiнансового монiторингу, з якостi, з загальних та соцiальних питань, з цивiльного захисту, помiчник генерального директора, керiвники служб, цехiв, iнших структурних пiдроздiлiв.
Комерцiйному директору пiдпорядкованi вiддiл збуту, вiддiл поставок та забезпечення виробництва й вiддiл сировини та палива. Також йому пiдпорядкованi дiльниця складського господарства, автотранспортний цех та залiзничний цех.
Головному iнженеру безпосередньо пiдпорядкованi центральна лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї, служба охорони працi, бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища, проектно-конструкторський вiддiл, бюро iнвестицiй та розвитку пiдприємства, лабораторiя захисту водного та повiтряного басейнiв, центр обробки iнформацiї та зв'язку, вiддiли головного механiка та головного енергетика.
Вiддiл головного механiка очолює головний механiк. Йому пiдпорядковано цех з ремонту металургiйного устаткування -1 та ремонтно-механiчний цех.
Головний енергетик очолює вiддiл головного енергетика, керує роботою теплосилового цеху, цеху мереж та пiдстанцiй, цеху з ремонту металургiйного устаткування- 2, вiддiлення гiдротехнiчних, очисних споруд та водопостачання цеху виробництва феросплавiв.
Директор з економiки та працi керує роботою планово-економiчного вiддiлу, цеху виробництва трикотажу та вiддiлу наукової органiзацiї працi.
Директору з виробництва та технологiї безпосередньо пiдпорядкованi основнi виробничi структурнi пiдроздiли ПАТ НЗФ: цех виробництва феросплавiв, плавильний цех- 9, агломерацiйний цех, цех вторинної переробки феросплавного виробництва, дiльниця шлакового лиття цеху виробництва феросплавiв, виробничо-технiчний вiддiл.
Директору з економiчної безпеки пiдпорядкована служба економiчної безпеки, що складається з вiддiлу контролю договорiв та закупок, оперативно-аналiтичного вiддiлу, загону вiдомчої воєнiзованої охорони, вiддiлу зовнiшньої охорони та контролю за супроводженням вантажiв, вiддiлу контролю виробництва та реалiзацiї готової продукцiї, вiддiлу вiдеоспостереження та технiчних засобiв контролю, бюро перепусток.
Директор з капiтального будiвництва керує роботою вiддiлу капiтального будiвництва, ремонтно-будiвельного цеху та цеху благоустрою.
Заступнику генерального директора заводу з загальних та соцiальних питань пiдпорядкованi комбiнат громадського харчування i торгiвлi та вiддiл управлiння соцiальними об'єктами в такому складi: Палац культури "Електрометалург", санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург", дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова, готель "Нiкополь", мiська база вiдпочинку, водноспортивна база та база вiдпочинку "Чорноморське узбережжя". Санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург" та дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова є вiдокремленими структурними пiдроздiлами ПАТ НЗФ. Мiсцезнаходження санаторiю-профiлакторiю "Електрометалург": 53222, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул. Сiчова, 53. У санаторiї-профiлакторiї надаються послуги з вiдпочинку та оздоровлення працiвникiв пiдприємства, а також продаються путiвки iншим пiдприємствам. Санаторiй-профiлакторiй постiйно розширює перелiк видiв процедур. Мiсцезнаходження дитячого оздоровчого табору iм. В.Усова: 75700, Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, „Цукур” територiя. Табiр органiзовує вiдпочинок для дiтей вiком вiд 7 до 16 рокiв.
Директор фiнансовий, головний бухгалтер очолює головну бухгалтерiю та керує роботою фiнансового вiддiлу. Органiзовує бухгалтерський облiк та здiйснює функцiональне i методологiчне керiвництво роботою бухгалтерiй структурних пiдроздiлiв.
Директору з юридичних та корпоративних питань пiдпорядкованi юридичний вiддiл та вiддiл корпоративних фiнансiв та зв'язкiв.
Заступнику генерального директора заводу з цивiльного захисту пiдпорядкованi група цивiльного захисту та газорятувальна служба.
Помiчнику генерального директора заводу пiдпорядкований адмiнiстративно-господарчий вiддiл.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй ПАТ НЗФ на даний час не має.
Протягом 2016 року в структурi ПАТ НЗФ вiдбулися такi змiни:
Ввели посаду заступника генерального директора заводу з фiнансового монiторингу.
Вивели посаду директора з фiнансiв та посаду головного бухгалтера i ввели посаду директора фiнансового, головного бухгалтера.
Вивели управлiння збуту та ввели вiддiл збуту.
Вивели управлiння поставок та забезпечення виробництва i ввели вiддiл поставок та забезпечення виробництва.
Вивели виробничо-технiчне управлiння та ввели виробничо-технiчний вiддiл.
Вивели вiддiл iнвестицiй та розвитку пiдприємства i ввели бюро iнвестицiй та розвитку пiдприємства.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 5856 особи.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 4 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за умовами неповного робочого часу (дня, тижня) - 16 осiб.
Фонд оплати працi за 2016 рiк склав 552 583,1 тис. грн.
Фонд оплати працi збiльшився на 58 765,1 тис. грн вiдносно попереднього перiоду.
Кадрова програма ПАТ НЗФ спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. Всього на пiдприємствi працює 6181 працiвникiв, iз них 1661 жiнок. Середнiй вiк працiвникiв – 42,3 роки. Пiдвищили квалiфiкацiю i пройшли навчання 1794 працiвникiв. Протягом 2016 року пiдготовлено новим професiям 97 працiвникiв, перепiдготовлено 442 працiвника, пiдвищили квалiфiкацiю 397 осiб, у тому числi: на виробничо-технiчних курсах – 334 особи, на курсах цiльового призначення – 3 особи, на курсах бригадирiв i старших робiтникiв – 60 осiб. Пройшли спецiальне навчання з питань охорони працi – 300 осiб. Пiдвищили квалiфiкацiю i пройшли навчання 558 керiвникiв та спецiалiстiв заводу, в тому числi: 30 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiд тиском; 30 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв; 30 керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил охорони працi у газовому господарствi пiдприємств ЧМ; 51 працiвник, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил безпеки систем газопостачання; 50 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї трубопроводiв пари i гарячої води; 26 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, на право допуску до виконання газонебезпечних робiт у газозахиснiй апаратурi; 26 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї пiдйомникiв; 55 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi; 26 керiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї навантажувачiв; 22 працiвники, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї стацiонарних компресорних установок, повiтропроводiв, газопроводiв; 27 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил безпеки при виробництвi та використаннi продуктiв розподiлу повiтря; 10 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил будови i безпечної експлуатацiї лiфтiв; 110 працiвникiв, якi виконують обов’язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил охорони працi для водних господарств у чорнiй металургiї; 49 працiвникiв заводу, вiдповiдальних за пожежну безпеку при проведеннi зварювальних та iнших робiт iз використанням вiдкритого вогню; 16 керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, Правил охорони працi пiд час експлуатацiї великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних засобiв пiд час розробки рудних i нерудних копалин вiдкритим способом; з вiдривом вiд роботи пiдвищили квалiфiкацiю 72 керiвники та спецiалiсти заводу.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АСОЦIАЦIЯ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ УКРАЇНИ", 04050, м.Київ, вул.Артема, 60.
Основнi функцiї Асоцiацiї:
- захист iнтересiв платникiв податку;
- пiдвищення рiвня їх знань через проведення семiнарiв, вебiнарiв;
- монiторинг та роз’яснення iз застосування податкового законодавства.
Термiн участi - безстроковий.
УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ ТА IНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ, 49000, Днiпропетровська обл., м.Днiпропетровськ, пл. Героїв Майдану, буд.1, кв.420.
Основна дiяльнiсть та функцiї Асоцiацiї :
- координацiя господарської дiяльностi Учасникiв;
- сприяння Учасникам у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що виникають пiд час здiйснення господарської дiяльностi, у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, органiзацiя ефективної взаємодiї Учасникiв з органами законодавчої, виконавчої та судової влади України, створення постiйно дiючого незалежного третєйського суду;
- представництво i захист прав та охоронюваних законом iнтересiв Учасникiв в судах, державних органах, органах мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, перед юридичними та фiзичними особами в межах наданих Учасниками повноважень;
- всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв’язання, пов’язаних з виробництвом, збутом феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном;
- координацiя дiй виробникiв на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи розробку загальної позицiї щодо цiн при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягiв експорту з урахуванням кон’юктури та специфiки цього ринку;
- сприяння у виробництвi та збутi на зовнiшньому ринку феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, запровадження передової технологiї, устаткування, стандартизацiї i сертифiкацiї вiдповiдно свiтовим вимогам для пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування доцiльностi залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй у феросплавну галузь, що потребують гарантiй уряду України;
- здiйснення аналiзу внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв та прогноз можливих змiн, аналiз кон’юктури цих ринкiв; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв;
- здiйснення iнформацiйно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасникiв, узагальнення передового вiтчизняного та зарубiжного досвiду, впровадження наукових розробок, надання патентно - лiцензiйної допомоги;
- сприяння в пошуку потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для суб’єктiв галузi, надання послуг у пiдготовцi технiко-економiчних обгрунтувань iнвестицiйних проектiв та кредитних лiнiй, сприяння в залученнi закордонних iнвестицiй, квалiфiкованих вiтчизняних i закордонних спецiалiстiв, вчених, експертiв для реалiзацiї цiлей та завдань Асоцiацiї;
- взаємний обмiн мiж Учасниками iнформацiєю, досвiдом, практичними навичками у галузi виробництва феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, органiзацiя проведення науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, виставок, ярмарок та iнших заходiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї i професiоналiзму працiвникiв Учасникiв;
- подання пропозицiй, розробка проектiв нормативних актiв, їх супроводження з метою удосконалення чинного законодавства України, що регулює господарську дiяльнiсть Учасникiв, що стосуються дiяльностi галузi, в тому числi, спрямованих на стабiлiзацiю податкової системи, митного оподаткування, цiнової та соцiальної полiтики держави;
- пiдготовка правової документацiї, що вiдповiдає iнтересам Учасникiв у їх вiдносинах з третiми особами, укладення рiзноманiтних угод як в Українi, так i за її межами згiдно з дiючим законодавством, якi вiдповiдають метi Асоцiацiї;
- визначення прiоритету i розробка комплексних науково-технiчних програм в областi створення i виробництва, застосування нових матерiалiв, технологiй та устаткування для розвитку галузi;
- органiзацiя та проведення в Українi та за її межами заходiв, направлених на пропаганду та рекламу науково-технiчних досягнень та продукцiї Учасникiв, iнформацiйна пiдтримка, сприяння в освiтленнi дiяльностi Учасникiв у засобах СМI, редакцiйно-видавнича дiяльнiсть, у т.ч. пiдготовка i випуск довiдкової, iнформацiйно-методичної, рекламно-комерцiйної й iншої друкованої продукцiї;
- здiйснення iнформацiйного i консультацiйного забезпечення членiв Асоцiацiї в областi права, економiки, менеджменту, маркетингу, розробка, придбання, впровадження i супровiд програмних засобiв у сферi професiйних iнтересiв членiв Асоцiацiї.
Термiн участi – безстроковий.

 

Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями для отримання прибутку в 2016 роцi ПАТ НЗФ не проводило.

 

Пропозицiй щодо реоргiнiзацiї ПАТ НЗФ з боку третiх осiб протягом 2016 року не було.

 

Бухгалтерський облiк пiдприємства здiйснюється на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Податкового кодексу України, iнструкцiй та iнших нормативних актiв, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк здiйснюється головною бухгалтерiєю пiдприємства на чолi з головним бухгалтером, який забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», складання фiнансової звiтностi та iншої звiтностi на вимогу власникiв, органiв статистики й подання у встановленi строки.
Право першого пiдпису на фiнансовiй, податковiй, статистичнiй звiтностi, банкiвських розрахунково-платiжних документах надається головi правлiння, генеральному директору заводу, на перiод його вiдсутностi право першого пiдпису надається виконуючому обов’язки генерального директора заводу згiдно з наказом або довiренiстю. Право другого пiдпису надається головному бухгалтеру, на перiод його вiдсутностi право другого пiдпису надається заступнику головного бухгалтера, який згiдно з наказом по заводу виконує його обов’язки. Право пiдпису документiв надається також iншим посадовим особам пiдприємства на пiдставi довiреностей. Право електронного цифрового пiдпису звiтностi, складеної за допомогою спецiалiзованого програмного забезпечення, надається особам, визначеним наказом по заводу.
У 2015 роцi документообiг пiдприємства регулювався вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень.
Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй були первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи складалися пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Для здiйснення контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв складалися зведенi облiковi документи. Для вiдображення окремих операцiй iз бухгалтерського облiку керувалися вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та затвердженими положеннями пiдприємства. Первиннi та зведенi облiковi документи складалися на паперових або електронних носiях i мали такi обов’язковi реквiзити: назву документа (форми); дату i мiсце складання; назву пiдприємства; змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру господарської операцiї; посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї; особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала участь у здiйсненнi господарської операцiї. Згiдно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.1995 № 88, усi первиннi документи, облiковi регiстри, фiнансова, статистична та iнша звiтнiсть складалася державною мовою. Iнформацiя, що мiстилась у прийнятих до облiку первинних документах, систематизувалася на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображалися також у валютi розрахункiв та платежiв за кожною iноземною валютою окремо. Данi аналiтичних рахункiв були тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Регiстри бухгалтерського облiку мали назву, перiод реєстрацiї господарських операцiй, прiзвища i пiдписи або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх складаннi. Господарськi операцiї були вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та пiдписали цi документи. Пiдприємство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого строку. Установленi такi мiсця для зберiгання документiв: для первинних документiв та реєстрiв бухгалтерського облiку, виготовлених на паперових носiях - архiв пiдприємства; для iнформацiї на електронних носiях - ЦОIЗ. Строки зберiгання були встановленi вiдповiдно до чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть за порушення порядку ведення податкового облiку несуть особи, якi пiдписали первиннi документи та iншi документи за вiдповiдними операцiями, що вiдображенi в податковiй звiтностi.
Iнвентаризацiя активiв i зобов’язань проводилася вiдповiдно до ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» та iнших нормативних документiв, зокрема Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 2 вересня 2014 року № 879 (далi – Положення №879). Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових iнвентаризацiй активiв та зобов’язань, списання основних засобiв, малоцiнних, iнших матерiальних цiнностей тощо) затверджувався склад iнвентаризацiйної комiсiї згiдно з наказом по пiдприємству. Позапланова iнвентаризацiя проводилася згiдно з розпорядженням начальника структурного пiдроздiлу або головного бухгалтера. Додатково до завдань, обумовлених Положенням № 879, на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю покладалося виконання таких завдань: визначення ефективностi застосовуваних на пiдприємствi принципiв, методiв i процедур облiкової полiтики; проведення робiт щодо оцiнювання активiв та зобов’язань; розробка та затвердження пропозицiй на наступний звiтний рiк. Iнвентаризацiю основних засобiв здiйснювали не рiдше 1 разу на 2 роки.
У разi необхiдностi створювалися оцiннi комiсiї для проведення приймання, списання, оцiнки активiв i зобов’язань. Склад оцiнної комiсiї встановлювався той самий, що й для проведення рiчної iнвентаризацiї. Залучалися у разi необхiдностi для проведення оцiнювання окремих об’єктiв активiв спецiалiзованi незалежнi оцiнювачi.
Податкова звiтнiсть складалася вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України, iнших законодавчих та нормативних документiв iз питань оподаткування на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Система i форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй розроблялися пiдприємством та змiнювалися в оперативному режимi залежно вiд потреб користувачiв цiєї звiтностi.
Бухгалтерський облiк здiйснювався згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-ХIV (далi - Закон про облiк та звiтнiсть) та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть вiдповiдала якiсним характеристикам, зазначеним у концептуальних основах фiнансової звiтностi. Облiкову полiтику застосовували таким чином, щоб фiнансовi звiти вiдповiдали вимогам Закону про облiк та звiтнiсть i МСФЗ. Застосовувалися тi пiдходи та методи для ведення бухгалтерського облiку i надання iнформацiї в фiнансових звiтах, якi передбаченi МСФЗ i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства. Згiдно з концептуальними основами пiдготовки та складання фiнансової звiтностi, ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв (крiм звiту про рух грошових коштiв) проводилися за принципом нарахування, щоб результати операцiй та iнших подiй вiдображалися в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах на той час, коли вони мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство отримало чи сплатило кошти. Вiдображалися доходи в звiтi про фiнансовi результати за той перiод, коли вони були отриманi, а витрати - на основi вiдповiдностi цим доходам, що забезпечило визначення фiнансового результату звiтного перiоду спiвставленням доходiв звiтного перiоду з витратами, здiйсненими для отримання цих доходiв. Бухгалтерськi помилки, якi впливали на фiнансовий результат звiтного перiоду, виправляли методом «сторно» або додатковою бухгалтерською проводкою. Помилки, виявленi пiд час складання фiнансової звiтностi за минулi роки, якщо вони вплинули на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), виправляли ретроспективно. Визначалася величина суттєвостi статтi в розмiрi 1 млн грн щодо помилок минулих рокiв, якi не вплинули на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), та виправлення таких помилок вiдносилися до статей витрат, за якими здiйснюється коригування. Встановлювався операцiйний цикл, що дорiвнює 12 мiсяцям.
Облiк об’єктiв основних засобiв здiйснювався за справедливою вартiстю. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби подiлялися на такi групи. Основнi засоби: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); iншi основнi засоби. Iншi необоротнi матерiальнi активи: бiблiотечнi фонди; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА); iншi необоротнi матерiальнi активи. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. До необоротних активiв вiдносилися матерiальнi активи, якi пiдприємство утримувало з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. Очiкуваний термiн корисного використання (експлуатацiї), встановлений засiданням виробничої комiсiї, становить бiльше року, вартiсна оцiнка якого визначалася вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносились активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує вартiсної оцiнки, визначеної Податковим кодексом України, i очiкуваний термiн корисного використання бiльше року. Об’єкт основних засобiв визнавався активом, якщо iснувала ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його була достовiрно визначена. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховувалися на баланс пiдприємства за вартiстю придбання (створення) активу. Одиницею облiку основних засобiв був об’єкт основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювалася прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об’єкта основних засобiв при визнаннi його активом. Нарахування амортизацiї починалося з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому основнi засоби стали придатними для використання. Лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв основних засобiв вважалася несуттєвою при обчисленнi суми, що амортизується, та приймалася рiвною нулю. Строк корисного використання активу переглядається на кiнець кожного фiнансового року, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховувалася в першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100 % вiд його вартостi. Пiдприємство переоцiнювало об’єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об’єкта суттєво вiдрiзнялася вiд його справедливої вартостi на дату балансу або у разi змiни очiкуваних економiчних вигод. У разi переоцiнки об’єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснювалася переоцiнка всiх об’єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об’єкт. Переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об’єкти якої вже зазнали переоцiнки, надалi проводилася з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. Сума дооцiнки об’єкта основного засобу, врахована у власному капiталi, переносилася до нерозподiленого прибутку поступово за перiод використання об’єкта. Сума перенесеної до нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнювала рiзницi мiж амортизацiєю, що базувалася на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базувалася на первiснiй вартостi активу. Незавершене будiвництво є вартiстю основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено. До вартостi незавершеного будiвництва вiдносилися витрати на придбання обладнання, запасiв, передплату на їх придбання, оплату за послуги. Амортизацiя цих активiв не починалася до моменту, коли вони стали придатними для використання. Витрати за позиками, якi безпосередньо належали до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, капiталiзувалися в складi вартостi цього активу. Визнання балансової вартостi об’єкта основних засобiв припинялося, коли об’єкт вибув або пiдприємство не очiкувало майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття. Нарахування амортизацiї припинялося, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основного засобу. До балансової вартостi основних засобiв належали витрати на полiпшення та капiтальний ремонт основного засобу, якщо задовольнялися критерiї визнання активом. У разi удосконалення або замiни окремих частин основного засобу в балансовiй вартостi об’єкта визнавалася собiвартiсть замiнюваної частини такого об’єкта, коли витрати понесенi, якщо задовольнялися критерiї визнання. Балансова вартiсть тих частин, що замiнювалася, списувалася з балансу. Витрати на ремонти, технiчне обслуговування, виконання регулярних технiчних оглядiв для виявлення несправностей, незалежно вiд того, чи замiнювалися частини об’єкта, визнавалися витратами перiоду, в якому вони понесенi. Основнi засоби та нематерiальнi активи, отриманi без компенсацiї вартостi, виявленi пiд час iнвентаризацiї, основнi засоби оцiнювалися цеховою комiсiєю за справедливою вартiстю на дату оприбуткування. Отриманi безоплатно вiд стороннiх осiб оцiнювалися за справедливою вартiстю аналогiчних товарiв, що iснували на ринку, на дату оприбуткування таких товарiв.
Облiк нематерiальних активiв вiвся за кожним об’єктом нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи подiлялися на такi групи: лiцензiйне програмне забезпечення; лiцензiї на право здiйснення дiяльностi; iншi нематерiальнi активи. Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображався в балансi, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних iз його використанням, та його вартiсть була достовiрно визначена. Нематерiальний актив, отриманий у результатi розробки, вiдображався в балансi, якщо пiдприємство мало намiр, технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, в якому вiн придатний для реалiзацiї або використання; можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд реалiзацiї або використання нематерiального активу; iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов’язаних iз розробкою нематерiального активу. Якщо нематерiальний актив не вiдповiдав вказаним критерiям визнання, то витрати, пов’язанi з його придбанням чи створенням, визнавалися витратами за той звiтний перiод, протягом якого вони були здiйсненi, без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом. Не визнавалися активом, а пiдлягали вiдображенню у складi витрат за той звiтний перiод, в якому вони були здiйсненi: витрати на дослiдження; витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховувалися на баланс пiдприємства за вартiстю придбання (створення) активу. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося протягом строку їх корисного використання, який встановлювався засiданням виробничої комiсiї, при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Строк корисного використання встановлювався окремо для кожного об’єкта нематерiального активу. При визначеннi строку корисного використання об’єкта нематерiальних активiв враховувалися строки корисного використання подiбних активiв; моральний знос, що передбачається; правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв його використання та iншi фактори. Амортизацiя нематерiального активу нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї починалося з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив став придатним для використання. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягали амортизацiї. Визнання балансової вартостi об’єкта нематерiального активу припинялося, коли об’єкт вибув або пiдприємство не очiкувало майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття. Нарахування амортизацiї припинялося, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу. Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його амортизацiї переглядався в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкувалися змiни строку корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод.
Фiнансовi iнвестицiї в суб’єкти господарювання з часткою у статутному капiталi менше 20 % оцiнювалися за балансовою вартiстю. Балансова вартiсть – сума, за якою актив визнають у фiнансовiй звiтностi пiсля вирахування накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. На дату складання фiнансової звiтностi пiдприємство оцiнювало зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй, виходячи з iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi об’єкта iнвестицiй за вiдповiдний перiод або вартостi його цiнних паперiв на ринку.
Запаси подiлялися на такi групи: сировина; матерiали; паливо; запаснi частини; товари; малоцiннi та швидкозношуванi предмети; незавершене виробництво; напiвфабрикати; готова продукцiя. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв було їх найменування. Запаси визнавалися активом, якщо iснувала ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть була достовiрно визначена. У бухгалтерському облiку запаси вiдображалися за первiсною вартiстю придбання або собiвартiстю виготовлення. У фiнансовiй звiтностi запаси вiдображалися за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховувалася на кожну дату складання фiнансової звiтностi. Суму уцiнки у фiнансовiй звiтностi вiдносили до iнших операцiйних витрат. При вiдпуску матерiалiв, палива, запасних частин, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, сировини ЦВТ у виробництво, продаж чи iншому вибуттi їх оцiнювання здiйснювалося за методом FIFО (собiвартiсть перших за часом надходжень запасiв) за кожним мiсцем зберiгання ТМЦ. При вiдпуску сировини та технологiчного палива у виробництво, продаж чи iншому вибуттi їх оцiнювання здiйснювалося за методом середньозваженої собiвартостi. Оцiнювання вибуття запасiв здiйснювалося для визначення вартостi одиницi запасiв, що вiдпускалося на виробництво продукцiї (робiт i послуг), за кожним мiсцем зберiгання запасiв. Запаси у виглядi незавершеного виробництва, напiвфабрикатiв, готової продукцiї при вiдпуску у виробництво або реалiзацiї оцiнювалося за методом середньозваженої собiвартостi. Готова продукцiя, залишки незавершеного виробництва i напiвфабрикати оцiнювалися за фактичною виробничою собiвартiстю. Вартiсть попутної продукцiї оцiнювалася за оцiнною вартiстю. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключалася зi складу активiв iз подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. ТМЦ, отриманi без компенсацiї вартостi. Надлишки, виявленi пiд час iнвентаризацiї запасiв оцiнювалися за справедливою вартiстю; надлишки готової продукцiї оцiнювалися за середньою цiною реалiзацiї поточного перiоду; надлишки напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва оцiнювалися за середньооблiковою вартiстю. Отриманi вiд демонтажу основних засобiв оцiнювалися за вартiстю можливої реалiзацiї металобрухту на поточну дату (затверджувалися планово-економiчним вiддiлом пiдприємства). Отриманi безоплатно вiд стороннiх осiб оцiнювалися за справедливою вартiстю аналогiчних товарiв, що iснували на ринку, на дату оприбуткування таких товарiв. Нестачi запасiв у разi наявностi винних осiб оцiнювалися за справедливою вартiстю, а у разi вiдсутностi оцiнювалися за облiковою вартiстю; нестачi готової продукцiї оцiнювалися за середньою цiною реалiзацiї поточного перiоду; нестачi напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва оцiнювалися за облiковою вартiстю. Суму транспортно-заготiвельних витрат (ТЗВ), яку можливо достовiрно визначити, вiдносили на збiльшення первiсної вартостi одиницi придбаних запасiв. Суму ТЗВ, яку неможливо вiднести до конкретного виду придбаних запасiв - узагальнювали на окремому субрахунку «Транспортно-заготiвельнi витрати». Суму ТЗВ по матерiалах розподiляли за методом середнього вiдсотка при визначеннi суми ТЗВ, якi належали до суми матерiалiв, що вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) за звiтний мiсяць. Середнiй вiдсоток ТЗВ визначався дiленням суми ТЗВ на початок звiтного мiсяця i фактично накопичених за мiсяць на суму залишкiв матерiалiв на початок мiсяця та суми матерiалiв, якi надiйшли протягом звiтного мiсяця. Суму ТЗВ по сировинi розподiляли за методом визначення середньої цiни при визначеннi суми ТЗВ, якi належали до кiлькостi сировини, що вибула (використана, реалiзована, безоплатно передана тощо) за звiтний мiсяць. Середня цiна ТЗВ визначалася дiленням суми ТЗВ на початок звiтного мiсяця i фактично накопичених за мiсяць на суму залишкiв сировини на початок мiсяця у кiлькiсному виразi та кiлькостi сировини, що надiйшла протягом звiтного мiсяця.
Пiд грошовими коштами розумiлися грошовi кошти в касi та депозити до запитання. Еквiвалентами грошових коштiв визнавали короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертувалися у вiдомi суми грошових коштiв i яким був властивий незначний ризик змiни вартостi, а термiн погашення не перевищував трьох мiсяцiв iз дати придбання. Пiд термiном «депозити до запитання» розумiлися суми, що були вилученi у будь-який момент без попереднього повiдомлення, у тому числi на рахунках банкiв. Безвiдкличнi акредитиви, вiдкритi на користь бенефiцiара (продавця), визнавали такими, що не вiдповiдають визначенню грошових коштiв та їх еквiвалентiв i вiдображали у фiнансовiй звiтностi як передплати виданi. Операцiї за безвiдкличними акредитивами, щодо яких iснувало обмеження з обмiну чи використання з погашенням протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, вiдображали в фiнансовiй звiтностi як поточнi активи. Операцiї за безвiдкличними акредитивами з погашенням понад дванадцять мiсяцiв пiсля звiтного перiоду класифiкували як iншi необоротнi активи.
Дебiторську заборгованiсть визнавали активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та її достовiрнiсть визначення. До дебiторської заборгованостi належали заборгованiсть покупцiв та замовникiв за реалiзованi їм товари, виконанi роботи та послуги; передплата за платежi в бюджет та позабюджетнi фонди; заборгованiсть пiдзвiтних осiб за виданi їм пiдзвiтнi суми; авансовi платежi за товари, роботи, послуги; векселi, одержанi в рахунок погашення заборгованостi за продукцiю та iнших видiв заборгованостi. У фiнансовiй звiтностi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнавали за чистою вартiстю, що дорiвнювала сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначалася за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi, виходячи з платоспроможностi кожного дебiтора та проведення аналiзу платежiв за товари, роботи, послуги. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображалося у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснювалося з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списувалася з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включалася до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої не створювався резерв сумнiвних боргiв, у разi визнання її безнадiйною списувалася за рахунок iнших операцiйних витрат. Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягала погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв iз дати балансу, вiдображалася на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображалася у звiтностi за дисконтованою вартiстю. Ставка дисконтування встановлювалася на рiвнi середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами на звiтну дату.
Зобов’язання визнавалися за результатом попереднiх операцiй, якщо їх оцiнка була достовiрно визначена та iснувала ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягало погашенню, то його сума включалася до складу доходу за звiтний перiод. Поточнi зобов’язання вiдображалися в балансi за сумою погашення. Довгостроковi зобов’язання вiдображалися в звiтностi за дисконтованою вартiстю. Ставка дисконтування встановлювалася на рiвнi середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами на дату складання фiнансової звiтностi. По довгострокових зобов’язаннях (позиках) при вiдсутностi дати повернення боргу позикодавцю дисконтування таких зобов’язань на дату балансу не здiйснювали. Позиковi кошти класифiкували як поточнi зобов’язання за винятком випадкiв, коли пiдприємство мало безумовне право вiдстрочити погашення зобов’язання щонайменше на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. До позикових коштiв, зазначених у фiнансовiй звiтностi, включали банкiвськi кредити та iншi позиковi кошти.
Суми доходiв та витрат, нарахованих протягом поточного чи попереднiх звiтних перiодiв, якi були визначенi в наступних звiтних перiодах, класифiкували як розрахунки з iншими дебiторами/кредиторами. Витрати, не пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включалися в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, були витратами звiтного перiоду. Фiнансовi активи i зобов’язання, крiм похiдних фiнансових iнструментiв, визнавалися за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi пiдтверджувала цiна операцiї. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку облiковувалися за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов’язання, крiм похiдних фiнансових iнструментiв, оцiнювалися за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи - за вирахуванням понесених збиткiв вiд знецiнення. Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов’язань iз термiном 180 днiв i менше вважалася їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань за кредитом. Продажi, розрахунок за якими планувалося провести векселями, облiковувалися за справедливою вартiстю, яка була отримана або передана за негрошовими розрахунками. Справедлива вартiсть визначалася на пiдставi наявних доступних ринкових даних. Отриманi векселi облiковувалися за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецiнення. Умовнi активи не визнавалися у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них надавалася в примiтках до фiнансової звiтностi, коли ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд їх використання висока. Умовнi зобов’язання не визнавалися у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для розрахунку за зобов'язаннями середня або висока та їх суму можна було розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов’язання розкривалася у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, були малоймовiрними.
Прибуток пiдприємства визначався шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату, отриманого за рiк до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникали вiдповiдно до вимог обчислення прибутку згiдно з Податковим кодексом України. Податок нараховувався вiд бази оподаткування за ставкою податку, встановленою Податковим кодексом України.
Включали до доходу тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi чи пiдлягають отриманню на власний рахунок пiдприємства. Суми, отриманi вiд iменi третiх осiб, що не є економiчними вигодами (ПДВ, суми в межах агентських договорiв), iз доходу вираховували. Дохiд оцiнювався за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд та реалiзацiю не визнавали, коли суттєвi ризики та винагорода, пов’язанi з власнiстю на товар, не передаються, а право власностi на такий товар перейшло до покупця. Для визнання доходу та визначення його суми видiляли окремо дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, iнших активiв, придбаних iз метою продажу (крiм iнвестицiй у цiннi папери); дохiд вiд надання послуг, виконання робiт; дохiд вiд використання активiв пiдприємства iншими фiзичними та юридичними особами, результатом якого є отримання вiдсоткiв, дивiдендiв, роялтi. Дохiд, пов’язаний iз наданням послуг, визначався, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату складання фiнансової звiтностi, якщо був достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводилася визначенням обсягу виконаної роботи; визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязi послуг, якi були наданi; визначенням питомої ваги витрат, яких зазнало пiдприємство у зв’язку iз наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй вартостi таких витрат. Якщо надання послуг полягало у виконаннi невизначеної кiлькостi дiй (операцiй) за визначений перiод часу, то дохiд визначався шляхом рiвномiрного його нарахування за цей перiод (крiм випадкiв, коли iнший метод краще визначав ступiнь завершеностi надання послуг). Якщо дохiд вiд надання послуг не мiг бути достовiрно визначений, вiн вiдображався в бухгалтерському облiку в розмiрi певних витрат, що пiдлягали вiдшкодуванню. Дохiд вiд надання послуг не визнавався у тому випадку, коли вiн не мiг бути достовiрно оцiнений i не iснувало ймовiрностi вiдшкодування зазнаних витрат, а цi витрати визнавалися витратами звiтного перiоду. Якщо в подальшому сума доходу була достовiрно оцiнена, то дохiд визнавався за такою оцiнкою. Вартiсть ТМЦ, отриманих без компенсацiї, включали до доходу в перiодi постановки даних ТМЦ на баланс пiдприємства. Вартiсть безоплатно отриманих основних фондiв та нематерiальних активiв включали до доходу в розмiрi нарахованої амортизацiї протягом перiоду визнання таких основних фондiв активом. Виручку вiд продажу продукцiї та товарiв визнавали в момент передачi ризикiв та вигод, пов’язаних iз правом власностi на товар, та коли була впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбувалося збiльшення економiчних вигод пiдприємства i сума доходу могла бути достовiрно визначена. Пiдприємство використовувало базиси поставки, зазначенi у договорi або згiдно з умовами Iнкотермс. Виручка вiд продажу продукцiї та товарiв розраховувалася за договiрними цiнами, вказаними в специфiкацiях до договорiв поставки. Датою реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) по Українi вважали дату вiдвантаження (передачi) такої продукцiї (робiт, послуг) або дату пiдпису документiв про виконання робiт, надання послуг. При базисi поставки FОВ датою вiдвантаження вважали дату коносаменту. Датою реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) на експорт вважали дату складання ВМД або дату коносаменту при морських перевезеннях, якщо вiн оформлений ранiше ВМД, дату пiдпису документiв пiд час виконання робiт, надання послуг. Доходи вiдображалися за справедливою вартiстю отриманої винагороди за наданi послуги пiд час дiяльностi пiдприємства. До фiнансових доходiв включалися умовнi процентнi доходи за фiнансовими активами, що облiковувалися за амортизованою вартiстю, i прибуток вiд похiдних фiнансових iнструментiв. У разi виникнення невизначеностi щодо отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувану суму або суму, стосовно якої перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування, визнавали як витрати. Дохiд вiд операцiйної оренди визнавали в складi доходу протягом строку оренди.
Витрати облiковувалися за методом нарахування. На пiдприємствi вiвся передiльний метод формування собiвартостi готової продукцiї. Кожний структурний пiдроздiл акумулював всi свої фактичнi витрати з їх подальшим розподiлом на iншi пiдроздiли через базу розподiлу. Базою розподiлу були для енергетичних цехiв, транспортних цехiв – натуральнi показники; для ремонтних цехiв – нормо-година; для обслуговуючих цехiв - вiдсоток питомої ваги в загальному обсязi витрат. Собiвартiсть послуг допомiжного виробництва визначали, виходячи з фактичних сум понесених витрат (прямих та загальновиробничих). Послуги допомiжних цехiв, наданi iншим допомiжним цехам, розраховували за плановою вартiстю нормо-години (за вiдсотком питомої ваги в загальному обсязi витрат); основним цехам – за фактичною вартiстю нормо-години. Собiвартiсть готової продукцiї визначали за фактичними витратами на виробництво з урахуванням змiн залишкiв незавершеного виробництва на початок i кiнець перiоду. Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї визначали як середньозважене значення залишкiв готової продукцiї i виробничої собiвартостi готової продукцiї. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) належать прямi матерiальнi витрати; амортизацiя виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв; прямi витрати на оплату працi; загальновиробничi витрати; вартiсть отриманих робiт, послуг; iншi прямi витрати. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляли на кожний об’єкт витрат iз використанням обраної бази розподiлу, виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду, та включали до складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляли на кожний об’єкт витрат з урахуванням обраної бази розподiлу i нормальної потужностi та включали до складу iнших операцiйних витрат. Загальнозаводськi витрати розподiлялися таким чином: 96 % вiдносилися на загальновиробничi витрати ЦВФ; 4 % вiдносилися на загальновиробничi витрати плавильного цеху-9. Розподiл постiйних загальновиробничих витрат на кожний об’єкт витрат при нормальнiй потужностi здiйснювали вiдповiдно до коефiцiєнта розподiлу, затвердженого планово-економiчним вiддiлом. Постiйнi загальновиробничi витрати розподiлялися таким чином: у межах вiдсотка виконання нормальної потужностi виробництва товарної продукцiї вiдносили до собiвартостi виробленої продукцiї; понад вiдсоток виконання нормальної потужностi виробництва товарної продукцiї вiдносили до складу iнших операцiйних витрат. Амортизацiя основних засобiв загальновиробничого призначення розподiлялася таким чином: по цехах-товаровиробниках – пропорцiйно вiдсотку виконання нормальної потужностi виробництва товарної продукцiї вiдповiдного цеху-товаровиробника, в межах вiдсотка - на собiвартiсть виробленої продукцiї вiдповiдного цеху, решта суми вiдносилася на витрати перiоду – iншi операцiйнi витрати; по допомiжних цехах – пропорцiйно вiдсотку виконання нормальної потужностi виробництва феросплавiв, у межах вiдсотка - на собiвартiсть послуг вiдповiдного допомiжного цеху, решта суми вiдносилася на витрати перiоду – iншi операцiйнi витрати. Для розрахунку собiвартостi дiяльностi готелю «Нiкополь» усi витрати готелю вiдносили до постiйних загальновиробничих витрат. Розподiл постiйних загальновиробничих витрат у межах нормальної потужностi здiйснювали вiдповiдно до коефiцiєнта розподiлу, розрахованого за поточний перiод. Суму витрат готелю, розраховану згiдно з коефiцiєнтом розподiлу, вiдносили до собiвартостi реалiзацiї (робiт, послуг) готелю. Суму перевищення коефiцiєнта розподiлу вiдносили до витрат перiоду. Собiвартiсть реалiзованих послуг iнших пiдроздiлiв (ДОТ iм. В. Усова, база вiдпочинку «Чорноморське узбережжя», МСЧ, санаторiй-профiлакторiй) розраховували, виходячи з прямих витрат. Постiйнi витрати (витрати, пов’язанi з утриманням пiдроздiлiв) вiдносили до витрат перiоду, в якому вони понесенi. Класифiкацiю статей прямих витрат та витрат з утримання пiдроздiлу затверджували окремим розпорядженням головного бухгалтера. Якщо собiвартiсть виконаних робiт (послуг) неможливо достовiрно визначити, собiвартiсть таких робiт (послуг) оцiнювалася на рiвнi вартостi реалiзацiї. Заробiтна плата з нарахуваннями у разi вимушеного простою вiдносилася до витрат перiоду - iншi операцiйнi витрати. Витрати, пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не входили до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг, робiт), розподiлялися на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати. Склад загальновиробничих, адмiнiстративних витрат та витрат на збут й iнших операцiйних витрат встановлювало пiдприємство. Податки, збори та iншi обов’язковi платежi, передбаченi чинним законодавством, належали до iнших витрат операцiйної дiяльностi пiдприємства. Витрати на виплату заробiтної плати ремонтного персоналу, списанi на ремонт i полiпшення основних засобiв, розподiлялися за iнвентарними номерами пропорцiйно витратам ТМЦ, якi списанi на об’єкти основних засобiв, що ремонтувалися. До процентних витрат включалися процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд похiдних фiнансових iнструментiв, збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв та збитки вiд курсової рiзницi за позиковими коштами i процентнi витрати за пенсiйними зобов’язаннями. Усi вiдсотковi та iншi витрати за позиковими коштами належали до витрат iз використанням середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами на дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складалася в гривнях. Гривня є функцiональною валютою. Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображалися у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здiйснення операцiї (дати визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). Сума авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi, надана iншим особам у рахунок платежiв для придбання немонетарних активiв (запасiв, основних засобiв, нематерiальних активiв тощо) i отримання робiт та послуг, при включеннi до вартостi цих активiв (робiт, послуг) перераховувалася у валюту звiтностi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї, визначену в документах банку. Сума авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi, одержана вiд iнших осiб у рахунок платежiв для поставлення готової продукцiї, iнших активiв, виконання робiт i послуг, при включеннi до складу доходу звiтного перiоду перераховувалася у валюту звiтностi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї, визначену в документах банку. Доходи у податковому облiку, отриманi платником податку в iноземнiй валютi у зв'язку з продажем товарiв, виконанням робiт, наданням послуг, у частинi їхньої вартостi, що не була сплачена в попереднiх звiтних податкових перiодах, перераховувалася в нацiональну валюту за офiцiйним курсом нацiональної валюти до iноземної валюти, що дiяв на початок дня визнання таких доходiв, а в частинi ранiше отриманої оплати - за курсом, що дiяв на дату її отримання, визначену в документах банку. Витрати у податковому облiку, здiйсненi платником податку в iноземнiй валютi у зв'язку з придбанням у звiтному податковому перiодi товарiв, робiт, послуг, у встановленому порядку включалися до витрат такого звiтного податкового перiоду шляхом перерахування в нацiональну валюту тiєї частини їх вартостi, що не була ранiше оплачена, за офiцiйним курсом нацiональної валюти до iноземної валюти, що дiяв на початок дня дати здiйснення операцiї з такого придбання, а в частинi ранiше проведеної оплати - за таким курсом, що дiяв на дату здiйснення оплати, визначену в документах банку. На кожну дату балансу монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображалися з використанням валютного курсу на кiнець дня дати балансу; немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображалися за валютним курсом НБУ на дату здiйснення операцiї. Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводилося на дату балансу, а також на дату здiйснення господарської операцiї. Для визначення курсових рiзниць на дату балансу застосовувався валютний курс на кiнець дня дати балансу. При визначеннi курсових рiзниць на дату здiйснення господарської операцiї застосовувався валютний курс на кiнець дня дати здiйснення операцiї. Податки i вiдрахування у фонди вiд покупки валюти, розмiр продажу валюти та термiн повернення валютної виручки за експортно-iмпортними операцiями вiдображалися згiдно з чинним законодавством України.
Зобов’язання за короткостроковими виплатами працiвникам оцiнювалися на недисконтованiй основi. Пiдприємство платило на користь своїх працiвникiв передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок (план iз визначеним внеском). Внески розраховувалися як вiдсоток вiд поточної загальної суми заробiтної плати i вiдносилися на витрати у мiру їх нарахування. Зобов’язання пiдприємства на сплату працiвникам за вiдпрацьованi, але невикористанi вiдпускнi днi, у тому числi додатковi днi, передбаченi колективним договором, вiдображалися на кiнець звiтного перiоду у формi резервiв на витрати, пов’язанi з наданням вiдпусток. За днями вiдпусток, наданими працiвниками у борг, резерв не нараховувався. Це зобов’язання визнавалося як короткострокове зобов’язання та як таке, що належить до виплати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надавали послуги. Для рiвномiрного формування фонду оплати працi протягом фiнансового року, в тому числi вiдпусток, створювали на дату складання балансу забезпечення на виплату вiдпусток. Залишки забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам коригувалися на кiнець кожного звiтного року. Пiдприємство брало участь у державному пенсiйному планi з визначеними виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, якi працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров’я умовами. Пiдприємство також надавало на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю, до ювiлею тощо. Зобов’язання, визнане в балансi у зв’язку з пенсiйним планом зi встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов’язання на звiтну дату. Зобов’язання за встановленими виплатами розраховувалися щорiчно.
У разi змiн норм чинного законодавства України з питань, що передбаченi Положенням про облiкову полiтику пiдприємства, перевага надавалася нормам законодавства, що стосуються даного Положення.

 

До основних видiв продукцiї, що виробляє ПАТ НЗФ, за рахунок продажу яких ПАТ НЗФ отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний перiод, належать феросплави: феросилiкомарганець та феромарганець. Крiм основної продукцiї, завод виготовляє флюси зварювальнi та флюси для електрошлакових технологiй, марганцевi лiгатури, агломерат марганцевий, граншлак та щебiнь рiзних фракцiй, електродну масу для внутрiшнiх потреб виробництва. ПАТ НЗФ надає промисловi послуги з виготовлення металопродукцiї, збiрного залiзобетону, нестандартного обладнання для постачання електричної та теплової енергiї. Цех виробництва трикотажу випускає панчiшно-шкарпетковi вироби та бiлизну. Вся продукцiя ПАТ НЗФ є перспективною та вiдповiдає дiючим державним стандартам України. Реалiзацiя основних видiв продукцiї вiд сезонних змiн не залежить.
Основна частина марганцевої сировини використовується в металургiї, що визначає тiсну кореляцiю динамiки показникiв ринкiв феросплавiв i сталi.
Частка ПАТ НЗФ в обсязi виробництва феросплавiв в Українi в 2016 роцi склала 70 %.
Обсяг виробництва ПАТ НЗФ феросилiкомарганцю склав у натуральнiй формi – 688560 т, що у грошовiй формi вiдобразилося у 9942093 тис. грн. Частка у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї склала 86 %. Обсяг виробництва феромарганцю склав у натуральнiй формi – 61478 т, що у грошовiй формi вiдобразилося у 1178772 тис. грн. Частка у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї склала 10 %.
Обсяг реалiзацiї феросилiкомарганцю склав у натуральнiй формi – 695063 т, що у грошовiй формi вiдобразилося у 10054051 тис.грн. У вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї – 86 %. Обсяг реалiзацiї феромарганцю склав у натуральнiй формi – 60360 т, що у грошовiй формi вiдобразилося у 1156627 тис.грн. Частка у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї склала 10 %. Сума виручки за реалiзовану продукцiю склала 11210678 тис. грн.
Середньореалiзацiйна цiна за феросилiкомарганець склала 14465 грн./баз.т, за феромарганець – 19162 грн/баз.т. Сума виручки за реалiзацiю на експорт за феросилiкомарганець склала 4730596 тис. грн, за феромарганець склала 350813 тис. грн. Загальна сума експорту склала 5081410 тис.грн, частка експорту в загальному обсязi продажiв склала 56 %.
Свiтовий ринок марганцевих сплавiв можна охарактеризувати як нестабiльний.
У зв'язку iз зростанням виробництва високоякiсних марок сталi з боку кiнцевих споживачiв виробникам марганцевих сплавiв доводиться переходити на виробництво бiльш високоякiсної сировини, а саме на марганцеву руду з високими характеристиками. На дiяльнiсть пiдприємств феросплавної галузi впливають цiни на сировину, енергоносiї та iнше. При цьому необхiдно зазначити зростання вартостi електроенергiї, сировини та залiзничних тарифiв на перевезення, що вплинуло на собiвартiсть продукцiї при виробництвi марганцевих сплавiв.
На вiтчизняному ринку основними споживачами феросплавiв у 2016 роцi були металургiйнi комбiнати Донбасу, такi як: ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат", ПАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь", ПАТ «Запорiжсталь» та iншi пiдприємства галузi в Українi та Росiї. Також нiкопольськi феросплави експортуються пiдприємствам металургiйної промисловостi в країни Схiдної Європи, Близького Сходу, Пiвнiчної Африки, Пiвденно-Схiдної Азiї, до Сполучених Штатiв Америки, Латинської Америки, Європейського Союзу та iнших країн далекого зарубiжжя. Серед споживачiв продукцiї ПАТ НЗФ - металургiйнi комбiнати Молдови, Казахстану, Бiлорусiї. Реалiзацiя продукцiї заводу здiйснюється за допомогою прямих продажiв i через торговельнi компанiї. Тiльки агресивна маркетингова стратегiя пiдприємства обумовлює розширення ринкiв збуту, а також подальшу експансiю географiї експортних постачань заводу.
До основних ризикiв у роботi нашого пiдприємства слiд в першу чергу вiднести високi цiни на електроенергiю, частка якої в собiвартостi виробництва дуже висока. Високi цiни на електроенергiю не дають можливостi ефективно конкурувати з iмпортерами, якi постачають продукцiю на ринок України. У виробникiв iз Пiвденної Кореї, Малайзiї, Iндiї, ЄС, Бразилiї, ПАР цiна на електроенергiю значно нижча, вiдповiдно нижча i собiвартiсть виробництва. Тому, данi виробники можуть пропонувати свою продукцiю на свiтових ринках за нижчою цiною, в порiвняннi з цiною на продукцiю нашого пiдприємства. Як наслiдок, на ринок України продовжують поставлятися iмпортнi феросплави.
Також до основних ризикiв вiдноситься i збiльшення вартостi залiзничного тарифу. Як вiдомо в 2016 роцi тарифи на вантажнi перевезення зросли на 30 %, що знижує конкурентну здатнiсть нашого пiдприємства.
Керiвництво заводу постiйно працює над модернiзацiєю виробничих технологiй з метою пiдтримки на рiвнi технологiчного процесу i вiдповiдностi якостi феросплавiв запитуванiй рiвню покупцями.
Конкурентами ПАТ НЗФ на внутрiшньому ринку у 2016 роцi був ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв". У Росiї основними конкурентами заводу є Косогорський завод феросплавiв, Саткiнський чавуноплавильний завод, ВАТ "Челябiнський електрометалургiйний комбiнат". У Казахстанi конкурентом ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" є Казахпром, Таразький металургiйний завод. Конкурентне середовище на ринку Грузiї представлене Русметалом та Зестафонським феросплавним заводом. На далекому зарубiжжi серйозну конкуренцiю українським виробникам феросплавiв складають виробники з Iндiї, Малайзiї, Пiвденної Кореї, ЄС, Бразилiї, ПАР. Одним iз важливих чинникiв конкуренцiї є бiльш низька вартiсть електроенергiї для даних виробникiв у порiвняннi з українськими пiдприємствами. Частина iндiйського феросилiкомарганцю, що надходить до України пропонується з вмiстом марганцю 60 % i кремнiю 14 %. Данi показники за якiстю значно нижче прийнятих мiжнародних стандартiв. Вартiсть такої продукцiї iстотно нижче в порiвняннi з собiвартiстю виробництва української продукцiї високої якостi. Особливо хотiлося б вiдзначити ринок Малайзiї, що динамiчно розвивається, де очiкується поява вiдразу трьох нових виробникiв феросплавiв у 2016-2017 роках, дочiрнiх компанiй OM Holding, Assmang i Asia Minerals, побудованих у промисловому регiонi Sarawak, де вартiсть електроенергiї є однiєю з найбiльш конкурентних у свiтi з рiвнем 20- 25 дол. / MWA. Сумарнi продуктивнi потужностi трьох пiдприємств складуть понад 500 000 мт марганцевих сплавiв на рiк. Очiкування запуску даних пiдприємств стало одним iз ключових спекулятивних факторiв на ринку марганцевих сплавiв у 2016 роцi, що спричинило за собою серйозне падiння цiн.
Новий виток фiнансової кризи в 2016 роцi прогнозовано спричинив зниження цiн на феросплави. Анонсований запуск трьох нових феросплавних заводiв в Малайзiї також сприяло зниженню тренду на ринку в очiкуваннi збiльшення обсягiв запропонованої продукцiї. Надлишкова пропозицiя марганцевої руди i низький рiвень попиту на феросплави з боку стагнацiї сталеливарної галузi визначали слабку активнiсть на ринку марганцевих сплавiв протягом всього 2016 року. З сiчня по грудень 2016 року цiни на силiкомарганець на ринку ЄС знизилися з 835 до 590 євро / мт на ринку ЄС (падiння склало 30 %), з 1235 до 920 дол. США / мт на ринку Пiвнiчної Америки (падiння склало 25%). Цiни на силiкомарганець iндiйського виробництва з доставкою в Японiю знизилися з 970 до 660 дол. США / мт (падiння склало 32 %). Цiни на високовуглецевий феромарганець знизилися з 715 до 628 євро / мт на ринку ЄС (падiння склало 12 %), з 1028 до 826 дол. США / мт на ринку Пiвнiчної Америки (падiння склало 20 %). Було порушено 2 антидемпiнгових розслiдування: в США вiдносно iмпорту силiкомарганцю з Австралiї i в ЄС щодо iмпорту силiкомарганцю з Iндiї.
Iснує все бiльше доказiв, що європейськi сталеливарнi заводи прагнуть заповнити вiльнi потужностi, але активнiсть ринку повiльна на тлi ринкової невизначеностi в енергетичнiй та будiвельнiй галузях.
У США короткi термiни поставок пропонуються виробниками, оскiльки споживачi вiдкладають покупки, очiкуючи подальшого падiння цiн на сталь. За даними Japan Iron and Steel Federation (JISF) в сiчнi-листопадi 2016 року Японiя знизила виробництво сталевого прокату на 5,1 % у порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року, до 85,471 млн т. За 11 мiсяцiв Японiя зменшила виробництво вуглецевої сталi в рiчному обчисленнi на 5 %, до 96,564 млн т, чавуну - на 3,3 %, до 74,362 млн т. Крiм того, покупцi в усьому свiтi очiкують подальшого падiння цiни на сталь iз невеликими ознаками зростання ринку вже в новому роцi.
Значне зростання європейського ринку феросплавiв малоймовiрне до кiнця 2017 року, як вважає виробник iз Пiвнiчної Америки, "напевно, ми побачимо стабiлiзацiю i легку корекцiю в першому i третьому кварталах 2017 року, але iстотного змiцнення ринку до кiнця 2017 не вiдбудеться, i це ще чи не найоптимiстичнiший сценарiй. У 2014-2016 рр. європейський ринок сталi пiдпав пiд вплив ряду несприятливих факторiв, а саме: 1) тривале знецiнення iндiйської рупiї i зростання поставок дешевої продукцiї; 2) зростання поставок сталi з Китаю; 3) падiння цiн на нафту iз загрозою повернення Iрану на свiтовий ринок.
У Китаї чистий збиток у 100 найбiльших виробникiв сталi за першi десять мiсяцiв склав не менше 11 млрд. дол., але темпи виробництва практично не знижуються. Природно, така надлишкова пропозицiя буде тиснути на захiдний ринок i з великою ймовiрнiстю призведе до того, що для цiн на феросплави 2017 рiк стане ще одним нестабiльним роком.
За iнформацiєю Metal Bulletin котирування SiMn у 2016 роцi склали 690 євро / мт. Котирування високовуглецевого феромарганцю за даними CRU Monitor (75-78 % Mn) в Європi знаходяться на рiвнi 660 євро / мт. За даними CRU Monitor на ринку Пiвнiчної Америки вартiсть SiMn становить 898 дол. / mt, HC FeMn 822 дол. / mt. Вартiсть SiMn в Японiї за даними CRU Monitor становить 775 дол. / mt.
Вiдносно ринку Росiйської Федерацiї iнформуємо, що росiйськi виробники феросплавiв iнiцiювали демпiнгове розслiдування в рамках Євразiйського економiчного союзу щодо українського феросилiкомарганцю. У разi позитивного вирiшення даного питання до українських виробникiв феросплавiв буде застосоване загороджувальне мито в розмiрi 26,3 %, що унеможливить експорт феросплавiв до ЄС.
У цiлому, на думку бiльшостi аналiтикiв галузевих видань, найближчим часом можливе незначне збiльшення цiн на феросплави на свiтовому ринку.
ПАТ НЗФ використовує експортну марганцеву сировину австралiйського походження, ПАР, Бразилiї та Гани, вiтчизняну сировину Марганецького та Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувальних комбiнатiв. Постачальники за основними видами сировини такими як вапняк, кварцит, антрацит, залiзняк, коксовий дрiб’язок, коксовий горiшок, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - це компанiї Stalmag, World Transcompany LTD, ПАТ «Авдiєвський ХКЗ», ТОВ «Кварцит ДМ», ПАТ «Криворiзький залiзорудний комбiнат», ПрАТ "НТРУ", ПАТ «Азовталь», ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг», ТОВ „Метiнвест-СМЦ”, ТОВ „ПЕК ЮНIОН”, ТОВ „Запорiжспецсплав”, ПАТ „Азовсталь”, ТОВ „Ларсi Прайм”, ТОВ “Авiста трейд компанi”, ТОВ „ДТЕК Трейдiнг”, ТОВ „Мегапромiнвест”, ПАТ „АТ УГМК”. Забезпечення вказаними видами сировини проводилося вiдповiдно до потреби виробництва, що може свiдчити про доступнiсть сировини протягом даного перiоду. Договори (контракти) на постачання вищевказаних видiв сировини укладенi за цiнами, що вiдповiдають ринковим.

 

У термiн з 2012 року по 2016 рiк придбано основних засобiв на суму 564621 тис. грн, вибуло в результатi вiдчуження основних засобiв 281739 тис. грн. Товариство виконує iнвестицiйнi заходи вiдповiдно до Програми розвитку заводу на 2017 рiк, яка включає в себе такi напрямки: капiтальнi ремонти устаткування, заходи з модернiзацiї та переобладнання виробництва, енергоощаднi заходи, екологiчнi заходи, що спрямованi на реконструкцiю та модернiзацiю виробництва. На 2017 рiк запланованi основнi iнвестицiйнi заходи: на капiтальний ремонт плавильної печi № 1 цеху виробництва феросплавiв заплановано 70 млн грн (кошторисна вартiсть - 181 млн грн ). На капiтальний ремонт пiчних трансформаторiв ЕОЦНК-40000/150 iз замiною перемикальних пристроїв (РНОА) – 2 од. заплановано 15 млн грн. Також на капiтальний ремонт агломашини № 3 агломерацiйного цеху заплановано 15,3 млн грн; на капiтальний ремонт тепловозiв залiзничного цеху - 3 од. заплановано 12 млн грн; на капiтальний ремонт залiзничних колiй - 1,5 км i стрiлочного переводу з пiдходами заплановано 11 млн грн.
Також заплановано на реконструкцiю газоочисток В-14, В-24 з установкою рукавних фiльтрiв 70 млн грн. Кошторисна вартiсть 217 млн грн. На реконструкцiю газоочисток В-4, В-6 з установкою рукавних фiльтрiв (проектування, початок будiвництва) заплановано 6 млн грн. Кошторисна вартiсть 200 млн грн. Умови придбання, вартiсть устаткування, послуг визначається за результатами тендерних торгiв. Фiнансування даних заходiв здiйснюється за рахунок власних коштiв пiдприємства.

 

Протягом 2016 року правочини мiж ПАТ НЗФ або вiдокремленими пiдроздiлами товариства та власниками iстотної участi, членами наглядової ради, правлiння, ревiзiйної комiсiї, афiлiйованими особами не укладались.

 

Виробнича потужнiсть пiдприємства - близько 910,6 тис. т феросплавiв. Ступiнь використання обладнання за основними видами продукцiї: МнС - 86,46 %, ФМн-78 – 63,39 %, ФМн-88 - 46,78 %. Основнi засоби з виробництва основної продукцiї знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства. Товариство в 2017 роцi планує вжити заходiв вiдповiдно до екологiчної програми з реконструкцiї газоочисток вентсистем В-21, В-22, В-23 з установкою рукавних фiльтрiв (закiнчення будiвництва з фiнансуванням лiзингу з пиловоза) на суму 1 500 тис. грн, з реконструкцiї газоочисток вентсистем В-14, В-24 з установкою рукавних фiльтрiв (початок будiвництва - 2016-2019 рр.) на суму 70 000 тис. грн. Реконструкцiя газоочисток В-4, В-6 з установкою рукавних фiльтрiв – 6 000тис.грн. Передбачено виконання програми щодо замiни покрiвель на 2000 тис. грн, замiну скрубера-краплеуловлювача агломашини № 1 агломерацiйного цеху на суму 3200 тис. грн., реконструкцiю заводських дорiг пiд великовантажну технiку. Обсяг фiнансування - 3000 тис. грн. Капiтальний ремонт пiдкранових конструкцiй цехiв заводу. Обсяг фiнансування – 1500 тис. грн. Реконструкцiя глибокої шламової насосної агломерацiйного цеху (закiнчення - 2010-2017 рр.) на суму 3200 тис. грн. Товариством також планується паспортизацiя, обстеження та ремонт будiвель i споруд заводу. Обсяг фiнансування – 7000 тис. грн. Для програми вiдновлення засiкiв складiв сирих матерiалiв ССМ-1,2 заплановано 1500 тис. грн. На ремонт металоконструкцiй i замiну огороджувальних конструкцiй вентиляторної градирнi iз замiною водорозподiльної системи градирнi ВШГ плавильного цеху 9 заплановано 1 200 тис.грн. На ремонт металоконструкцiй i замiну огороджувальних конструкцiй баштової градирнi №1 iз замiною водорозподiльної системи цеху виробництва феросплавiв заплановано 4000 тис.грн. На капiтальний ремонт естакади вiдстiйникiв вiддiлення грануляцiї ДСК-1 заплановано 6000 тис.грн. На реконструкцiю вузла дроблення ШМФ (пiч №11) iз замiною дробарки заплановано 3000 тис.грн. На встановленнчя нових залiзничних двоплатформних ваг iз довгою платформою у залiзничному цеху заплановано 1300 тис.грн.

 

Дiяльнiсть ПАТ НЗФ у межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов`язана з певними ризиками, ступiнь яких є досить великою в Українi. Це пов`язано з недостатнiм рiвнем ринкових вiдносин , недосконалiстю законодавства, соцiально-полiтичними проблемами та iншими факторами. Фiнансово-економiчний стан ПАТ НЗФ, а також тенденцiї його розвитку дозволяють прогнозувати вiдносно його стiйкого мiсця на ринку феросплавiв.

 

Протягом 2016 року ПАТ НЗФ сплатило штрафних санкцiй на суму 19 701 тис.грн.

 

Полiтика товариства з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної полiтики та стратегiї заводу, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва, покращення якостi продукцiї, економiї виробничих витрат та, вiдповiдно, - збiльшення прибутку. Пiдприємство при фiнансуваннi своєї дiяльностi орiєнтується переважно на використання власних коштiв, а в разi потреби в залученнi додаткових коштiв - використовує найбiльш дешевi кредитнi ресурсiв визнаних лiдерiв у сферi банкiвської дiяльностi.

 

Станом на 31.12.2016 вiдсутнi договори, зобов`язання по яким не було виконано в повному обсязi.

 

У 2016 роцi впровадження нових основних технологiй виробництва та освоєння нових основних видiв продукцiї не було. На 2017 рiк планується виконати iнвестицiйнi заходи вiдповiдно до Програми розвитку заводу, яка включає в себе такi напрямки: капiтальнi ремонти устаткування, заходи з модернiзацiї та переобладнання виробництва, енергозберiгаючi та екологiчнi заходи. Щодо полiпшення фiнансового стану пiдприємства ПАТ НЗФ використовує найбiльш дешевi кредитнi ресурси визнаних лiдерiв у сферi банкiвської дiяльностi. Залежно вiд поставлених завдань, у поточнiй дiяльностi використовуються такi банкiвськi розробки, як „Приват 24”, „Клiєнт-Банк”, „Акредитив”, „Гарантованi платежi”, „Еквайрiнг”, “Клiринговi платежi”, що дозволяють економно використовувати обiговi кошти пiдприємства. Планом на 2017 рiк передбачено виробництво та реалiзацiя товарних феросплавiв в обсязi 774 тис. тонн, що на 3 % вище рiвня минулого року. Можна вiдзначити як позитивний фактор тенденцiю зниження тарифiв на електроенергiю, яка вже проявилася у кiнцi 2016 року. Оскiльки виробництво феросплавiв – енергоємний процес, зниження вартостi електроенергiї дозволить продукцiї заводу бути конкурентоспроможною i посилити конкурентнi позицiї ПАТ НЗФ на свiтовому ринку. Стратегiя дiяльностi ПАТ НЗФ розглядається у взаємозв'язку iз загальною ситуацiєю в металургiйнiй галузi в свiтi та в Українi. Згiдно з публiкацiями в 2017 роцi прогнозується пожвавлення свiтового ринку сталi (на фонi деякого закриття потужностей у Китаї). Цiновi котирування продовжать повiльне зростання (за даними британського агентства MEPS). В Українi спостерiгається вiдновлення ринку споживання металопродукцiї. У таких умовах ПАТ НЗФ прогнозує отримання в 2017 роцi чистого фiнансового результату на рiвнi 50 млн грн, що на 777 млн грн вище рiвня 2016 року.

 

Науково-дослiдницькi роботи на пiдприємствi виконувалися за рахунок собiвартостi без додаткового фiнансування. Основна частина iз семи науково-дослiдних робiт на пiдприємствi проводилася без залучення стороннiх органiзацiй.

 

В 2016 роцi судових справ, за яким розглядалися позовнi вимоги на суму 10 % або бiльше активiв ПАТ НЗФ, стороною в яких виступало б товариство або посадовi особи товариства, не було.

 

д/в


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

7019990

7676634

0

0

7019990

7676634

будівлі та споруди

6043697

6442894

0

0

6043697

6442894

машини та обладнання

828197

966236

0

0

828197

966236

транспортні засоби

57711

152164

0

0

57711

152164

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

90385

135340

0

0

90385

135340

2. Невиробничого призначення:

170875

209208

0

0

170875

209208

будівлі та споруди

163989

197692

0

0

163989

197692

машини та обладнання

2510

3542

0

0

2510

3542

транспортні засоби

69

1636

0

0

69

1636

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

4307

6338

0

0

4307

6338

Усього

7190865

7885842

0

0

7190865

7885842

Опис

В 2016 роцi обмежень у використаннi майна не було. Орендованих основних засобiв немає. Всi основнi засоби використовуються за своїм призначенням. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося.Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 склала 23 928 544 тис.грн., сума нарахованого зносу - 16 42 702 тис.грн. Ступiнь зносу на 31.12.2016 склала 67,04 %.Термiн експлуатацiї основних фондiв:
- будiвлi i споруди - 5-55 рокiв;
- виробниче устаткування - 5-40 рокiв;
- iншi основнi засоби - 10-20 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

898062

790637

Статутний капітал (тис. грн.)

418915

418915

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

418915

418915

Опис

Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiод розраховувалась згiдно з "Методичними рекомендацiямищодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 № 485. Пiд вартiстю чистих активii розумiється велисчина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв не є меншою вiд статутного капiталу товариства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

625774

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

2050730

X

X

Інші зобов'язання

X

11591015

X

X

Усього зобов'язань

X

14267519

X

X

Опис:

Податковi зобов`язання в сумi 625774 тис. грн. мiстять в собi екологiчний податок - 1875 тис.грн., плату за воду - 261 тис.грн., вiдстроченi податковi зоюов`язання - 623 593 тис.грн., iншi.
Iншi зобов`язання в сумi 11591015 тис.грн. мiстять в собi поточну кредиторську заборгованнiсть за товари, роботи, послуги - 4060507 тис.грн, аванси одержанi - 1696637 тис.грн., розрахунки з оплати працi 19 тис.грн, iншi довгостроковi зобов`язання - 5524251 тис. грн., iнше.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Феросилiкомарганець

688560

9942093

86

695063

10054051

86

2

Ферромарганець

61478

1178772

10

60360

1156627

10

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

86.4

2

Витрати на оплату працi

4.7

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

1.1

4

Амортизацiя

2.5

5

Iншi операцiйнi витрати

5.3

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

08.10.2016

10.10.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАУПЕРВУД"

Код за