ЗВІТ
 про хід виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії)  
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025 роки
у ПАТ НЗФ станом на 01.01.2017
Назва напряму діяльності (пріори-тетні завдання) № пунк-ту  Прог-рами   Найменування заходу Термін виконання заходу, роки Заплано-вано Програ-мою, тис. грн Джерела фінансу-вання Стан готовності  об’єкта на 01.01.2017, % Обсяг фінансування заходів Програми, тис. грн.
поча-ток закін-чен-ня заплановано у поточному році фактично витрачено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Охорона та поліп-шення стану атмо-сферного повітря 1.78. Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус ших-тових бункерів (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год    2016 2019 77 200 Кошти під-приємства 14 25 000 29 665  
1.80. Джерело  викиду № 115.  Розванта-жувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год 2016 2021 200 000 Кошти під-приємства 0 400 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Охорона та раціо-нальне ви-користан-ня водних ресурсів 2.2. Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу Щорічно Виконується
Повод-ження з відходами 3.18. Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) з використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів Щорічно Виконується
Розбудова об’єкто-вого моні-торингу довкілля 6.1.11. Впровадження автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства   2017 2 000 Кошти під-приємства 100 1 000 3 700
6.1.12. Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод 2016 2025 - Кошти під-приємства 100 241,91 241,91
                                    Всього за Програмою: 279 200   12 26 642 33 706,91
  Головній інженер         Є.В. Лапін