Корпоративне управління

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 310.

 

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (надалі ПАТ НЗФ, або ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», або Товариство) повідомляє Вас, що 04 квітня 2012 року о 12-00 годині за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310,  зал нарад відділу техніки безпеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 04 квітня 2012 року з 10.30 год. до 11.45 год. за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310,  Зал нарад відділу техніки безпеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 29.03.2012 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 03 квітня 2012 року (включно) з понеділка по четвер  з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: 53213, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, відділ корпоративних фінансів та зв’язків ПАТ НЗФ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Кузьменко Інна Павлівна – начальник бюро аналізу та звітності відділу корпоративних фінансів та зв’язків ПАТ НЗФ.

04 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
  3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
  4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
  5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
  8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
  9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
  10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ НЗФ (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 2010 рік

2011 рік

Усього активів  

13558663

12122254

Основні засоби  

5557559

8360250

Довгострокові фінансові інвестиції  

1147

1118

Запаси 

1071544

1120663

Сумарна дебіторська заборгованість  

5852155

860281

Грошові кошти та їх еквіваленти 

44437

53973

Нерозподілений прибуток 

-3635722

-6089982

Власний капітал 

746264

560462

Статутний капітал 

418915

418915

Довгострокові зобов'язання 

565544

1420449

Поточні зобов'язання 

12224132

10104994

Чистий прибуток (збиток) 

-1491440

-2810811

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1551537980

1551537980

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6956

6810

Телефон для довідок: (0566) 654-638.

ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»